Juraja Závodského-cesta-rozbitá (väčší úsek) (za Jednotou)

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

V riešení

Závodie Jednota - blato, betónové panely, ukážkové verejné priestranstvo!!!

09. marec 2020

Matúš 👍

Jeden pozemok má 167 vlastníkov, to bude možno pozemkové spoločenstvo, druhý SPF. Mesto tam má málo. Riešenie bude teda v nedohľadne.
10. marec 2020

Martin Čižmárik

Ako drvivá väčšina takýchto plôch v Žiline. No uvidíme, čo sa z toho vykľuje 🙂
25. marec 2020

Martin Čižmárik

Môžem dostať aj nejaké vyjadrenie prečo je tento podnet neriešený?
25. marec 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
25. marec 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet, ktorý sme poslali zodpovedným osobám na riešenie. Mesto Žilina.
Kto? Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, MsÚ Žilina

Mgr. Andrea Bialoňová, odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou, MsÚ Žilina
31. máj 2020

Zavodie Ľubo

niekto tu riesi takuto nevyuzivanu cestu ale ludia ktory tu ziadaju o nieco viac tak mesto na nych nema financne prostriedky ale ze od mesto za pozemok ktory uzivaju viac ako 40 rokov zapyta nehoraznu sumu tak to uz mesto nezaujima a este si zapytaju taku sumu ako za stavebny a pritom taky pozemok ani mename
14. august 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Dobrý deň, uvedená lokalita je vo vlastníctve viacerých subjektov. Časť cesty spadá pod správu SPF a ďalšia časť má viacero súkromných vlastníkov. Z uvedeného dôvodu mesto nemá možnosť zabezpečiť údržbu uvedenej lokality, keďže je to povinnosť vlastníkov týchto pozemkov.
14. august 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iný subjekt
14. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš e-mail.
Po prešetrení predmetnej veci uvádzame, že pozemok

E KN p.č. 2365 druh pozemku vodná plocha o výmere 76 m2, zapísaný na LV č. 1170 je vo vlastníctve Mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,
C KN p.č. 80/19, druh pozemku ostatná plocha o výmere 193 m2, zapísaný na LV č. 2814 je spoločnou nehnuteľnosťou podľa zákona č. 97/2013,
C KN p.č. 80/18 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 286 m2, zapísaný na LV č. 1986 je vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu.

K Vášmu upozorneniu uvádzame, že Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“) je v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách právnická osoba zriadená zákonom, ktorá svoju činnosť vykonáva na základe osobitných právnych predpisov a z tejto činnosti jej vznikajú práva a záväzky. SPF v zmysle osobitných predpisov nakladá s pozemkami vo vlastníctve štátu (nariadenie vlády č. 238/2010 Z.z.). SPF nie je zriadený na podnikanie a vykonáva iba činnosti, ktoré mu zákon umožňuje (prenájom pozemkov, prevod pozemkov, plnenie reštitučných náhrad a pod.).

V zmysle § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, „obec pri výkone samosprávy najmä zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce.“

Na základe vyššie uvedených skutočností Vám oznamujeme, že Slovenský pozemkový fond nie je oprávnený vykonávať údržbu miestnej komunikácie.

S pozdravom
Ing. Michaela Majcherová
Referent regionálneho odboru Žilina
Slovenský pozemkový fond
14. august 2020

Martin Čižmárik

Ďakujem za vyčerpávajúcu alibistickú odpoved, ktorá ako vidím nič nerieši, preto sa pýtam, kedy a KTO bude tento podnet riešiť v zmysle, opravenej vyčistenej cesty, odstránenie plechovej búdy, odstránenie betónových blokov nachádzajúcich sa v tráve popri ceste, vyzbierané odpadky atď atď. To predsa nie je možné, aby nebolo v 21 storočí možné dostať verejné priestranstvo vo frekventovanej oblasti ako je Závodie do požadovaného stavu!?😡 Ďakujem za odpoveď
15. august 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Žilina
23. december 2020

Roman Šimo

Aktuálne a dlho ešte asi bez opravy. Slovenský pozemkový fond tam často reprezentujú ľudia bez domova a niektorí ďalší, ktorí prispievajú aj k znečisťovaniu okolia supermarketu a hlavne brehov i toku rieky.
23. december 2020

Roman Šimo

...To s SPF som myslel len obrazne, keďže sa jedná aj o pozemok v ich správe.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania