Bývalá budova Astorky na Suchom mýte v dezolátnom stave

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

V riešení
meno
Peter Oravec 30. decembra 2014

Bývalá budova Astorky na Suchom mýte je v dezolátnom stave.

Ak by p. Papajčík chcel odpovedať v štýle, že mu je ľúto, "...že budova je v takom stave, samospráva hlavného mesta však nemá účinné páky, ako tomu zabrániť, keďže budovu nevlastní. Za stav budovy je zodpovedný jej správca / vlastník. V prípade, že bude situácia kritická, môžeme uzavrieť chodník, aby neohrozoval chodcov."

bolo by dobré vedieť, že v stavebnom zákone (zákon č. 50/1976 Zb.) sú aj tieto ustanovenia
"§ 86
Údržba stavby
(1) Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
(2) Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu. Užívatelia bytov a nebytových priestorov sú povinní umožniť vykonanie nariadenej údržby stavby.
(3) Ustanovenia odseku 1 a 2 platia primerane aj pre terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona.
§ 87
Nevyhnutné úpravy
(1) Ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby ( § 43d), a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom záujme nariadi vlastníkovi stavby uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku. Nariadené úpravy je vlastník povinný vykonať na vlastné náklady.
(2) Ak sa na uskutočnenie nevyhnutnej úpravy vyžaduje dokumentácia alebo iné podklady, stavebný úrad uloží vlastníkovi stavby alebo stavebného pozemku ich predloženie v určenom rozsahu a lehote. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti môže stavebný úrad obstarať potrebnú dokumentáciu alebo podklady na náklady povinného. Po ich zabezpečení stavebný úrad nariadi vykonanie úpravy a určí podmienky a lehotu jej uskutočnenia.
(3) Ak nevyhnutná úprava, ktorá sa má nariadiť, nevyžaduje dokumentáciu alebo iné podklady, uloží stavebný úrad vlastníkovi stavby alebo stavebného pozemku vykonanie úpravy a určí rozsah, spôsob, podmienky a lehotu jej uskutočnenia.
(4) Stavbu alebo jej časť, na ktorej boli nariadené nevyhnutné stavebné úpravy, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, ak stavebný úrad od ich kolaudácie neupustil.
Odstraňovanie stavieb
§ 88
(1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie
a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,
b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom,
c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie ( § 102 ods. 3),
d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.
(2) Odstránenie stavby podľa odseku 1 písm. b) nariadi stavebný úrad vlastníkovi stavby, ktorý je stavebníkom, alebo nájomcovi stavby, ak je stavebníkom podľa § 58 ods. 3.
(3) Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb.
(4) Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie zariadenia staveniska, ktorého dočasnosť bola obmedzená v stavebnom povolení na čas trvania stavby, a na odstránenie stavieb a zariadení, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu. Pri drobných stavbách [ § 55 ods. 2 písm. b)], informačných, reklamných a propagačných zariadeniach postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené.
(5) Vlastník zariadenia staveniska vopred prerokuje so stavebným úradom možnosť ďalšieho využitia zariadenia staveniska, ak ho možno po dokončení výstavby využiť na iné účely. Podľa výsledku prerokovania buď predloží stavebnému úradu návrh na zmenu účelu užívania, prípadne na stavebné úpravy, alebo zariadenie staveniska po dokončení výstavby odstráni."

Som presvedčený, že zákon poskytuje dostatok možností, aby sa s tým dalo niečo robiť. Kde je vôľa, tam je cesta.

18. január 2015

Odpoveď samosprávy

V objekte Astorky vykonal stavebný úrad Staré Mwesto dohľad 24.2.2014 z verejne prístupného miesta , následne vydal výzvu na vykonanie nápravy a odstránenie závad, ktorá bola vlastníkovi objektu doručená 18.3.2014 . Vo výzve bola stanovená lehota na vykonanie 90 dní od doručenia. Medzitým sa do problému zaangažoval aj Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, ktorý vykonal dohľad dňa 9.7.2014 (objekt nebol zo strany vlastníka sprístupnený). Následne KPÚ zvolal nový dohľad na 8.10.2014, vlastník sa ospravedlnil a požiadal o nový termín. Náhradný termín bol určený na 5.11.2014, pri tomto dohľade bolo konštatované, že “KPÚ trvá na realizácii zabezpečovacích prác v zmysle predloženej PD a podmienok schvaľujúceho rozhodnutia predloženej PD č. KPÚ BA-2013/14030-2/54528/Bal zo dňa 19.8.2013 pričom realizáciu zabezpečovacích prác požaduje vykonať najneskôr do konca roka 2014 v nadväznosti aj na technologické podmienky ich realizácie. KPÚ pokladá za prioritu uzatvorenie strešného plášťa objektu so zachytením a odvedením zrážkových vôd. Návrh opravy strešného plášťa vrátane strešnej konštrukcie žiadame vopred prerokovať, najneskôr v termíne 01/2015.“
Vlastníkom objektu je spoločnosť GALLARD, s.r.o., konateľka Andrea Jašková (pôvodný názov I.P.R. SLOVAKIA , konateľ Ing. Igor Ballo).

Radoslav Števčík, starosta Starého Mesta
09. jún 2015

Peter Oravec

Ozdoba Bratislavy bez podstatných zmien k lepšiemu stále na svojom mieste. A nikomu to neprekáža.
27. september 2015

Peter Oravec

Prosím označiť ako neriešené. Viď aktualizáciu. Ďakujem.
11. január 2016

Peter Oravec

Bez zmeny. Prosím označiť podnet ako neriešený.
04. marec 2016

Miro

Strecha starej Astorky

Včera pri miernom vetre asi 0,5m za mňa padol zo strechy starej Astorky eternit. Z takej výšky mi mohol celkom vážne zamiešať myšlienky.
21. jún 2016

Juraj

Vsimol som si, ze momentalne prebieha rekonstrukcia fasady tejto budovy. Vie niekto, na cie naklady sa tieto prace vykonavaju? Dakujem
10. máj 2017

Peter Oravec

Momentálny stav Astorky je na foto. Navrhujem status podnetu "rozhodnite". Ďakujem.
23. máj 2017

Peter Oravec

V súlade s ostatnou aktualizáciou navrhujem adminovi OPS status podnetu "rozhodnite". Ďakujem.
18. november 2018

Peter Oravec

Bez zmeny, bez riešenia. Nič sa nezmenilo, podnet je stále aktuálny.
Prosím o preposlanie samospráve.
01. marec 2019

Martin

Kedy sa konečne začne rekonštrukcia Astorky?
01. marec 2019

Peter Oravec

Martin, Miro, Juraj...
podnet je uzavretý. Dôvod uzavretia podnetu vie iba admin OPS. Takže tu môžeme dávať aj desať aktualizácií denne, ak sa admin raz rozhodne, môžu aj sekery padať.
S pozdravom.
02. marec 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

vďaka za aktualizáciu podnetu, opätovne zasielame podnet samospráve s prosbou o vyjadrenie.
Dovoľujem si poznamenať, že v tomto prípade bol status Uzavretý transformovaný z predošlej verzie Rozhodnite, tak ako ste aj uvádzali vyššie. Podnetu teda mením status a zasielam ho samospráve.

Juraj Hurný
hurny.odkaz@gmail.com
15. apríl 2019

Tom

Suché mýto-stavby a budovy-zlý stav budovy

Zo strechy budovy bývalého divadla Astorka opadávaju veľké kusy materiálu, ktorý ohrozuje chodcov. Takiez počas dažďa všetka voda zo strechy kvôli nefunkčným odkvapom tečie na chodnik.
15. apríl 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame samospráve.

Juraj Hurný
Odkaz pre starostu
hurny.odkaz@gmail.com
19. november 2019

Peter Oravec

Samospráva päť rokov ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie samospráve.
19. november 2020

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
27. apríl 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
prosím admina, aby požiadal samosprávu o aktualizáciu vyjadrenia k podnetu.
S pozdravom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania