Ulica Štefánikova-Verejný poriadok-rušenie nočného pokoja

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

V riešení
meno
Jakub 09. júna 2019
https://youtu.be/JpDNtBW7ubE

Ako sa začalo leto, podnik Zelený kríček vôbec nerešpektuje nočný kľud. Ako obyvateľ centra mesta, a to nie som ku nim najbližšie (Hornopotočná), každý víkend počúvam minimálne do 00:00 ich akcie na terase v takej intenzite, že musím mať zatvorené okná a prehlučili aj Festival Lumen alebo Relax klub, ktorí nočný kľud rešpektovali a to sú v bezprostrednej blízkosti.

10. jún 2019

MS

Podnik Zeleny kricek sa nachadza v obytnej zone, poprosim teda mesto o vysvetlenie preco ma tento podnik povolenie organizovat extremne hlucne akcie, ktore nezriedka trvaju do 03:00 rana.

Taktiez poprosim o zverejnenie merani hlucnosti, na zaklade ktorych mesto udelilo podniku Zeleny kricek vynimku z dodrziavania nocneho kludu.
10. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na základe popisu sa domnievame, že ide o prevádzku na Štefánikovej ulici č. 24, ktorá má podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 511 určený prevádzkový čas v interiéri do 02.00 hod. a v exteriéri do 01.00 hod.
Pojem „nočný pokoj“ súčasná platná zákonná úprava (v zákone o priestupkoch) nedefinuje. Obdobie medzi 22. až 6. hodinou je v praxi aj všeobecne vnímané a spoločensky uznávané obdobie nočného pokoja a mnohé obce si vo svojich VZN vydaných v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov upravujúcich miestne záležitosti verejného poriadku takto zadefinovali nočný pokoj. Nie je však vylúčené, že obec si vo VZN upraví inak obdobie nočného pokoja v pracovných dňoch a inak vo víkendoch, alebo inak v letných mesiacoch a inak v zimných.
Mesto Trnava má nočný pokoj upravený prostredníctvom VZN č. 25 v znení VZN č. 134 v mesiacoch október, november, december, január, február, marec a apríl od 22.00 do 05.00 hodiny v pracovných dňoch; v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna do 06.00 hodiny a v mesiacoch máj, jún, júl, august a september od 23.00 do 05.00 hodiny v pracovných dňoch; v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna do 06.00 hodiny.
Priestupkom podľa § 47 ods. 1, písm. b) zákona o priestupkoch sú také prejavy fyzických osôb vo VZN určenom nočnom čase, ktoré sú spôsobilé porušiť alebo ohroziť občianske spolunažívanie a verejný poriadok. Na naplnenie skutkovej podstaty tohto priestupku postačuje aj jediné rušenie a zákon nevyžaduje, aby tento skutok bol spáchaný verejne alebo na verejnom priestranstve. Rušenie nočného kľudu možno spáchať aj v súkromí, napr. usporiadaním večierku v byte, v kancelárii a pod. V prípade rušenia nočného pokoja sa meranie intenzity hluku nevykonáva a jeho primeranosť alebo neprimeranosť posudzuje správny orgán, podľa svojej správnej úvahy a na základe zistených podkladov (napr. na základe svedeckých výpovedí príslušníkov obecnej polície alebo Policajného zboru, ktorí boli k zákroku privolaní, na základe svedeckých výpovedí ďalších svedkov a pod.). Dá sa predpokladať, že pri konštrukcii tejto skutkovej podstaty bolo cieľom zákonodarcu umožniť správnu úvahu už aj z toho dôvodu, že presné meranie hluku spôsobeného neštandardným a náhodným konaním fyzickej osoby je v praxi takmer nerealizovateľné.
O priestupok však nepôjde vtedy, ak zdrojom rušenia nočného pokoja bude hluk z verejnej produkcie hudby, napr. pohostinstva, diskotéky a pod. V takomto prípade ide o správny delikt, za ktorý zodpovedá právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ako prevádzkovateľ tohto zariadenia. Podľa § 57 ods. 19 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, sa prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií dopustí správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva, ak poruší niektorú z povinností podľa § 27 ods. 1 tohto zákona. Tento správny delikt fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby prejednávajú a pokuty za ne ukladajú v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva, regionálny úrad verejného zdravotníctva a ďalšie orgány verejného zdravotníctva určené týmto zákonom.
Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z., všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, upravujúcich ochranu verejného zdravia vykonávajú ako tzv. štátny zdravotný dozor najmä zamestnanci Úradu verejného zdravotníctva SR a zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Títo sú tiež oprávnení vykonávať tzv. objektivizáciu a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie a v súvislosti s tým aj ukladať na mieste výkonu štátneho zdravotného dozoru opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Obce sú v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. oprávnené objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hlukom a vibráciami v súlade s požiadavkami ustanovenými uvedenou vyhláškou, avšak túto objektivizáciu (zjednodušene povedané meranie hluku, vibrácií...) môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé na takúto činnosť, ktoré sú držiteľom osvedčenia o akreditácii podľa § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.. Mesto Trnava však takúto osobu nezamestnáva a nedisponuje ani potrebnými technickými prostriedkami. Obce nie sú oprávnené ukladať opatrenia na zníženie hluku alebo vibrácií.
Podľa § 57 ods. 19 zákona č. 355/2007 Z. z. sa prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií dopustí správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva, ak poruší niektorú z povinností podľa § 27 ods. 1 tohto zákona. Ide o iný správny delikt fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorý prejednávajú a pokuty za ne ukladajú v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva, regionálny úrad verejného zdravotníctva a ďalšie orgány verejného zdravotníctva určené týmto zákonom.
V prípadoch oznámení týkajúcich sa hluku pochádzajúceho z prevádzky, spravidla pohostinského charakteru, príslušníci MsP Trnava vždy skúmajú, či bola naplnená skutková podstata priestupku podľa § 47 ods. 1, písm. b) zákona o priestupkoch a či je za priestupok rušenia nočného pokoja zodpovedná konkrétna fyzická osoba. V prípade, ak je zavinenie za priestupok zistené a preukázané, príslušníci MsP Trnava postupujú v zmysle svojich kompetencií a medziach zákona o priestupkoch.
V prípadoch, keď nie je možné vyvodiť zodpovednosť za priestupok podľa § 47 ods. 1, písm. b) zákona o priestupkoch voči konkrétnej osobe, a k rušeniu hlukom z verejnej produkcie hudby, napr. pohostinstva, diskotéky a pod. napriek tomu dochádza, ide o správny delikt v zmysle § 57 ods. 19 zákona o ochrane verejného zdravia, za ktorý zodpovedá právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ako prevádzkovateľ tohto zariadenia.
V takýchto prípadoch mestská polícia vec odovzdáva v zmysle § 60 ods. 3, písm. c) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch správnemu orgánu (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Trnava, Limbová 6, 917 01 Trnava) pre podozrenie zo spáchania správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva. S takýmto podnetom na RÚVZ môže obrátiť priamo aj občan, ktorý je hlukom s prevádzky rušený.
Kto? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

Mestská polícia mesta Trnava
11. jún 2019

Juraj2

Opäť nekompetentné vyjadrenie Mestskej polície o tom, že nemôžu merať úroveň hluku z prevádzok a že potrebujú certifikovanú osobu. Úrad verejného zdravia sa už dávnejšie vyjadril, že obecné polície na to nepotrebujú certifikát. To vyjadrenie hlavného hygienika je tu:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/zp/hluk_z_mimopracovnych_aktivit.pdf
Citujem:
"Nakoľko príslušníci obecných polícií takéto meranie využívajú len pri posudzovaní obťažovania obyvateľom hlukom z hľadiska porušovania podmienok verejného poriadku, prípadne nočného pokoja podľa príslušných ustanovení VZN obce, pričom neslúži ako podklad pre rozhodovanie z pohľadu ochrany verejného zdravia z zmysle zákona č. 355/2007 Z.z., nie je na výkon tohto merania potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na zisťovanie faktorov životného prostredia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR."
A mesto Trnava, primátor a MsP o tom už boli dávno informovaní, ale nič sa nedeje. Žiadna zmena VZN alebo nákup hlukomerov pre príslušníkov MsP. Len výhovorky a odkazovanie na RÚVZ, ktorý ale v noci nepôjde merať hluk k nejakej práve prebiehajúcej akcii.
VZN je záväzné aj pre právnciké osoby, nie len fyzické a MsP alebo primátor môže podľa VZN 134 udeliť pokutu aj právnickej osobe. Ale hlavne má MsP zabezpečiť, aby sa obťažovanie hlukom okamžite skončilo, keď je nahlásené. A to sa nedeje. Tu MsP a mesto zlyháva pri niektorých prevádzkach na plnej čiare už niekoľko rokov.
11. jún 2019

silvia

Ak mesto tvrdí, že nemá prostriedky a osoby zabezpečujúce meranie hluku, prečo neobjedná v záujme ochrany obyvateľov mesta meranie u RUVZ samo? Ako mesto kontroluje podnety postúpené na RUVZ? Vie mesto preukázať výsledok šetrenia, ktoré previedlo RUVZ? Zverejnite ho prosím.
Ak mesto vie, že stále na území mesta existujú prevádzky, ktoré nedodržiavajú predpisy, prečo povoľuje predĺženú otváraciu dobu bez akejkoľvek ochrany obyvateľov? Či pekné poprosenie prevádzkovateľov je podľa mesta dostatočné pre ochranu obyvateľov? Kedy začne mesto robiť niečo v prospech obyvateľov centra?
Takýmito vyhýbavými odpoveďami sa snaží mesto odpinkať obyvateľov, aby nemuselo niečo riešiť! Už niekoľko rokov.
Zaujímalo by ma, ako dlho bude ešte táto hra na mŕtveho chrobáka zo strany mesta trvať. Asi si treba otvoriť diskotéku pod oknami náčalníka mestkej polície, primátora a aj zástupcov primátora a potom sa riešenie určite nájde.
11. jún 2019

silvia

Mohli by vážení úradníci venovať aspoň toľko času, čo venovali písaniu PREČO SA NEDÁ, venovať ten istý čas hľadaniu hľadaniu riešenia AKO SA TO DÁ?
Sú totiž platení z našich daní. Oni sú tu pre nás, nie my pre nich. Kedy si konečne uvedomia tento fakt?
11. jún 2019

MS

Vazena samosprava, odpoved je sice velmi obsirna, ale bohuzial nedostacujuca.
Ako uz predo mnou spomenula Silvia & Juraj2:

1. Na zaklade akych dat ma podnik na Zelenom kricku povolenie od samospravy usporiadat extremne hlucne akcie trvajuce do rana?

Netreba sem davat CTRL+C & CTRL+V pasaze zo zakonnika, staci jednoducha a vecna odpoved. Ak sa mate k niecomu ako schvalovatel vyjadrit, tak potrebujete predsa vstupne informacie, na zaklade ktorych urobite patricne rozhodnutie. Alebo to u Vas funguje inak?
11. jún 2019

MS

PS: Pobavila aj zmena statusu podnetu na "Vyrieseny". Naozaj? Vam sa zda byt dany problem vyrieseny? Poskytli ste niekde v odpovedi nejake riesenie z Vasej strany?
11. jún 2019

Jakub

Vie mi niekto vysvetliť prečo sa tento podnet dostal do stavu uzavretý? Zjavne to nie je problém len mňa, ale obťažuje to viacerých občanov. Ako výstižne podotkol MS, citovanie pasáží zákonníka nám s týmto problémom nepomôže nijako. Ako sa má teda občan zachovať keď je rušený nočný kľud po 23:00 v letných hodínach? Dokáže vôbec MsP v daný moment urobiť niečo pre jeho dodržiavanie alebo všetko čo vedia je citujem "V takýchto prípadoch mestská polícia vec odovzdáva v zmysle § 60 ods. 3, písm. c) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch správnemu orgánu (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Trnava, Limbová 6, 917 01 Trnava) pre podozrenie zo spáchania správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva.". Nechcem byť skeptický, ale ak má byť toto tá "pomoc", ktorou sa má môj problém v sobotu v noci o 00:10 vyriešiť, tak mám obavy, že riešenie je v nedohľadne.
11. jún 2019

Silvia

Samosprava sa chce daneho problemu zbavit a odkazuje obcana, z ktoreho dani zije, na dalsie institucie. Robi to uz niekolko rokov. Na zasadnutiach vyboroch mestskej casti sa to dookola riesi, prizvu tam aj nejakeho pana z RUVZ a stale tvrdia, ako to nemozu riesit. Keby chceli, tak vyskolia policajtov, daju im do ruky hlukomer a nech riesia. Keby chceli, upravia vzn. Jediny problem je, ze nechcu. Ktovie preco....
12. jún 2019

Nika

toto je typické pre mesto Trnava...minulý rok som riešila rovnakú vec, na Okružnej ulici nám presne pod oknami bytovky otvorili piváreň...samozrejme v lete nonstop, či týždeň, či víkend do polnoci aj dlhšie otvorené, hučali tam, polícia sa volala, tu som to písala...nič sa nevyriešilo...a tento rok, čo sa stalo?? namiesto toho aby dodržiavali nočný kľud, spravili si terasku, a teraz to začína celé odznova... čiže nevyriešilo sa vôbec nič!!
12. jún 2019

Michal

Toto iste mame s istou prevadzkou na Merkuri. Otvorene maju do 4.00 rano, pricom podla vyjadrenia z MsU by ju mali mat do 2.00, co je tiez sporne, nakolko je to jedna budova s obytnym domom, cize podla VZN by mali mat otvorene len do 23.00...
Prevadzka uz rok funguje do rana do stvrtej, VZN nic neriesi, nik ho nedodrzuje, polica sa vyhovara na mesto a mesto na policiu...
V tomto meste je radost zit...
12. jún 2019

Juraj2

Toto je odkaz pre starostu. V našom prípade pre primátora mesta Trnava. Tak poprosím, aby bol podnet znovu otvorený a nie v priebehu jedného dňa uzavretý vyjadrením pracovníka mestskej polície. Chcem, aby sa vyjadril primátor, ako chce riešiť obťažovanie občanov mesta hlukom z prevádzok v nočných hodinách v súlade s VZN. Dávno vie, rovnako ako aj viceprimátor a aj pracovníci mestskej polície, že riešenie existuje a je odporúčané aj Úradom verejného zdravotníctva (nákup hlukomerov a operatívna kontrola mestskou políciou v nočných hodinách).
Je to principiálny problém riešený občanmi tohto mesta už niekoľko rokov a preto by mal byť tento podnet zodpovedaný primátorom.
A poprosím o odpoveď administrátora a správcu tejto stránky za Trnavu. Kto umožnil zmeniť stav tohto podnetu na "Uzavretý"? Ná základe čoho tak urobil? Ešte včera sa dalo hlasovať za odpoveď z Mestskej polície, že či ju považujeme za dostatočnú, bol tam prevládajúci počet negatívnych hlasov. Napriek tomu niekto tento podnet uzavrel. Chcem vedieť, kto tak urobil a na základe čoho? Prečo sa už nedá hlasovať za to, či považujeme podnet za uzavretý?
12. jún 2019

silvia

Podnet uzavreli preto, aby mohli o rok opäť dostať ocenenie Zlaté vedro. Lebo problémy občanov mesta riešia úplne fantasticky. Ale len niektoré. Iné nechávajú vyhnívať niekoľko rokov. Nevedia si v meste urobiť poriadok. Mestká polícia dokáže len dávať pokuty za parkovanie, na iné v podstate nemá kompetencie - podľa odpovedí. Ale buzerovať ľudí, ktorí platia dane, to im ide. Nechať obyvateľov obťažovať hlukom, však čo, my s tým nič nemáme, nie je to pod našimi oknami. A všetci, ktorým to vadí, sa majú podľa zábavychtivých odsťahovať preč, lebo mesto nemôže byť mŕtve. Tak hold, odsťahujme sa preč, nech podielové dane za nás dostane obec, kde je kľud. Tí majú kľud na dedine, v meste sa nevyspíme. Mesto financuje z našich daní úradníkov, ktorí neriešia naše problémy. Mesto financuje z našich daní políciu, ktorá nie je schopná vyriešiť problémy obyvateľov.
Naše dane sú peniaze vyhodené do luftu. Dokedy bude trvať takéto plytvanie NAŠIMI peniazmi? Platíme a služby nulové. Daňový výmer vedia doručiť aj poobede, ale zabezpečiť dodržiavanie pravidiel na území mesta nedokážu.
12. jún 2019

jozef

To ocenenie vedro je nonses a taká malá fraška, presne ako hovorí Silvia
12. jún 2019

Martin

Dobry den,

Tento portal nazyvam cetovaci portal pretoze je tu viacero prispevkov, kde obyvatelia mesta pisu svoje postrehy, problemy, prosby atd. A mesto vobec neriesi situacie ktore obcanov trapia.
Len prekopirovane odpovede alebo nejak zahrane do autu. Preto četovaci, lebo si tu iba obcania medzi sebou pisu a podstata riesenia nikde.
Tu pomoze len medializovanie problemu.
Verte, mam to vyskusane, medializovanie dokaze veci pohnut spravnym smerom.
Nech sa ludia dozvedia ako v Trnave nasi poslanci na cele s primatorom riesia problemy obyvatelov mesta.
13. jún 2019

silvia

Martin tento problem tu bol uz za predchadzajucich vedeni a nepohol s nim doteraz nik. Uradnici vedia velmi rychlo najst dovody, preco nieco nejde. Zaujimal by ma ich zamer, preco hladaju dovody preco nie a nie sposob, ako ano.
A ktory problem sa vyriesil tym, ze ste ho medializoval? Poradte nam, mozno tiez uspejeme.
13. jún 2019

Martin

Dobry den,

Ja som vyuzil pomoc napr pri spore s poskytovatelom internetu, importera vozidiel alebo predajcom. Vzdy ked ich oslovil niekto kto sa chce do hlbky zaoberat sporom a zistili ze by sa to medializovalo resp v mojom pripade riesilo sudnou cestou, tak sa veci zrazu pohli k mojej spokojnosti.
Hold na SK si obycajny obcan bez pomoci niekoho znaleho moc nepomoze.
Niekedy stacil odborne stylizovany dopis a hned sa diali veci.

Mna sa tento konkretny problem netyka, nebyvam v tej casti, ale vidim ako mesto reaguje, tak som vam chcel poradit co pomohlo mne, ked ma odbijali podobnymi formulkami.
Za skusku nic nedate a mozno sa to ubere spravnym smerom a budete mat v noci klud.

Prajem vela stastia.
Martin.
17. jún 2019

Juraj2

Takže podnet je znovu otvorený v stave "V riešeni". Aj keď bez vysvetlenia, kto ho vlastne predtým uzavrel. Teraz už len treba zmeniť zodpovednosť za riešenie podnetu a namiesto "Iný subjekt" tam priradiť "Mesto Trnava". Inak to vyzerá, že rušenie nočného pokoja vlastne nie je problém primátora a ostatných kompetetných úradníkov, ale je to problém "Iného subjektu".

Znovu opakujem, že chcem vidieť vyjadrenie primátora k tomu, ako chce riešiť nočný pokoj a jeho jasnú odpoveď na vyjadrenie hlavného hygienika ohľadom kompetencií obecných polícií. Mesto môže zabezpečiť kľudný spánok svojich obyvateľov. Má na to všetky kompetencie, len sa to akosi nedarí.
17. jún 2019

Jakub

Tento víkend som bohužiaľ založil ďalší podobný podnet, čakám či ho zverejnia, v piatok bez problému dostali povolenie na predĺženie si hrania vonku do 23:30 čo samozrejme aj dodržali a veselo nám vyhrávali až dovtedy. Len čakám či ho tu vôbec uvidím, ale pridávam aspoň video ako to znovu vyzeralo: https://youtu.be/h1HVvEtz2Tk
18. jún 2019

Trnavčan

Mesto možnosti má , len ich musí aj využívať. Je to platné , nedávno inovované VZN511, ktoré okrem iného hovorí:
"Nočným časom sa pre účely tohto VZN rozumie časový úsek dňa od 22:00 h do 06:00 h nasledujúceho dňa, ktorý je časovým úsekom dňa pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.5".
"Hluk je pre účely tohto VZN každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk spôsobený činnosťou prevádzky."
Diskutovaná prevádzka má podľa toho VZN povolenú prevádzkovú dobu do 02:00, na terase (exteriérovom sedení) do 01:00. Ale súčasne platí nasledovné:
"(3) Na exteriérových sedeniach je zakázané používanie reprodukovanej hudby. Tento zákaz sa nevzťahuje na živú hudbu."
Takže žiadne diskotéky a podobne amplifikovaná hudba!! Pretože platí aj toto
"(8) V prípade prevádzkovania v nočnom čase je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby v súvislosti s prevádzkovaním nebol rušený nočný pokoj ani verejný poriadok priamym dôsledkom činnosti prevádzky, najmä hlukom a obťažovaním hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom."
A kontrolovať to má jednoznančne mesto
"Čl. 6
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území mesta Trnava vykonávajú:
a) primátor mesta,
b) Mestský úrad v Trnave - poverení zamestnanci,
c) Útvar hlavného kontrolóra,
d) Mestská polícia mesta Trnava
e) poslanci mestského zastupiteľstva mesta Trnava v rozsahu svojich právomocí daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov."
Nepomôže nič, len volať vytrvalo MP, trvať na spísaní zápisnice, postúpení na príslušný úsek MU (ODaKS) a žiadať informácie o riešení a postihu takéhoto deliktu, čo je povinnosť.
A povolenie od primátora na "rušenie nočného kľudu" na stránke mesta uvedené ako" Zoznam oznámených podujatí a udeľovanie výnimiek podľa VZN č. 134 o rušení nočného pokoja"
je diskutabilné,nočný čas je stanovaný zákonom na ochranu verejného zdravia, čo je rozhodne vyššia právna norma ako povolenie primátora.. Povolenie na jednorazové predĺženei prevádzkovej doby neznamená povolenie rušiť nočný kľud, pretože v tom VZN je aj toto
"(1) Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby, ktoré presahuje čas prevádzkovania určený týmto VZN, je prípustné iba v prevádzkach s pohostinskou činnosťou a to výhradne z dôvodu konania neverejnej – uzavretej spoločenskej akcie.
(2) Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby, ktoré presahuje čas prevádzkovania určený týmto VZN nie je prípustné v prípade, ak neverejná – uzavretá spoločenská akcia, konajúca sa v prevádzke v daný deň, plynule nadväzuje na bežné prevádzkovanie prevádzky a prevádzka bola v daný deň v čase prevádzkovania určenom týmto VZN verejnosti voľne prístupná.
"(5) Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby v zmysle tohto článku nie je prípustné v exteriérových sedeniach."
Možnosti a práva mesto má, len sa musíte dožadovať aby ich využívalo v prospech obyvateľov.
18. jún 2019

silvia

Toto vsetko sme hovorili aj na stretnutiach VMC, stale sa nic neriesi. Ako ste videli, aj tento podnet chceli odpinkat. Proste ho vyriesili siahodlhym vysvetlenim, co vsetko oni urobit nemozu. Ale aby sa pozreli na to, co urobit mozu, k tomu nedoslo. Otazkou je, preco hladaju dovody ako problem neriesit. Co ich k tomu vedie?
18. jún 2019

Trnavčan

Nestačí o tom hovoriť na VMC, treba sa aktívne angažovať. V prípade porušenia vyššie uvedených zásad z VZN volať MsP, (MsP je v takých prípadoch vždy korektná a spíšu záznam o skutočnom stave ),počkať na ich príjazd a potom sa obrátiť s písomným podnetom na ODaKS so žiadosťou o riešenie, a to aj opakovane, pri každom porušení VZN. Poukazovať aj opakovane na porušenie (ak sa porušovanie opakuje..) konkrétnych povinností prevádzkovateľa a trvať na dodržaní povinností mesta, nie je to o"dobrej vôli" kompetentných, je to ich povinnosť porušovanie VZN riešiť a ukladať sankcie, aj opakovane, ak sa správny delikt opakuje.. Je to otravné, únavné, ale je to bohužiaľ jediný spôsob ako dosiahnuť nápravu. A mali by sa spojiť všetci, ktorí sú problémom dotknutí, nenechávať to na jednotlivca..Ako "podpornú metódu" môžete vyskúšať medializáciu..Ale podstatné sú konkrétne písomné podania (aj opakovane, ak sa problém opakuje) doložené zápisnicami MsP o porušení VZN, Mám osobnú skúsenosť (spolu s viacerými dotknutými..) s takým problémom, trvalo to 2 roky, xx podaní a cca 50+ výjazdov MsP, napriek aj iným povinnostiam vždy v rámci možností prišli.
18. jún 2019

Juraj2

Trnavčan: Veď to je práve ten problém, že občan tohto mesta musí tomu venovať obrovskú energiu a veľa času, aby dosiahol to, čo má byť dodržiavané automaticky. To nemá fungovať tak, že sa bude volať do podniku mestská polícia xx krát. To by malo fungovať na princípe trikrát a dosť. Najprv upozornenie, bežná pokuta, likvidačná pokuta a nakoniec uzavretie prevádzky. Tu namiesto toho dostane podnik ešte aj výnimky od primátora na predĺženie otváracej doby a mestská polícia obhajuje rušenie nočného pokoja nezmyselnými argumentami. Namiesto toho, aby sa rušenie okamžite ukončilo, tak funguje s požehnaním všetkých kompetentných.
Mňa raz prekvapila polícia, keď som nahlásil rušenie nočného pokoja. Keď to ani po pol hodine neprestalo, volal som znovu a dostal som informáciu, že veď už tam boli a udelili pokutu. Ale samotné rušenie vlastne neukončili.
18. jún 2019

Trnavčan

Juraj2
Otázka je, či chceš problém riešiť, alebo o ňom iba rozčúlene písať... MsP nemôže ukončiť akciu, môže upozorniť na porušenie prevádzkara a spísať záznam. Pokutu môžu dať na mieste fyzickej osobe, právnickú osobu rieši ODaKS na MSÚ, ktorý má kompetencie (a povinnosť..) udeľovať pokuty v správnom konaní, ich max. výška je daná a nemôžu ju prekročiť. Ak polícia obhajuje rušenie nočného kľudu (ako píšeš..) tak si zapíš číslo príslušníka MsP a podaj sťažnosť... Bez vlastného pričinenia nič nezmeníš. Zdvihnúť telefón a volať 159 nestačí.
19. jún 2019

Juraj2

Trnavčan: V tej tvojej vete "Zdvihnúť telefón a volať 159 nestačí." je presne tá podstata tohto celého problému. Lebo tak by to malo fungovať. Je tu nejaká chyba v systéme a nikto z kompetentných ju nechce opraviť. Mňa sa toto konkrétne rušenie netýka, ale tiež sme niekoľko mesiacov riešili iný podnik. Nakoniec sa to vyriešilo čiastočne dohodou s prevádzkovateľom a potom tým, že podnik skončil. Mesto, polícia a poslanci to vyriešiť nevedeli, len samé výhovorky, odkazy na RUVZ a podobne. Teraz už od hluku utekáme preč mimo Trnavu. Onedlho mesto príde o ďalšie podielové dane, keď zmeníme trvalý pobyt. Človeka ten boj na všetky strany hrozne vyčerpáva (boj s majiteľom podniku, s policajtami, mestskými úradníkmi, s RUVZ, so stavebným úradom, s poslancami atď.). A je mi ľúto, že sa mesto za niekoľko rokov nikam v riešení nepohlo a obyvatelia sú stále frustrovaní.
Pamatám si, ako pred rokmi v zahraničí sami majitelia podniku volali policajtov na svojich zákazníkov, aby im dali pokutu za rušenie. Lebo dobre vedeli, že inak tú pokutu zaplatia oni. U nás sa nikto z majiteľov polície báť nemusí. Budúci týždeň ešte dostane výnimku na predĺženie otváracej doby.
19. jún 2019

silvia

Trnavcan volala som mestku policiu nie raz. Upozornili, ze sa maju stisit a o hodinu hluk znovu. Volala som na policiu znovu, nech pridu a je o tom zapis. Vies co povedali mestski? Ze oni tam uz boli a dostali pokutu a odmietli prist. Asi si majitel myslel, ze raz zaplatim pokutu a mozem robit co chcem a policia ze dala pokutu a uz nemusi riesit. 15 min som sa s nimi handrkovala aby dosli. To kde sme? O ochote mestskych policajtov riesit problemy obyvatelov by som vedela rozpravat, mozno aj knihu napisat. Obyvatelia centra dalej od nas, boli 2 roky terorizovani prevadzkou. Este aj taxikari a zakaznici robili tym ludom napriek. Ti ludia volali policiu, boli zapisy, pokuty, vsetko sa preberalo na VMC. Az zacali prevadzkovatelia skucat, ze su pre nich pokuty likvidavne a nakoniec dostali maximalnu pokutu a skoncili. To obyvatelia centra maju 2 roky bojovat za pravo vyspat sa? A moze tam prist ina prevadzka a zacne boj znovu? Takto to funguje v normalnom svete? Bezohladni sa budu smiat do oci normanym ludom? Mesto ma povinnost zabezpecit na svojom uzemi pokojny zivot obyvatelov. Tu nikto nevravi, aby sa ludia nebavili. Ak chce mat niekto diskoteku, nech tu existuje kontrolny mechanizmus, ktory bude riesit sporne situacie. Vsetci vieme, ze ked musi prevadzka predlozit meranie hluku, tak sa urobi tak, aby neprekracovalo povolenu normu. Ale pocas prevadzky to tak nie je. Potom sa vsetci ohanaju jednym vykonstruovanym meranim. Hovorim z vlastnej skusenosti. Preco nema mesto vyskoleneho pracovnika s opravnenim merat hluk, neda mu do ruky hlukomer? Preco takyto pracovnik nejde k spornemu pripadu, neodmeria hluk, neupozorni prevadzkovatela? Na zaklade coho chce riesit taketo prevadzky? Vsak vytvrvalo odmieta hladat sposob riesenia. Na druhej strane je to aj ochrana pre majitela prevadzky - pride sa zmerat hluk na podnet obcana. Ak hluk max. povolenu hladinu neprekracuje, tak to musi obyvatel strpiet. Ale ine je strpiet 40dB povolenych v noci a ine je trpiet hluk z diskoteky, ktory 40dB nema.
Policajt nemal cislo na uniforme a ked som si ho vyziadala, tak mi drzo do oci povedal, ze on nema povinnost preukazat sa mi. Poslala som ho za kolegom z hliadky,ktory sedel v aute, nech sa opyta. Vratil sa aj s cislom na uniforme a ani nepipol, ked som si cislo odpisovala. Potom sa mi ospravedlnovali za spravanie policajta jeho nadriadeni. Nie raz sa mi ospravedlnovali za spravanie policajtov ich nadriadeni. Tak v akom meste to vlastne zijem a platim dane? Aby som sa za kazdu jednu vec neustale stazovala a dozadovala riesenia?
Preco tu uradnik dokaze napisat siahodlhe zdovodnenie, ako oni nieco niekam postupili? Nech sem napise aj vysledok setrenia. A kazdeho jedneho setrenia. Ci ma obcan stale vypisovat na mesto a ziadat o kazdu jednu informaciu zvlast na zaklade zakona o slobodnom pristupe k informaciam? Lebo aj to robim a som prekvapena odpovedami. S masineriou uradnikov, ktori maju problem reisiet, sa da sotva pohnut. Lebo oni to nemaju pod oknami, tak im je to sum a fuk. Nieco odpisu a uzavru podnet. Ak by sme sa tu teraz nepytali, otvorili by ho znovu? Vykaslali by sa na to
19. jún 2019

Trnavčan

2 silvia
Ale však ja s tebou súhlasím, že by to malo byť tak, ako píšeš, že mesto by malo aktívne dozerať aby sa dodržovali zákony a platné VZN, ktoré samo schválilo. A aby sa využívali všetky kompetencie ktoré mesto má.
Ale píšem, že nestačí sa "vyliať" tu, v podstate na diskusnom fóre, treba napísať podnet na mesto, na ODaKS, musia postupovať podľa správneho zákona. Kde sú jasne dané lehoty, postupy, povinnosti. A podávať podnety opakovane a žiadať informácie o postupe riešenia. Ak ich nedodržia, je možné podať podnet na prokuratúru, pretože to je porušenie zákona. A prokuratúra už mesto párkrát usmernila. Je známa zásada, že právo patri informovaným a aktívnym.. Bohužiaľ samo od seba to nejde. Alebo ísť k budúcim komunálnym voľbám a prejaviť svoju nespokojnosť. A nakoniec, ak si pozorne prečítate VZN č.511, tak stačí, aby sa vynútilo dodržiavanie jeho znenia vo všetkých bodoch a pre všetkých. A to je povinnosť a kompetencia mesta a nie RUVZ, obchodnej inšpekcie a iných, na ktorých sa mesto odvoláva..
19. jún 2019

silvia

Trnavcan uplne suhlasim, ze to ma riesit mesto. Ze ma kompetencie. Ze nema ochotu riesit, kym ludia netlacia niekolko rokov. Dufam, ze zakladatel podnetu vyuzije to, co sme tu napisali a podari sa mu potlacit riesenie v jeho lokalite. A ci sa mesto preberie v globale a zacne konecne riesit to, co by malo riesit automaticky, je v nedohladne. Aspon ja to tak vidim. Majitel prevadzky prevedie prevadzku na inych, premenuje a vybavena vec. Nova prevadzka, nove spravne konania, cely kolotoc odznovu.
24. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
vzhľadom na väčšie množstvo podobných podnetov, ktoré sa týkajú práce a kompetencií Meskej polície Mesta Trnava, a šíria ničím nepotvrdené správy, ktoré ani nemajú oporu v platnej legislatíve Slovenskej republiky, natočila Mestská televízia Trnava video o možnostiach, kam sa obrátiť v prípade takýchto problémov:
https://www.facebook.com/mestskateleviziatrnava/videos/640255569775194/
Ďakujeme za pochopenie.

Mestský úrad v Trnave
24. jún 2019

silvia

Vy si robite srandu?
1. Je v kompetencii mesta stanovit hodiny otvorenia prevadzok. Preco su povolene dlhsie otvaracie hodiny a ludia sa nemozu vyspat? Tak dajte otvaracie hodiny do 22:00.
2. Nech mesto vyskoli a zamestna odborne sposobilu osobu, da jej do ruky schvaleny hlukomer a posle ju merat. Aky mate s tymto problem? Kolkokrat vam to treba este takto exaktne napisat?
3. Ak smerujete obcana na RUVZ, tak zabezpecte, aby pri telefonate obcana o 1hod v noci na tom RUVZ niekto sedel, dvihol zadok a isiel vyhodnotit hluk z prevadzky. Vola sa to pohotovost na pracovisku.
4. na zaklade akeho zakona povoluje mesto rusenie nocneho pokoja na stranke mesta, ked vo videu zaroven popiera legislativnu oporu nocneho kludu?
5. Vie v tomto meste hlava, co robi ruka a noha?
24. jún 2019

silvia

6. Preco podriadeny organ RUVZ spochybnuje verejne dostupne vyjadrenie nadriadeneho organu - hlavneho hygienika?
24. jún 2019

Juraj2

Vo videu MTT je len zopakovaný názor Mestskej polície, ktorý tu už bol vyvrátený. Hneď v úvode je povedané, že nočný kľud má byť od 23:00. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa odkazuje v paragrafe 62 na vyhlášku ministerstva, kde je jasne zadefinovaný nočný čas od 22 do 6 a znížená úroveň hluku v tomto čase. To je legislatívna definícia nočného kľudu (čo podľa náčelníka polície neexistuje). U nás si poslanci vo VZN povedali, že to posunú na 23:00.
Náčelník MsP vo videu hovorí o tom, že MsP nemôže používať hlukomery, že to si niektorí neznalí občania len tak naivne myslia. Čo keby sa tak radšej vyjadril k oficiálnemu stanovisku Úradu verejného zdravia: http://www.uvzsr.sk/docs/info/zp/hluk_z_mimopracovnych_aktivit.pdf
Citujem: "Nakoľko príslušníci obecných polícií takéto meranie využívajú len pri posudzovaní obťažovania obyvateľom hlukom z hľadiska porušovania podmienok verejného poriadku, prípadne nočného pokoja podľa príslušných ustanovení VZN obce, pričom neslúži ako podklad pre rozhodovanie z pohľadu ochrany verejného zdravia z zmysle zákona č. 355/2007 Z.z., nie je na výkon tohto merania potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na zisťovanie faktorov životného prostredia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR."
K tomu sa ale vyjdarovať nebude, lebo to nie len taký nejaký hlas niekde na internete. To je stnaovisko hlavného hygienika. A mesto Trnava, primátor a MsP o tom už boli dávno informovaní, ale nič sa nedeje. Žiadna zmena VZN alebo nákup hlukomerov pre príslušníkov MsP. Len výhovorky a odkazovanie na RÚVZ, ktorý ale v noci nepôjde merať hluk k nejakej práve prebiehajúcej akcii. Čo aj potvrdili v tom videu.
24. jún 2019

Trnavčan

Odpoveď samosprávy vo videu je hanba, je to výsmech občanom Trnavy a smutná ukážka "kompetencie" orgánov mesta a MsP. Pozná pán zástupca náčelníka MsP ( a orgány mesta) VZN č. 511, na vypracovaní ktorého sa podieľali??Je tam jasne stanovené to, čo vo videu popierajú, resp. tvrdia, že nie je určené... Rušenie nočného kľudu prevádzkami je predsa v tom VZN jasne definované (o pár príspevkov vyššie je to citované..) , a nie je tam nič úrovniach hluku, výhovorky na RUVZ sú v tomto prípade úplne mimo.. Stačí aby zabezpečili dôslednú kontrolu dodržiavania tohto VZN, čo je ich povinnosť. A bude v meste poriadok. Ak sa porušenia VZN dopustí prevádzkovateľ, je to správny delikt a musí ho riešiť ODaKS, ktoré má na to dostatočné "páky". Len ochota a snaha chýba.
Ak chce mesto povolovať (organizovať) open air akcie zasahujúce do nočného času, teda ak si berie kompetencie, tak nech zoberie na seba aj zodpovednosť a v prípade takejto , dopredu nahlásenej akcie, ktorú povolí, nech zabezpečí aj certifikované meranie úrovní hluku prostredníctvom RUVZ v zmysle vykonávacej vyhlášky počas takejto akcie . Či už na náklady mesta alebo usporiadateľa akcie. A bez zabezpečenia takéhoto merania akciu nepovoliť . V prípade prekročenia zákonom stanovených limitov akciu jednoducho ukončiť, pretože je to porušenie zákona. Udeliť výnimku zo zákona samospráva ťažko môže povoliť. A bude poriadok. Výhovorky nie sú riešenie.
24. jún 2019

Silvia

Proste uradnici opakuju stale dookola svoju obohratu platnu. Ani naznak ochoty zmenit pohlad na uhol riesenia. Zverejnene video to dokazuje. Najdeme na katastri kde byva nacelnik, kupime vedlajsi dom a spravime tam diskoteku. Kto sa prida?
24. jún 2019

Michal

Juraj2, ja som teda hľadal v tom zákone a nenašiel som to tam. Ale našiel som toto vyjadrenie:

"Pre účely vyhlášky MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií je stanovený referenčný časový interval pre noc od 22.00 hod. do 06:00 hod.
Pojem "nočný kľud" v uvedenej vyhláške nie je zavedený. Príslušná obec však môže uvedený pojem stanoviť všeobecne záväzným nariadením na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (v súvislosti s § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. f) uvedeného zákona), pričom spravidla vychádza z časového intervalu stanoveného vyššie uvedenou legislatívou ochrany zdravia."

Video som nepozeral, skúsil som v zákonoch hľadať pravdu sám. Tuná sa to totiž zvrháva na rozvášnený dav vs. polícia. Ale rád by som vedel aj presne na aké odseky sa odkazuješ, možno prídeme na to kde je pes zakopaný.
25. jún 2019

5ulo

keďže vám Mesto nie je schopné odpísať na jednotlivé otázky sem na OPS, skúste podať písomnú žiadosť o odpoveď priamo na mestský úrad. Máme na to skvelú vec, tzv. Infozakon (č. 211/2000 Z.z.. o slobodnom prístupe k informáciám). Budú vám povinní odpísať ku každej otázke. OPS je len doplnková služba mesta a nemôžete teda očakávať, že odpoveď berú ako povinnosť. Veľa šťastia ;)
25. jún 2019

Juraj2

5ulo: Veď o to práve ide. Pojem "nočný kluď", "nočný pokoj" a podobne sú len laické názvy toho, čo tá vyhláška jasne definuje. Teda čas od 22:00 do 6:00, kedy hovorí o úrovni povoleného hluku. Viem a poznám princípy merania, máme protokoly o meraní hluku a viem teda, že v prevádzke, ktorá priamo susedí s obytnými domami je to na úrovni ambietnej hudby a hovoreného slova. Teda ak by si taká prevádzka chcela robiť diskotéky a koncerty, tak už pred 22 hodinou, teda vo večerných hodinách by prekročila stanovené limity vyhláškou. Problém je ten, že NIKTO nehce od MsP aby robila objektivizáciu hluku podľa tejto vyhlášky. Každý len chce, aby podniky nerušili ľudí v noci. Už aj tak sú obyvatelia mesta prispôsoboví a "neotravujú" MsP hneď po 22:00, ale ešte čakajú až do 23:00 a aj tak sú odbití s tým, že MsP im vôbec nepomôže.
Keď mesto nemohlo podľa zákona vyberať pokuty za parkovanie v centre, tak boli všetci veľmi iniciatívni a vymysleli daň za vjazd a zotravanie vozidla v centre. To vedeli obísť všetky zákony. Keď má mesto aplikovať do praxe vyhlásenie hlavného hygienika o tom, že si mestá môžu samé kontrolovať nočný kluď, tak sa hľadajú všetky možné výhovorky, prečo sa to nedá.
Toto je základný problém. Vymysleli akurát VZN 511 o čase prevádzky a aj to sa nedodržiava a každému sa dávajú výnimky.
25. jún 2019

Juraj2

Asi by to naozaj chcelo kľud (a nie kluď ako píšem).
25. jún 2019

Juraj2

A ešte aj odpisujem druhým. Tá odpoveď predtým bola Michalovi.
5ulo: Podľa infozákona skopírujú odpoveď Mestskej polície. Chceš sa staviť? Nič iné nevymyslia. Veď to vidíš v tom videu. Alebo rovno odpíšu, že kompetetný je RUVZ a nie mesto. A tých zase zaujímajú len pokuty, ktoré môžu rozdávať cez pracovnú dobu a nie v noci, keď je v meste akútny bordel.
25. jún 2019

silvia

5ulo aj to bude. Tiez si myslim, ze na otazky odpovedia to, co napisali tuto na stranke a povedali vo videu. Oni tusim ine nevedia. A v pripade toho, co si sami definuju, to vedia akurat popriet vo videu :-D
25. jún 2019

Trnavčan

Vôbec by som neriešil úrovne hluku, to je v tomto prípade nepodstatné. Podstatné je to, čo je vo VZN511 a to MUSÍ mesto zabezpečiť, aby sa dodržiavalo, je to ich povinnosť!!.
Teda žiadna reprodukovaná hudba na exteriérových sedeniach, žiadne predĺženie prevádzkovej doby v exteriéri a prevádzka musí zabezpečiť, aby " v súvislosti s prevádzkovaním nebol rušený nočný pokoj ani verejný poriadok priamym dôsledkom činnosti prevádzky, najmä hlukom a obťažovaním hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom"
Žiadne úrovne v dB a certifikované merania, to je útek od zodpovednosti.
13. júl 2019

Dezider Múdry

Je piatok 12.7.2019, 23.05 hod. Práve skončila akcia pod názvom Proma Frajdej 2019,
organizovaná usporiadateľom Zaži v Trnave. Neodohrala sa v parku A.Bernoláka, ako
bolo naplánované, ale v podniku, ktorý má exkluzivitu na všetko, čo je mimo zákon - v
Zelenom Kríčku na Štefánikovej ulici. Ako to už v tomto reštauračnom zariadení býva
zvykom, hluk zo živého koncertu sa niesol široko ďaleko. Dnes bol ešte okorenený
nadávkami nejakého zúrivého rapera a tak sme v rámci "kultúry" mesta počúvali doma
(cca 300 metrov od Zeleného kríčku) ako raper posiela do piče kde koho, dokonca aj
skurvených politikov a ich sľuby (citát). A tak nám neostalo nič iné, len sa obrátiť na
políciu. Tá tiež konala tak, ako má vo zvyku, nič nevyriešila. Vážení diskutujúci, po viac
ako troch rokoch snahy o nápravu stavu, ktorí evidentne trápi viacero občanov mesta
Trnava, navrhujem nasledovné. Spojme svoje sily a spoločne začnime riešiť ten
neuveriteľný bordel, ktorý zaplavil naše mesto. Pod bordelom chápem nepriateľský postoj
radnice voči domácim obyvateľom, neschopnosť polície, nekultúrnu kultúr, výhovorky,
klamstvá, pohodlnosť a hlavne strach kompetentných riešiť problémy obyvateľov mesta.
Riešenia existujú, nebudem ich tu špecifikovať, je to na dlhšiu rozpravu. Pokiaľ máte
záujem aktívne sa podielať na zlepšení života nás trnavčanov, napíšte na tel.č. 0910
218732. Stačí sms s Vaším kontaktom, my sa Vám ohlásime.
02. október 2019

Trnavčan

Doporučujem si všimnúť návrh zmeny VZN č.511 na stránke mesta Trnava,
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0-196
http://www.trnava.sk/userfiles/file/Ordinance/navrh_vzn_urc._na_pripomienkovanie_prev_doba_dodatok_1.pdf
Doteraz bola reprodukovaná hudba na exteriérových sedeniach zakázaná, teraz ju navrhujú (v záujme koho asi??) povoliť do 22:00 aj v priamom susedstve bytov (ako sa tam bude v lete dať žiť, vetrať???). inde až do 23:00. Taká Havná ulica, alebo Trojičné námestei, kde každé sedenie bude smieť celý deň hrať vlastnú hudbu, bez akýchkoľvek obmedzední.. V Trnave bude "permanentný jarmok".. Toto je v záujme obyvateľov??
02. október 2019

Juraj2

Ten nový návrh VZN 511, ktorý umožňuje zvýšiť úroveň hluku v meste v nočných hodinách, je naplutie do tváre všetkým obyvateľom mesta. Myslím, že bude veľmi zaujímavé, kto je za tým návrhom. Ideme to zistiť a zverejníme, nech obyvatelia vedia, komu majú "poďakovať". Rovnako ma zaujíma zdôvodnenie takého návrhu. Ako naši zástupcovia a úradníci zdôvodnia motív svojho konania, ktorý smeruje proti všetkým tým sťažnostiam obyvateľov, ktoré počúvajú. Nie som nejaký konšpirátor, ale počujem bankovky svišťať vzduchom. Existuje nejaké iné rozumné zdôvodnenie, prečo by niekto takýto návrh vôbec dával?
02. október 2019

Silvia

Trnavcan chces vazne vidiet, aky je postoj radnice k problemu s hlukom?
Stale rozmyslam, ci mam zverejnit mail, ktory mi napisala viceprimatorka alebo s tym este pockam. Myslim, ze po zverejneni toho mailu budu viaceri ludia dobre nasrdeni. A okrem nej som podobnu argumentaciu pocula od 3 poslancov za mestsku cast stred. Jeden z nich byva na Hlavnej ulici a bolo mi divne, ked som pocuvala, co hovori. Este stale nie je zverejnena zapisnica zo zasadnutia vyboru mestskej casti, ktore sa konalo v semtembri. Ak ju zverejnia aj s odpovedami, budes prekvapeny. Uz teraz lutujem, ze som ich volila. V otazke ochrany obyvatelov pred hlukom od predchadzajuceho vedenia mesta nenastal ziadny posun. A kym budu mat vsetci "kompetentni" uradnici a aj poslanci postoj aky maju, tak si vraj mame zvyknut. Dalsie citacie nabuduce
02. október 2019

Trnavčan

Silvia, mám svoju bohatú skúsenosť s takým problémom, aj s postojom "zodpovedných"..Ale "zvykať" si na porušovanie zákonov a občianskych práv (ústavy) si snáď nebudeme.
Je potrebné napísať námietky (čím viac ľudí, tým lepšie..) proti tomu návrhu, angažovať sa, prihlásiť sa cez poslancov na vystúpenie na zasadaní zastupiteľstva, ak by to chceli schváliť a apelovať na poslancov, aby si uvedomili, čo idú urobiť. Mnohí (bohužiaľ) len automaticky hlasujú na niečí pokyn..A existuje bohužiaľ aj horšia možnosť, prečo to robia.
02. október 2019

Silvia

Trnavcan ti druhi su nauceni, ze obcana odbiju a obcan to vzda. A svojimi vyjadreniami sa snazia obcana odradit. Presne suhlasim, ze si nemame nechat porusovat nase prava.
Kto ma zaujem, nech sa prida ku skupine na FB, som admin, pridam len tych, co naozaj v centre byvaju. Tam sa mozeme koordinovat. Dam tam vzory pre pisanie namietok, pripomienok, ziadosti,....Len sa musia ludia pridat a treba zacat. Jeden je malo - ako pises, musia sa stazovat viaceri.
02. október 2019

Trnavčan

Bolo by dobré, ak by to išlo bez FB (z princípu..), alebo minimálne dať možnosť čítať všetkým,aj bez registrácie a prihlásenia.
02. október 2019

Silvia

Trnavcan je to zavreta skupina a admin musi povolit noveho clena. Je to tak a bude to tak. Aby si necital hocikto, co planujeme. Oni zverejnili dovod, preco chcu zmenit VZN 511 a kto ho chce zmenit?
Oni len pisu, ze si mame zvyknut a posuvaju veci na RUVZ. A ruvz nebol na mieste, nema v rukach ziadny vysledok a co urobi? Bez merania nemoze nic.
Chapes preco to takto vymysleli? Aby odbili obcana domahajuceho sa svojich prav. A preto si nebude hocikto citat to, co si obcan v zaujme svojich prav nastuduje, vytvori a podnikne. Budu vidiet az vysledok v podobe konkretnej staznosti, ziadosti, podnetu na vyssi urad......
02. október 2019

AnnaTT

Silvia bývam tiež v centre mesta a veľmi by som si priala, aby sme ako občania boli viac aktívni a spolupracovali. Nemyslím si, že by sme mali byť utajení. Nemáme na to dôvod niekoho sa báť. Veď samospráva má slúžiť nám a nie my jej. Sú to naši zástupcovia a nie šéfovia. Preto by sme mali jasne a zrozumiteľne dať najavo náš nesúhlas s predloženým návrhom. Malo by sa zapojiť čo najviac občanov s písomnou pripomienkou a zúčastniť sa na mestskom zastupiteľstve pri prejednávaní. Tento prvý krok je nutné urobiť, aby sme mohli pokračovať ďalej. Vôbec uvedený návrh VZN je veľmi zvláštny. Reprodukovaná hudba na verejnom priestranstve? Čo zabudli na SOZU? , na autorské práva? , hluk ? a pod.Keď budem kráčať v lete po Hlavnej ulici z rôznych sedení bude znieť rôzna hudba vzájomne sa prehlušujúca? No pekne, hotový lunapark. Toto chce docieliť zastupiteľstvo?
02. október 2019

Silvia

AnnaTT podla mojej ostatnej komunikacie si myslia, ze su nasi sefovia. A to je problem. Dokonca mi do oci povedali, ze im to nevadi. Ze to je zivot v centre. A polozili otazku, ze ci ma mesto o 22:00 skoncit. Aspon niektori z nich chapu, ze to moze vadit inym. Ale nechapu to vsetci a ich odkaz je, ze sa mame prisposobit. To, ze tu existuje nejaka legislativa, opominaju. Lamu VZN tak, aby boli vyhodne pre jednu skupinu ludi. Ta druha sa ma totiz prisposobit.
Ano, bude to vyzerat ako v lunaparku a budu sa prekrikovat. Uz sa nikde nebude dat ist sadnut, lebo clovek musi prekrikovat hudbu, aby sa porozpraval. Pride domov s bolavym hrdlom.
Ja pripomienku k navrhu zmeny 511 podam. Dufam, ze ju podaju aj ini obyvatelia a aj ti, ktorym vadi hluk z prevadzky na Stefanikovej.
29. január 2020

5ulo

O ktorej hodine by malo večer mesto stíchnuť a ponoriť sa do nočného pokoja? 🌙
Táto téma vzbudzuje veľkú diskusiu i emócie. V súvislosti s prípravou nového VZN o rušení nočného pokoja preto organizujeme verejné stretnutie v pondelok 3. februára o 16.00 hod. v zasadačke mestského zastupiteľstva na radnici (Hlavná 1). Aj vy môžete prísť vyjadriť svoj názor. 🗣
https://www.trnava.sk/sk/aktualita/trnava-pripravuje-nove-vzn-o-ruseni-nocneho-pokoja-pridte-vyjadrit-svoj-nazor-v-diskusii
24. jún 2020

Silvia

https://www.trnava.sk/sk/clanok/dokumenty-mz
Hned v materiali 1 je protest prokuratora a vyjadrenie odbornikov z mesta k protestu prokuratora.
Pochopili, ze udelovanie vynimiek z VZN je protizakonne. Takze od r. 1999 tu panoval nezakonny stav.
Este stale sa snazia obhajit, ze mesto moze urcovat cas nocneho kludu. Napriek tomu, ze existuje rozhodnutie sudu, ktory povedal, ze mesto takuto kompetenciu nema. Ak odbornici z mesta budu takto vehementne obhajovat svoj nazor, tak mesto riskuje sudny spor. Zaujala ma argumentacia, v ktorej sa mesto odvolava na vyjadrenie regionalneho uradu v Bardejove zo dna 9.10.2012. Zaroven sa teda pytam, ked si dokazu vyhladar rozhodnutie RUVZ v Bardejove a argumentovat nim, preco pri posudzovani rusenia nocneho kludu nedokazu aplikovat usmernenie hlavneho hygienika, ktore obcania opakovane predkladali na zasadnuti VZM stred a je uvedene aj na zaciatku tejto diskusie. Mam pocit, ze obhajenie skratenia nocneho kludu z 8 na 6 hod, je hlavnou prioritou zastupitelstva a poslancov. Napriek odporucaniam WHO http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf
ktore dostal pan Krajco v poznamkach zo stretnutia, ktore zvolal. Doteraz nepozname vysledok zo stretnutia. Teda vlastne ano - argumentaciu mesta, ze nocny klud chce mat skrateny z 8 na 6 hodin. A vyjadrenie vedenia mesta, ze si mame zvyknut, lebo byvame v krajskom meste

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania