06. októbra 2020

Oznámenie verejnou vyhláškou o výzve k odstráneniu vozidla Peugeot, EČV: TT348GM

V zmysle § 67 ods. 1, písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákona o odpadoch“) je držiteľ vozidla povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce. Mesto Trnava v zmysle § 67 ods. 10 Zákona o odpadoch Vás týmto ako držiteľa vozidla, ktorý je uvedený v evidenčnej karte vozidla, značky: Peugeot, EČV: TT 348 GM, ktoré stojí na Ulici Jána Bottu v Trnave, na parkovisku pri bytovom dome č. 6, vyzýva, aby ste si splnili svoju povinnosť v zmysle predchádzajúceho odseku. Ak svoju povinnosť nesplníte do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy, vozidlo v zmysle § 67 ods. 11 Zákona o odpadoch odstráni Mesto Trnava na Vaše náklady. Zároveň Vás upozorňujeme, že nesplnenie predmetnej povinnosti je priestupkom podľa § 115 ods. 1, písm. r) Zákona o odpadoch, za ktorý Vám môže byť uložená pokuta do výšky 1 500 eur.