Bolo a nie je stavidlo na Štrkoch

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

V riešení
meno
Ľuboš Susko 10. mája 2015

Kam sa však podelo stavidlo? Už tam nie je ani čo fotiť. Celá stavba zbúraná a zrovnaná zo zemou. Komu to poslúžilo? Nevedno.
Pýtam sa vedenia mesta prečo bolo nutné túto stavbu zbúrať?
Alebo mesto ani nevie, že prišlo o stavbu zapísanú ako pamätihodnosť?

10. máj 2015

Ľuboš Susko

Z á p i s n i c a
zo 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktoré sa uskutočnilo 30. júna 2009 v konferenčnej sále trnavskej radnice
č. 5.17.
Prevod vodohospodárskeho diela Trnávka stavidlo – Štrky do majetku mesta Trnava
___________________________________________________________________________
Mestský úrad obdržal žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Piešťany k zrušeniu vodohospodárskeho diela – stavidla Štrky z dôvodu, že cukrovar je zrušený a náhon neplní svoju pôvodnú funkciu. Objekt stavidla má nulovú hodnotu a nutné opravy sú
nerentabilné z dôvodu ukončenia činnosti cukrovaru. Mesto svojím stanoviskom nesúhlasilo s odstránením diela, keďže sa nachádza v lokalite rezervovanej pre budúce prírodno-rekreačné využitie a bolo zaradené do zoznamu pamätihodností mesta, ktoré majú svoju historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, technickú a umelecko-remeselnú hodnotu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov.
20
Rozprava:
Mgr. Buchel – podotkol, že osobne si pozrel dielo stavidla, ktoré si vyžaduje aspoň minimálne úpravy. V prípade vzniku úrazu by náklady išli na vrub mesta. Zároveň upozornil na druhý most cez Trnávku, na ktorom chýba zábradlie.
Ing. Butko, zástupca primátora – skonštatoval, že po prevode diela bude realizovaná nutná rekonštrukcia. Súčasne požiadal vedúceho majetkového úseku o preverenie vlastníckych práv druhého mosta.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 29 proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 599 v súlade s predloženým materiálom.
------------------------------------------------------
U Z N E S E N I E zo 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutočnilo 30. júna 2009 v konferenčnej sále trnavskej radnice
599
uznesenie
k prevodu vodohospodárskeho diela Trnávka stavidlo – Štrky do majetku mesta Trnava Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Súhlasí s prijatím daru vodohospodárskeho diela Trnávka - stavidlo Štrky, zapísanú do pamätihodností mesta Trnava pod číslom 107, typ: a), názov pamätihodnosti: vodný stav, adresa: Trnava - Štrky, od Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa, ulica Dolná16, 927 00 Šaľa, IČO: 36022047 02.25
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť zmluvu o prevode stavby na Mesto Trnava
Termín : do 30. 09. 2009
10. máj 2015

Ľuboš Susko

To že je stavidlo na zozname pamätihodností pod číslom 107 sa môžete presvedčiť v pdf dokumente:
http://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/ourak_vzn_240_zoznam_pamatihodnosti.pdf
10. máj 2015

Micro

A čo na to pamiatkari, ktorí sídlia kúsok odtiaľ? Kto povolil a zrealizoval odstránenie stavidla?
11. máj 2015

vladm

A ako bude potrestaný ten, kto vydal rozhodnutie stavidlo zrušiť ? Čaká ho mastná pokuta, alebo príde o miesto ? Som ja asi naivka.
13. máj 2015

vlaDyka

Citujem zo stránky PÚ SR: "Ochrana kultúrneho dedičstva a jeho súčasti, pamiatkového fondu je zakotvená v Ústave SR (článok 44). Každý je povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozil základnú ochranu kultúrnych pamiatok (§ 27 zákona o ochrane pam. fondu) a základnú ochranu pamiatkových území podľa (§ 29 zákona o ochrane pam. fondu) a nespôsobil nepriaznivé zmeny stavu pamiatkového fondu a stavu archeologických nálezísk. Poškodzovanie a ničenie kultúrnej pamiatky, archeologických lokalít, nálezov a nálezísk, ale i pamiatkového územia, keďže môže dochádzať ku škode veľkého rozsahu, môže napĺňať až skutkovú podstatu trestného činu (§ 248 Zneužívanie vlastníctva). Podozrenie, že dochádza k takýmto činom je možné oznámiť na KPÚ, PÚSR, MKSR, alebo na obec, do pôsobnosti ktorej patrí dané územie. Pri podozrení z napĺňania skutkovej podstaty trestného činu je treba bezodkladne volať číslo (158)"
13. máj 2015

Juraj

pre vlaDyku:ja sa čudujem,že v tomto štáte ešte existuje niekto,čo si myslí že sa v tomto štáte dodržiavajú zákony,a nieto ešte články ÚSTAVY,hlavne zo strany samosprávy.Jeden príklad:údržba detských pieskovísk,je stanlovená zák.NR SR č.355/2007 aVyhl.MZ SR č.521/2007 že sa má čistiť,polievať pitnou vodou atď.každých 14 dní od apríla až do novembra.Na MsÚ o tejto povinnosti ani nevedia,a pritom sa jedná o ochranu zdravia občanov,hlavne detí.Takže idealisti,tešte sa ďalej,články v Ústave a Zákonníkoch je jedna vec,ale ich dodržiavanie je v rukách tej bandy,ktorú SME si zvolili a sľubovali nám ako sa budú starať o naše blaho(aj na úrovni dediny ).Hovgh.
13. máj 2015

Luboš Kollár

Ja by som otázku ešte rozšíril o dotaz, prečo boli zároveň vyrúbané všetky zdravé stromy popri ceste k stavidlu.

Je to vidieť na prvej fotke k tomuto podnetu. Pri pohľade na fotku zobrazujúcu posledný stav stavidla pred jeho zbúraním sú za stavidlom smerom do Trnavy na ľavom brehu stromy, je ich cca 10 +.

Tieto stromy boli pred nedávnom, zhruba v rovnakom čase, ako sa búralo stavidlo, všetky vypílené (korene a spodný kmeň ostaly v zemi). Navyše boli pri týchto kmeňoch dosť fušersky založené ohniská (neviem aký to malo cieľ, ale kmene samozrejme nezhoreli). Otázka je, prečo museli byť tieto zdravé stromy vypílené. Očividne zavadzať predsa nikomu nemohli a navyše boli vyrastené v rovnakých rozostupoch popri ceste, tj historicky tam boli vysadené pravdepodobne cielene.
14. máj 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
šetrením bolo zistené, že Obvodný úrad ŽP Trnava - štátna vodná správa rozhodnutím č. G2009/00021/ŠVS/KO zo 27. 2. 2009 nariadil odstránenie vodohospodárskej stavby "stavidlo na Štrkoch" z dôvodu jeho nefunkčnosti a nevyhovujúceho technického stavu. Dielo plnilo doplnkovú funkciu pre bývalý cukrovar, zrušením prevádzky cukrovaru dielo stratilo opodstatnenie a chátralo, vlastník stavby o údržbu nejavil záujem.

Odbor stavebný a životného prostredia
15. máj 2015

vladm

Miznú a nie len tam. Stromy s najväčšou drevnou hmotou miznú v celej Trnave. Niekto si v Trnave urobil s drevnou hmotou výnosný kšeft na úkor občanov a Mesta Trnava.
17. máj 2015

Ľuboš Susko

Odpoveď mesta považujem za nedostatočnú.
Ak v tom istom roku o štyri mesiace neskôr rozhodlo mestské zastupiteľstvo:
„Mesto svojím stanoviskom nesúhlasilo s odstránením diela, keďže sa nachádza v lokalite rezervovanej pre budúce prírodné - rekreačné využitie a bolo zaradené do zoznamu pamätihodností mesta, ktoré majú svoju historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, technickú a umeleckú - remeselnú hodnotu“.
To znamená, že obvodný úrad životného prostredia nespadá pod mestské zastupiteľstvo a rozhoduje bez vedenia mesta, tak ako sa mu to hodí, respektíve hodilo v roku 2009.
Koľko podobných pamätihodností mesta Trnava ešte čaká na zlikvidovanie a demoláciu s dôvodu:
„nefunkčnosti a nevyhovujúceho technického stavu“?
V Trnavskom kraji sa nachádza niekoľko vodných mlynov, ktoré spĺňajú podmienku: „nefunkčnosti a nevyhovujúceho technického stavu“.
Aj v samotnej Trnave sa nájde zopár stavieb, ktoré túto podmienku spĺňajú. Poďme ich zlikvidovať, veď len zavadzajú.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania