Znečistenie vozovky

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený

Zaslal: Róbert Lančarič, 12. januára 2018

Žiadam zabezpečiť PRAVIDELNÉ! čistenie vozovky a priľahlého chodníka na úseku od železničného priecestia až po ulicu Pod horou. Vozovka a chodník sú neprijateľné znečistené rozprášeným prevážaným stabilizátom na trase ENO-odkalisko. V suchom počasí sa z vozovky výrazné práši a v mokrom sa z rozsypaného materiálu stáva kašovitá zmes.
Okrem toho žiadam v potrebnom rozsahu odstrániť dreviny pod skalným útvarom (za odbočkou do Chalmovej) a odhrnúť krajnicu od zeminy tak, aby sa rozšíril využiteľný profil vozovky. Za súčasného stavu je z dôvodu porastu zúžený profil vozovky a dochádza k nebezpečným situáciám v prípade stretu vozidiel a chodcov v danom úseku.
Vyššie požadované žiadam pravidelne udržiavať.

19. január 2018

Odpoveď samosprávy

Dovoľte mi v úvode vysvetliť niektoré fakty. Vozovka, po ktorej sa preváža stabilizát od železničného priecestia smerom k Ulici pod horou, je vo vlastníctve Ministerstva obrany SR. Práve táto inštitúcia, resp. iný orgán v jej pôsobnosti, vydal súhlas k používaniu komunikácie na prevoz stabilizátu a táto inštitúcia je povinná zabezpečovať jej údržbu. Podľa našich informácií súhlas k jej používaniu na prevoz stabilizátu bol Elektrárni Nováky, závod Zemianske Kostoľany udelený za podmienky, že povinnosť údržby komunikácie prevzala na seba ENO.
Pokiaľ by táto cesta bola miestnou komunikáciou vo vlastníctve obce, nebolo by problémom okamžite zabezpečiť jej údržbu prostredníctvom vlastných mechanizmov a zamestnancov obce. Obec preto už na základe sťažnosti našej občianky na stav komunikácie z decembra 2017 žiadala vedenie ENO o nápravu a na základe Vášho podnetu obec o zabezpečenie týchto činností žiadala ENO opakovane. Keďže s údržbou tejto komunikácie i s celou prevádzkou skládky stabilizátu vzhľadom na kvalitu života našich občanov je neustále problém, obec spracováva nové požiadavky na prevádzkovanie skládky, ktoré sprísňujú podmienky prevádzkovania. Jednou z podmienok je aj pravidelná údržba komunikácie v určených intervaloch, o ktorej je prevádzkovateľ skládky povinný viesť evidenciu a predkladať ju obci. V stanovisku k prevádzke skládky, ktoré obec vydala v 90.rokoch minulého storočia bola uvedená taktiež podmienka na pravidelnú údržbu komunikácie, avšak pod pojmom pravidelnosť si prevádzkovateľ skládky pravdepodobne predstavoval niečo iné ako si predstavovalo vedenie obce. Veríme, že nové požiadavky obce na prevádzkovanie skládky, ktoré momentálne spracovávame, a kontrola ich dodržiavania budú prínosom pre skvalitnenie života a bývania nielen občanov bývajúcich na Ulici pod horou, ale i v iných častiach obce.

Ing. Jana Školíková, starostka obce
22. január 2018

Róbert Lančarič

Dobrý deň pani starostka.
Ďakujem za vysvetlenie. Vlastnícke pomery cestnej komunikácie sú mi známe a v podstate aj situácia s dopravou stabilizátu. Práve preto som požadoval ,,zabezpečiť čistenie,, a nie ,,vyčistiť,, komunikáciu. Vychádzam zo skutočnosti, že hoc je cestná komunikácia vo vlastníctve iného subjektu, predsa len sa stále nachádza na území obce. A keďže sa jedná o verejný priestor očakávam, že danú situáciu bude riešiť obec vo verejnom záujme či už s MV SR alebo s ENO, prípadne oboma subjektami.
Vo svojej odpovedi uvádzate, že obec spracováva nové požiadavky na prevádzkovanie skládky, ktoré sprísňujú podmienky prevádzkovania a aj údržby komunikácie. Neviem, ako dlho bude tento proces trvať, ale očakávam, že rádovo niekoľko mesiacov. Cesta je ale znečistená tu a teraz. Každý deň. A chodíme po nej na bicykloch, autami.... Okrem toho, ak ideme pešo po priľahlom chodníku a ak prejde okolo nás akékoľvek vozidlo v čase, keď je sucho, všetok ten rozvírený prach – stabilizát dýchame, rovnako ako aj naše deti. Ak je mokro, zvlášť veľké kolesá nákladných vozidiel, ktoré prepravujú stabilizát vytvoria zo vzniknutého kalu špinavú vodnú hmlu, ktorá sa rozpráši až ku nám na chodník. Na oblečenie, vlasy, tvár, kočiar..... Úprimne, nie je to nič príjemné a myslím, že nie je v tejto veci na čo čakať. Preto by podľa môjho názoru bolo na mieste, aby sa paralelne riešili dva problémy, ktorými sú prevádzkový poriadok skládky a samotné čistenie cesty s tým, že je potrebné požadovať okamžité vyčistenie cesty. Veď ako uvádzate, tento problém je tu neustále, od 90.rokov minulého storočia, tak si myslím, že doteraz už bolo dosť času na jeho vyriešenie..... Je to len vec rýchleho rokovania obce so znečisťovateľmi.
Že nie je v stanovisku k prevádzke skládky, ktoré obec vydala v 90.rokoch minulého storočia presne definovaná pravidelnosť, predsa nie je podstatné. Cesta je preukázateľne znečisťovaná každý deň v prípade prevozu stabilizátu, tak je potrebné každý deň ju čistiť. Okrem toho tu máme k dispozícii Cestný zákon a jeho ustanovenia v prípade znečisťovania komunikácií.
Nemôžeme teraz predsa čakať až kým budú schválené nové požiadavky obce na prevádzkovanie skládky. Verím, že zástupcovia obce dokážu urýchlene vyžiadať vyčistenie a taktiež pravidelné čistenie spomenutej cesty a aj chodníka, rovnako ako aj odstránenie drevín a rozšírenie profilu cesty. Ďakujem. Lančarič Róbert
22. január 2018

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme preposlali aj priamo Ministerstvu obrany SR.

S pozdravom

Martin Kollárik
martin.kollarik@odkazprestarostu.sk
27. január 2018

Jozef Kováč

Odpoveď starostky obce Školíkovej je „alibistická“ a „na dlhé lakte“. Podľa nej sa obyvatelia z Pod hory a z Majera môžu dočkať vyčistenia cesty tak v roku 2035 !!! Pán Lančarič žiadal operatívne čistenie verejnej cesty, po ktorej dennodenne chodia naši obyvatelia, t.j aj deti, školáci, mamičky s kočiarmi,.. . Pokiaľ sa obyvatelia chcú vyhnúť ostriekaniu odevov a detských kočiarov špinou zo znečistenej verejnej komunikácie prechádzajúcimi vozidlami, tak si to musia „strihnúť“ cez koľajnice na železničnej stanici, čo je však zakázané a životu nebezpečné. Pokiaľ nevie starostka Školíková operatívne zabezpečiť takú triviálnu vec akou je vyčistenie verejnej komunikácie, ktorú musia používať naši obyvatelia, (pritom vôbec nezáleží na tom, kto je vlastníkom komunikácie, pretože slúži na verejné účely), tak nemá čo robiť vo funkcii starostky obce a treba operatívne vymeniť Školíkovú aj so zamestnancom obce Ďanovským, ktorý riadi miestne hospodárstvo. Pán Lančarič správne poznamenal, že nechcel, aby cestu išla osobne vyčistiť Školíková. Starostka obce Školíková si podpísala plat z nášho obecného rozpočtu až neuveriteľných 2 890 EUR mesačne, pri počte obyvateľov 1777, pričom primátor Novák má plat len 2 375 EUR a pritom Nováky majú až 4230 obyvateľov. Starostka obce Školíková má vyšší plat oproti primátorovi Novák Danišovi o 515 EUR. Je to normálne!? Otázka znie: Mohla by Školíková vedieť za taký obrovský plat zabezpečiť vyčistenie verejnej komunikácie ??? Alebo jej treba ešte zvýšiť plat??? Pokiaľ nevie Školíková operatívne zabezpečiť vyčistenie verejnej komunikácie, tak navrhujem alternatívne spôsoby riešenia, ktoré by mohli pomôcť zabezpečiť urýchlené vyčistenie cesty:
1) zvýšiť mesačný plat starostke obce Školíkovej o 1 000 EUR na konečných 3890 EUR.
2) postúpiť žiadosť pána Lančariča na „Lampáreň“, ktorá sa nachádza cca 100 m od uvedenej znečistenej verejnej komunikácie - na žel. stanici.
3) presťahovať starostku obce do bytoviek Pod horou (a nebolo by treba písať ani žiadnu
žiadosť a hneď by bola cesta vyčistená).
4) počkať na prudký dážď a víchricu, ktoré by sa podľa predpovede počasia mohli zajtra
prehnať obcou a bude to "grátis".
P.S. Ešte šťastie, že komunálne voľby sú už v tomto roku a obyvatelia obce budú môcť objektívne posúdiť doterajšiu činnosť starostky obce Školíkovej aj s jej podriadeným Ďanovským.
Pozn.: kladne "lajknúť" odpoveď starostky mohol buď jej rodinný príslušník, alebo jej podriadený zamestnanec obce, alebo človek, ktorý nebýva Pod horou a je mu "ukradnutý" sťažený život obyvateľov z Pod hory, nakoľko okrem špiny je táto komunikácia v časti bez osvetlenia a v úplnej tme môže dôjsť na nej k ďalšej tragédii.
Žasnem nad konaním starostky a ľahostajnosťou bezcitných ľudí !!!
Jozef Kováč.
28. január 2018

Róbert Lančarič

Dobrý deň pani starostka.
Dreviny boli odstránené, vozovka a chodník vyčistené. Nemám informáciu, kto uvedenú činnosť zabezpečil, ale predpokladám, že na základe môjho podnetu a našej vzájomnej komunikácie ste boli iniciátorom zmeny stavu Vy. Preto sa chcem poďakovať.
A zároveň aj vyjadriť presvedčenie, že vozovka bude čistená pravidelnejšie, podľa stavu znečistenia.
S pozdravom, Lančarič Róbert
06. február 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ako som spomenula v prvom vyjadrení, po doručení písomného podnetu v mesiaci december, som tento podnet okamžite odstúpila na vedenie ENO a žiadala o nápravu. Keďže nedošlo k okamžitej náprave, občania lokality Pod horou sa oprávnene domáhali a vyjadrovali nespokojnosť s existujúcim stavom. Na základe podnetu prostredníctvom tejto služby som opakovane žiadala o nápravu, k čomu aj došlo a komunikácia bola vyčistená. Dreviny boli upravené v zmysle požiadavky v ďalšom týždni po doručení podnetu. Svojim stanoviskom som sa v žiadnom prípade nechcela zbaviť zodpovednosti za stav komunikácie, ktorá nie je vo vlastníctve obce. Chcela som tým ozrejmiť problematiku a postup, ktorý musí obec dodržať a kroky, ktoré musí absolvovať, aby mohlo dôjsť k náprave v prípade, že by k nej nedošlo okamžite. V súčasnej dobe už má Elektráreň Nováky závod Zemianske Kostoľany písomné stanovisko obce k prevádzke skládky stabilizátu, kde ako jednu z podmienok prevádzky určila povinnosť pravidelne najmenej jedenkrát mesačne, s prípade potreby aj častejšie, čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov dopravnej cesty vo vlastníctve Ministerstva obrany SR v k.ú. Zemianske Kostoľany a chodníka pre peších nachádzajúceho sa pozdĺž tejto dopravnej cesty. O čistení a udržiavaní je prevádzkovateľ povinný viesť preukaznú evidenciu. Ďalšie podmienky sa týkajú zamedzenia prašnosti skládky v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

Ing. Jana Školíková, starostka obce

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.