Ilegálne spaľovne odpadu

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený
meno
Flego 21. marca 2014

Jedno z týchto miest bolo nahlásené presne pred rokom ako odpad pri Parnej https://www.odkazprestarostu.sk/trnava/podnety/3337/odpad-pri-parnej V novembri som podnet aktualizoval, že sa nejedná o obyčajnú skládku ale o ilegálnu spaľovňu o ktorú by sa malo zaujímať životné prostredie i polícia. Podnet je dodnes bez odozvy. Odpad sa tu stále mení a kopa popola neustále rastie. Ohňom je čiastočne poškodený aj veľký strom vedľa, takže sa nejedná o nejaký malý ohník ale o poriadnu vatru.
Druhá spaľovňa je o pár metrov ďalej smerom k mostu. Tá vznikla len nedávno a jedná sa o iný druh odpadu. Je tu aj veľké priemyselné vrece, ktorým bol odpad privezený. Je pravdepodobné, že v oboch prípadoch odpad pochádza z areálu TAZ, pretože obe miesta sú pri dierach v plote.
Tretia veľká spaľovňa je pri železničnom moste.

21. marec 2014

Flego

Okrem týchto troch spaľovní odpadu sa v tomto priestore nachádza ešte šesť menších skládok odpadu. Všetky sú nové, v zime tu ani jedna z nich ešte nebola. Toto je v smere od železného mosta k väznici: prvá, druhá a tretia....
21. marec 2014

Flego

......štvrtá, piata a šiesta.
24. marec 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet.
Nehnuteľnosti uvedené v podnete, na ktorých sa nachádzajú skládky odpadov patria do katastrálneho územia obce Hrnčiarovce. Mesto Trnava prostredníctvom Mestského úradu v Trnave postúpi podnet obci Hrnčiarovce na ďalšie riešenie.

Odbor stavebný a životného prostredia
18. jún 2014

Matúš G

Stale bez zmeny.
27. november 2016

Flego

Už to aj kompetentným začalo vadiť. Celý priestor od Hrnčiaroviec až po železnicu je vyčistený a po celej trase sú tabule, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Nabudúce dodám foto.
27. február 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ Trnava“), bolo dňa 14. 10. 2016 doručené odstúpenie podnetu od Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Stáleho pracoviska Nitra (ďalej len ,,SIŽP). Podnet bol na SIŽP doručený elektronickou poštou dňa 07. 10. 2016. Podnet poukazuje na tri miesta s nelegálne umiestneným odpadom nachádzajúcom sa v k. ú. obce Hrnčiarovce nad Parnou. Prvé miesto sa podľa podania nachádza pri potoku Parná, druhé miesto je pár metrov ďalej smerom k železničnému mostu a tretie miesto je pri železničnom moste. Podľa podania bol nezákonne umiestnený odpad následne nelegálne spaľovaný.
OÚ Trnava uskutočnil dňa 14.11.2016 miestne šetrenie za účelom preverenia skutočností, na ktoré pisateľ poukazuje vo svojom podnete. OÚ Trnava na miestnom šetrení zistil, že na týchto miestach sa nachádzajú stopy po spaľovaní. Na týchto miestach nebolo v čase miestneho šetrenia zistené umiestnenie odpadu v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch“).
Tunajší úrad nemá k dispozícii informácie, poukazujúce na konkrétnu fyzickú osobu podnikateľa resp. právnickú osobu, ktoré by nakladali s odpadmi v rozpore so zákonom o odpadoch resp. porušovali by povinnosti, ktoré im zo zákona o odpadoch vyplývajú. Na základe uvedeného tunajší úrad nezistil porušenie zákona o odpadoch.
Ak máte vedomosť o konkrétnej osobe, ktorá nakladá s odpadmi v rozpore so zákonom o odpadoch zašlite túto informáciu na tunajší úrad.

Okresný úrad Trnava
28. február 2017

5ulo

skutok sa nestal, aj keď fotografie existujú. také slovenské...
28. február 2017

Flego

No keď tam prišli 2,5 roka po nahlásení, tak výsledok šetrenia ani neprekvapuje :-)

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania