Kamenná cesta-Cesty a chodníky-iné

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
Robert77 22. mája 2020

Od 70ich rokov nebola postavená žiadna z megalomanských štúdií západného obchvatu mesta. Keďže nemáme žiaden Útvar hodnoty za peniaze, nemá kto upozorniť na fakt, že občanom by pravdepodobne postačovala jedna miestna obojstranná komunikácia pre netranzitujúcu osobnú dopravu a cyklistov smerom od Kamenáča k Hrnčiarovciam. Po pravej strane v smere potoku Parná je už momentálne vybudovaný podjazd popod železnicu, ktorý využivajú iba poľnohospodári. Bolo by možné zadať vytvorenie štúdie prepojenia od Kočišského (časť pozemkov patrí mestu) cez uvedený existujúci podjazd k Hrnčiarovciam? Bolo by dobré vedieť výhody či nedostatky takéhoto riešenia, ktorý by využil už postavený existujúci poľnohospodársky podjazd (po menšej modifikácii). Ďakujem.

28. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Robert, ďakujeme za Váš podnet.

Mesto Trnava pri hľadaní možnosti ako riešiť dopravnú situáciu v západnej časti mesta do doby dostavby Západného dopravného prepojenia cez areál bývalých TAZ skúmalo niekoľko variantných riešení. Jedným z uvažovaných dopravných prepojení bola aj Vami navrhovaná trasa.
Na viacerých pracovných rokovaniach, ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia množstva dotknutých organizácií bola trasa vyhodnotená ako nereálna, nakoľko by realizáciou takejto cesty došlo k narušeniu biocentra Chráneného areálu Trnavské rybníky.
Namiesto tohto variantu bola aj z hľadiska ďalších rozvojových aktivít mesta Trnava a ďalších dotknutých obcí Biely Kostol, Ružindol a Hrnčiarovce nad Parnou vybraná trasa, ktorá prepojí uvedené obce a sprístupní záujmové územia mesta Trnava pre ich ďalší rozvoj. Zároveň bude započatá nová trasa cestného prepojenia vo vzdialenosti cca dvojnásobnej od dnešného obchvatu mesta, čo je polomer 5 km.
Toto dopravné prepojenie zabezpečí odkanalizovanie dopravy z Obcí Ružindol, Biely Kostol a neskôr aj Zvončín smer Bratislava, respektíve pri budúcom napojení na Trstínsku cestu smer Trstín a CZ.
Štúdiu nájdete na stránke mesta v sekcii dopravné štúdie:
https://www.trnava.sk/sk/clanok/dopravne-studie-projekty-zoznam

Odbor územného rozvoja a koncepcií
01. jún 2020

Robert77

Dobrý deň,

vďaka za odpoveď a preposlanie štúdie, ktorá je samozrejme známa a nadčasová, no v blízkom horizonte bude riešiť najmä potreby časti Trnavčanov jazdiacich do Bratislavy a záujem mesta zvýšiť hodnotu pozemkov v Medziháji.
Výhodou tej štúdie je, že určite zníži intenzitu dopravy v ďalšom chýbajúcom prepojení na osi Trnava Západ <-> Linčianska, no toto prepojenie tak chýbajúce mnohým občanom, stále zostáva vybudovať.
Ako Odbor územného rozvoja a koncepcií pravdepodobne viete, že Vami vyššie spomínaná dostavba vnútornej trasy cez TAZ je v aktuálnom trasovaní nereálna z hľadiska ekonomického (nutná novostavba mimoúrovňového križovania železničných tratí spoza Prednádražia do TAZ), technického a či majetkových vzťahov. Inými slovami trasa cez TAZ bola kedysi plánovaná ako západný obchvat, ktorý sa však už podľa novej štúdie bude stavať ďalej od mesta.
Preto by bolo vhodné, namiesto vyššie napísaných tvrdení o dostavbe cesty cez stred TAZu, mať v Územnom pláne spracované iné ekonomicky reálne riešenie pre chýbajúci vnútorný okruh (a nemusí to byť varianta mnou dotazovaná, pokiaľ existuje niečo lepšie). To, že pre vonkajší okruh s tranzitnou nákladnou dopravou je lepší obchvat cez Medziháj vlastne znamená obrovskú príležitosť riešiť paralelne aj zostávajúcu vnútornú osobnú dopravu s nižšou intenzitou trasovaním, ktoré by sa dalo aj reálne postaviť v blízkom období.

Doba rozdeľovania EÚ grantov pre dopravu sa blíži a pre rozvoj Trnavy potrebujeme byť pripravení nielen vonkajším západným obchvatom. Či naďalej sa chceme pýšiť fiktívnou “zdedenou” trasou cez TAZ v Územnom pláne, a pritom jazdiť cez Hospodársku, lebo to v rámci mesta bude vždy najkratšie?

Ďakujem.

S pozdravom,

Róbert
03. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Ešte raz dobrý deň Robert.

Západné dopravné prepojenie nie je až tak fiktívne riešenie ako popisujete. Slovenská správa ciest v roku 2018 dokončila posúdenie realizácie cesty I/51, I/61 Hranica SR/ČR – Holíč – Senica - Trnava - Hrnčiarovce nad Parnou, ktorej súčasťou je aj západné dopravné prepojenie Trnavy. Štúdia obsahuje prepracované riešenie nákladnej estakády na systém mostných objektov, ktoré je už reálne zafinancovať. Na základe uvedeného nie je hneď nevyhnutné meniť územné plány a riešiť cestu cez rekreačnú oblasť, ale skôr hľadať riešenia ako zabezpečiť už roky plánované stavby. Pre úsporu riešenia západného prepojenia sa v posledných rokoch napr. dohodlo, že pri súčasnej výmene vysokonapäťových káblov z JE Jaslovské Bohunice bude rešpektovaná poloha plánovaného západného dopravného prepojenia a v miestach križovania budú osadené stožiare s potrebnou podjazdnou výškou, čo pre Trnavu znamená úspora cca 200 000 € na každý z 12 káblov.

Na takto ekonomicky náročných stavbách sa pracuje roky, čo v konečnom dôsledku môže, ako je napr. hore uvedené, rozumnými úpravami zabezpečiť ich realizovateľnosť a znížiť ich finančnú náročnosť.

Odbor územného rozvoja a koncepcií

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania