Krupská ulica-Verejné služby-iné

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený

Kto je povinný zabezpečiť odchyt zatúlaných psov na území medzi mestom a obcou? Na koho sa v prípade potreby zabezpečenia odchytu môže bežný občan obrátiť? Nie je to polícia, ktorá má o situácii upovedomiť príslušné orgány povinné vo veci konať? Je starosta obce povinný mať zmluvu s osobou spôsobilou a oprávnenou na odchyt zatúlaných psov? Dá sa to preveriť? Ak má útulok tzv. stop stav, aký je ďalší postup? Celkovo chýba takáto informácia dostupná verejnosti. Ani mestská polícia údajne nie je vybavená na odchyt zatúlaných psov. V iných obciach majú zazmluvnenú firmu (napr. DEFENSE PRO - pozri defensepro.sk). Ako je to v Trnave?

10. február 2021

Majo

"uzemie medzi mestom a obcou" neexistuje, vsetko to spadá do nejakého katastralneho uzemia obce a dana obec je za uzemie zodpovedna.
10. február 2021

brabo

MP by mala prísť odchytiť psa...
11. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho na vyjadrenie na Mestskú políciu. O riešení podnetu budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie.

Mesto Trnava
16. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Na Vaše otázky odpovedáme:

Otázka: Kto je povinný zabezpečiť odchyt zatúlaných psov na území medzi mestom a obcou? Na koho sa v prípade potreby zabezpečenia odchytu môže bežný občan obrátiť? Nie je to polícia, ktorá má o situácii upovedomiť príslušné orgány povinné vo veci konať? Je starosta obce povinný mať zmluvu s osobou spôsobilou a oprávnenou na odchyt zatúlaných psov?

Odpoveď:
V zmysle § 22 ods. 10 a nasl. zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat v katastrálnom území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o schválení na odchyt túlavých zvierat Ak obec nie je osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat, je povinná uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat s osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat.
Obec je povinná prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá. Obec zabezpečuje starostlivosť o túlavé zviera od okamihu jeho prevzatia a po tom, ako nadobudne vlastníctvo k zvieraťu podľa odseku 17 zákona, môže aj bezodplatne previesť vlastníctvo zvieraťa na karanténnu stanicu alebo útulok pre zvieratá.
Ak nálezca odovzdá túlavé zviera priamo karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá, karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá sú povinné o prevzatí zvieraťa upovedomiť obec, na území ktorej bolo zviera nájdené a zaregistrovať túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí.
Odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá môže vykonávať len osoba schválená na odchyt túlavých zvierat prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vyškolenej. Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat nahlási obci, na ktorej území bolo zviera odchytené bezodkladne po odchyte túlavého zvieraťa, zoznam odchytených túlavých zvierat a údaje o odchytených túlavých zvieratách. Ak osoba schválená na odchyt túlavých zvierat neprevádzkuje vlastnú karanténnu stanicu alebo útulok pre zvieratá, je povinná uzavrieť s karanténnou stanicou alebo útulkom pre zvieratá zmluvu o úschove odchytených túlavých zvierat.

Otázka: Ani mestská polícia údajne nie je vybavená na odchyt zatúlaných psov. V iných obciach majú zazmluvnenú firmu (napr. DEFENSE PRO - pozri defensepro.sk). Ako je to v Trnave?

Odpoveď:
V katastri mesta Trnava je odchyt túlavých psov zabezpečený Mestom Trnava, kde odchyt realizujú príslušníci Mestskej polície mesta Trnava, ktorí sú k takejto činnosti vyškolení a vybavení. Je však na mieste uviesť, že mestská polícia takúto činnosť iba supluje, nakoľko v Trnave neexistuje oprávnený subjekt, ktorý by takúto činnosť dokázal efektívne a nonstop zabezpečiť.

Mestská polícia mesta Trnava
19. február 2021

Andrea Blanáriková

Nemám však skúsenosť, že by príslušníci mestskej polície boli na odchyt vyškolení ani vybavení. Odchyt vykonávajú bez vybavenia, núteného na túto činnosť. Takže citovanie zákonov a vyhlášok tu nie je namieste.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania