Hodvábna-parkovanie-problémové

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Neriešený
meno
jozef 01. augusta 2022

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove
berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov
č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných
priestranstvách.
Na konci tejto spravy sa pise:
Lehoty pre kontrolovaný subjekt:
Návrh správy z kontroly predložený dňa 1.4.2022.
Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 11.4.2022.
Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
zistených pri kontrole a odstránení príčin ich vzniku – do 31.7.2022.
Mna by ale zaujimalo kde sa dostanem k predlozenemu pisomnemu zoznamu opatreni, resp ci ho mozte zverejnit v odpovedi, ako aj cinnost MP a kontrolnych organov ako sa toto parkovanie riesi..... Dakujem

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania