Hodvábna-parkovanie-problémové

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení
meno
jozef 01. augusta 2022

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove
berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov
č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných
priestranstvách.
Na konci tejto spravy sa pise:
Lehoty pre kontrolovaný subjekt:
Návrh správy z kontroly predložený dňa 1.4.2022.
Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 11.4.2022.
Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
zistených pri kontrole a odstránení príčin ich vzniku – do 31.7.2022.
Mna by ale zaujimalo kde sa dostanem k predlozenemu pisomnemu zoznamu opatreni, resp ci ho mozte zverejnit v odpovedi, ako aj cinnost MP a kontrolnych organov ako sa toto parkovanie riesi..... Dakujem

11. október 2022

Odpoveď samosprávy

Mestská polícia Trebišov veľmi podrobne pozná situáciu s parkovaním na sídlisku Sever. Nevhodné parkovanie v tejto lokalite rieši spravidla upozornením vodičov z dôvodu, že nateraz nie sú vytvorené dostatočné parkovacie kapacity. Mestské zastupiteľstvo už schválilo výstavbu parkovacích miest na uvedenej sídliskovej časti. Riešia sa práce na vyhotovení projektovej dokumentácia a v prvej polovici roku 2023 sa plánuje s budovaním nového parkoviska. Po rozšírení odstavných miest budú zo strany MsP Trebišov realizované opatrenia k dodržiavaniu Vami uvádzaného VZN o parkovaní v meste Trebišov, vrátane udeľovania sankcií.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania