Kpt. Weinholda-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: Zemianske Kostoľany

Vyriešený
meno
Radka Oršulová 22. augusta 2019

Vážená pani starostka,obyvatelia časti Kolónia, obraciame sa na Vás so žiadosťou o riešenie dlhotrvajúceho problému s kontajnermi na separovaný odpad. V ich bezprostrednej blízkosti obyvatelia a podnikatelia umiestňujú kvantá odpadu, ktorý presahuje kapacity kontajnerov. Vizuálne sa okolie podobá smetisku, plastové fľaše sú rozfúkané po okolí. Je naozaj neprijateľné, aby sme znášali nedisciplinovanosť občanov a podnikateľov. Vývozný kalendár nepokrýva ani zďaleka potrebu odvážania odpadov.
Umiestnenie nádob pri frekventovanej časti obce taktiež nepovažujeme za šťastné riešenie.
Veríme, že sa daným problémom budete čoskoro zaoberať. Pohľad na smetisko v blízkosti bytoviek nie je naozaj nič príjemné.
S pozdravom
Obyvatelia časti Kolónia

04. september 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto problémom sa zaoberáme už dlhodobejšie. Hlavným problémom je odpad typu plasty. V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Zemianske Kostoľany 1/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a stavebnými odpadmi na území obce sa plasty zbierajú prostredníctvom 120 litrových vriec v domácnostiach a 1200 l zberných nádob umiestnených na určených stanovištiach v obci. V praxi to znamená, že každý občan má svoj plastový odpad vyseparovať doma, uložiť ho v 120 litrových vreciach, ktoré poskytuje obec zdarma, doma a v termíne určenom harmonogramom tieto vrecia s plastovým odpadom vyložiť pred svoj dom za účelom ich vývozu. Zberné nádoby umiestnené na stanovištiach majú slúžiť predovšetkým na zber plastového odpadu, ktorý vznikne na verejných priestranstvách. Správne ste uviedli, že stav, ktorý pretrváva na stanovišti so zbernými nádobami na Ulici kpt. Weinholda vzniká nedisciplinovanosťou občanov. Z tohto dôvodu bola na tomto mieste umiestnená tabuľa upozorňujúca na zákaz ukladania odpadu mimo zberných zberných. Zároveň tu bola nainštalovaná kamera, z ktorej záznamy výsledky priebežne vyhodnocujeme. Avšak ani toto opatrenie sa zatiaľ nejaví ako účinné a preto hľadáme nové riešenia ako tomuto nepriaznivému stavu predísť. Medzi jednotlivými vývozmi sa snažíme v rámci možností s ohľadom na pracovné vyťaženie udržiavať poriadok a odpad likvidovať vlastnými zamestnancami. Nemôžeme však súhlasiť s tým, že vývozný kalendár nepokrýva potreby odvozu, pretože pokiaľ sa na danom mieste tieto kontajnery nenachádzali, občania nemali žiadny problém tento odpad vo vreciach držať doma až do termínu vývozu. Máme za to, že časť nedisciplinovaných občanov si umiestnením a využívaním zberných nádob na stanovištiach tak zvykla zbavovať sa odpadu okamžite, že by v tomto prípade nepostačoval vývoz ani trikrát do týždňa. Nakladanie s vyseparovanými zložkami odpadu zabezpečuje organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) vrátane všetkých nákladov na vývoz a likvidáciu, preto frekvencie vývozu si stanovuje táto spoločnosť s ohľadom na ekonomickú efektivitu. Ani vedenie našej obce s týmto systémom nesúhlasí, nakoľko nám spôsobuje nemálo problémov pri nakladaní s odpadmi. Platná legislatíva však tento systém týmto spôsobom nastavila, preto nám zostáva len hľadať optimálne riešenia, ako nepriaznivým stavom, ktoré ste popísali vo Vašom podnete predchádzať a riešiť ich. Nami navrhovaná alternatíva, predložená organizácii zodpovednosti výrobcov, ktorá by podľa nášho názoru riešila problém zohľadňovala aj rozmiestnenie zberných nádob pre jednotlivé bytové domy v jednotlivých lokalitách a je optimálna aj z hľadiska dodržania štandardov zberu na najbližšie min. 2 roky.Pri tejto alternatíve by bolo potrebné dodať 17 zelených kontajnérov na sklo, 17 na plasty a 3 ks červené kontajnery na kovy. Táto alternatíva z ekonomického hľadiska nebola OZV akceptovaná. V súčasnej dobe obec rieši možné zriadenie zberného dvora v obci, ktorý by daný stav vyriešil, avšak jeho realizácia je závislá od poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ.

Ing. Jana Školíková, starostka obce
09. september 2019

Odpoveď samosprávy

Odpad uložený mimo kontajnerov bol dňa 6. 9. 2019 odstránený.

Ing. Jana Školíková, starostka obce

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.