Večná novostavba pod mostom SNP

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Neriešený
meno
Peter Oravec 29. novembra 2014

Súčasný (aktuálny) stav: večná novostavba pod mostom SNP na petržalskej strane.
Normálny (požadovaný) stav: Zbúrať alebo dokončiť. Minimálne informovať verejnosť o aktuálnom stave.

Citujem stavebný zákon (zákon č. 50/1976 Zb.):
"§ 86
Údržba stavby
(1) Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
(2) Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu. Užívatelia bytov a nebytových priestorov sú povinní umožniť vykonanie nariadenej údržby stavby.
(3) Ustanovenia odseku 1 a 2 platia primerane aj pre terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona.
§ 87
Nevyhnutné úpravy
(1) Ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby ( § 43d), a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom záujme nariadi vlastníkovi stavby uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku. Nariadené úpravy je vlastník povinný vykonať na vlastné náklady.
(2) Ak sa na uskutočnenie nevyhnutnej úpravy vyžaduje dokumentácia alebo iné podklady, stavebný úrad uloží vlastníkovi stavby alebo stavebného pozemku ich predloženie v určenom rozsahu a lehote. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti môže stavebný úrad obstarať potrebnú dokumentáciu alebo podklady na náklady povinného. Po ich zabezpečení stavebný úrad nariadi vykonanie úpravy a určí podmienky a lehotu jej uskutočnenia.
(3) Ak nevyhnutná úprava, ktorá sa má nariadiť, nevyžaduje dokumentáciu alebo iné podklady, uloží stavebný úrad vlastníkovi stavby alebo stavebného pozemku vykonanie úpravy a určí rozsah, spôsob, podmienky a lehotu jej uskutočnenia.
(4) Stavbu alebo jej časť, na ktorej boli nariadené nevyhnutné stavebné úpravy, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, ak stavebný úrad od ich kolaudácie neupustil.
Odstraňovanie stavieb
§ 88
(1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie
a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,
b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom,
c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie ( § 102 ods. 3),
d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.
(2) Odstránenie stavby podľa odseku 1 písm. b) nariadi stavebný úrad vlastníkovi stavby, ktorý je stavebníkom, alebo nájomcovi stavby, ak je stavebníkom podľa § 58 ods. 3.
(3) Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb.
(4) Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie zariadenia staveniska, ktorého dočasnosť bola obmedzená v stavebnom povolení na čas trvania stavby, a na odstránenie stavieb a zariadení, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu. Pri drobných stavbách [ § 55 ods. 2 písm. b)], informačných, reklamných a propagačných zariadeniach postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené.
(5) Vlastník zariadenia staveniska vopred prerokuje so stavebným úradom možnosť ďalšieho využitia zariadenia staveniska, ak ho možno po dokončení výstavby využiť na iné účely. Podľa výsledku prerokovania buď predloží stavebnému úradu návrh na zmenu účelu užívania, prípadne na stavebné úpravy, alebo zariadenie staveniska po dokončení výstavby odstráni."

Som presvedčený, že zákon poskytuje dostatok možností, aby sa s tým dalo niečo robiť. Kde je vôľa, tam je cesta.

17. december 2014

Odpoveď samosprávy

Vlastníkom predmetnej rozostavanej stavby na Viedenskej ceste je Dunajský klub, a.s. Realizácia tejto stavby bola začatá pred rokom 2003, keď mestská časť ešte nebola stavebným úradom. MČ Bratislava-Petržalka je príslušný stavebný úrad až od roku 2003 a v jej archíve sa nachádzajú len spisové materiály vydaných rozhodnutí od roku 2003. Podľa vyjadrenia zástupcu vlastníka má stavba právoplatné stavebné povolenie. Stavebník bol predvolaný na stavebný úrad, kde budú dohodnuté ďalšie kroky realizácie stavby.
Uvádzané ustanovenia stavebného zákona § 86 – Údržba stavby , § 87 Nevyhnutné úpravy, § 88 Odstraňovanie stavieb je možné aplikovať len u jestvujúcich dokončených objektov, ktoré vykazujú závady. U rozostavaných objektov môže stavebný úrad aplikovať ustanovenia § 102 stavebného zákona, ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí na stavbe závadu, vyzve podľa povahy veci stavebníka alebo oprávnenú osobu uskutočňujúcu stavbu, aby urobil nápravu, čo aj robí.


mestská časť Bratislava-Petržalka
15. február 2016

Peter Oravec

Bez zmeny, bez riešenia.
05. október 2017

Peter Oravec

Bez zmeny.
23. október 2018

Peter Oravec

Bez zmeny.
Prosím o preposlanie samospráve.
25. október 2018

Michal Haman

Podnet bol preposlaný MČ Petržalka.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
18. október 2019

Peter Oravec

Samospráva päť rokov ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie samospráve.
20. október 2019

Michal Haman

Podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
27. júl 2020

Peter Oravec

Dobrý deň.
Viac ako päť rokov neriešený podnet. Už tam bývajú bezdomovci, ak by ste chceli vedieť.
Prosím o preposlanie.
27. júl 2020

Michal Haman

Podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
27. apríl 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
prosím admina, aby požiadal samosprávu o aktualizáciu vyjadrenia k podnetu.
S pozdravom.
16. máj 2021

Martin Uváček

Od roku 2014 žiadne nové informácie k tejto stavbe.
25. júl 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený - samosprávou ignorovaný podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
27. september 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania