Nelegálna reklama?

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený
meno
Janči Bakoš 28. júla 2017

Chcel by som sa spýtať, či (a kým) je táto reklama povolená.
Ak nieje, rád by som požiadal o jej odstránenie. Okrem iného zavadzia vo výhľade pri pripájaní sa na Odborársku ulicu.

28. júl 2017

Jan Bakos

A keď už riešime reklamu, dnes ráno pribudlo toto. Je to oficiálne a dovolené?
04. august 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnet bude preverený a následne zaslaný na vyriešenie.

Jana Plevová
08. október 2017

Jan Bakos

CHcel by som sa spýtať či a akobol podnet vyriešený. Lebo reklama stále zavadzia vo výhľade.
06. december 2017

Jan Bakos

Prišla odpoveď od Nového Mesta.
Poprosím podnet presmerovať na Magistrát.
23. apríl 2018

Jan Bakos

Na ťahu by mal byť stavebný úrad
10. máj 2019

Janči Bakoš

Poslal som infožiadosť na Nové mesto:
1. Rozhodol už Stavebný úrad o podnete na odstránenie reklamnej stavby neznámeho vlastníka umiestnenej na pozemku reg. E-KN parc.č.13476, k.ú. Nové Mesto. ktorý dňa 14.3.20 18 podalo Hlavné mesto SR Bratislava? (Reklama bola riešená v rámci Odkazu https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/odnety/4263 0/nelegalna-reklama)
2a. Ak Stavebný úrad rozhodol, žiadam o sprístupnenie súhlasu s odstránením vyššie spornínanej reklamnej stavby, resp. iného obdobného dokumentu, ktorý bol výsledkom rozhodnutia Stavebného úradu.
2b. Ak Stavebný úrad nerozhodol, žiadam o informáciu, prečo Stavebný úrad nerozhodol o informáciu aké kroky a kedy Stavebný úrad vykonal vo veci tohto podnetu.

Odpoveď:
1., 2a., 2b. Stavebný úrad nerozhodol o podnete na odstránenie reklamnej stavby neznámeho vlastníka umiestnenej na pozemku reg. E-KN parc.č.13476, k.ú. Nové Mesto, ktorý dňa 14.3.2018 podalo Hlavné mesto SR Bratislava nerozhodol, nakol‘ko tunajšiemu stavebnému úradu podnet na odstránenie reklamnej stavby neznámeho vlastníka urniestnenej na pozemku reg. E-KN parc.č.13476, k.ú. Nové Mesto, do dnešného dňa doručený nebol.

Dňa 26.3.2018 bol Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, doručené Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka podl‘a ustanovenia 88 ods. 7 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o úzernnom plánovaní a stavebnorn poriadku v znení neskorších predpisov, v ktorom bolo uvedené, že Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkorn pozemku reg. E-KN, parc. č. 1346/7, katastrálne územie Nové Mesto, LV č. 1, a na uvedenorn pozemku sa nachádza reklamná stavba, ktorá je umiestriená bez príslušného stavebného povolenia a ktorej vlastník nie je známy. Na základe skutočnosti, že tunajší stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že predmetná reklamná stavba bola umiestnená bez príslušného stavebného povolenia ajej vlastník nebol známy, listom Č. 4535/2018/UKSP/BZDA-odp zo dňa 9.5.2018 vydal výlučnému vlastníkovi uvedeného pozemku súhlas na jej odstránenie, čím tunajší stavebný úrad o danom podnete rozhodol.


Poprosím teda presunúť podnet na Magistrát. A ja idem spisovať infožiadosť na tému, čo robil Magistrát od mája 2018. :/
13. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu správy nehnuteľností, ktorá sa ním už zaoberá.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
17. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Hlavné mesto zaslalo v marci 2018 ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby s uvedenou chybnou parcelou reg. „E“ parc. č. 13476, k.ú. Nové Mesto. Momentálne oddelenia hlavného mesta spracúvajú podklady na ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku reg. „E“ parc. č. 13467, k.ú. Nové Mesto, na ktorom sa predmetná reklamná stavba nachádza.
Za chybu a zdĺhavosť sa ospravedlňujeme.


Oddelenie nájmov majetku
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
08. september 2020

Janči Bakoš

Podarilo sa Hlavnému mestu zaslať ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby?
12. november 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

reklamná stavba bola z miesta odstránená v apríli 2020.

S pozdravom
Kto? Komunálny podnik
Kedy? apríl 2020

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania