Odstavený Opel pred garážmi na Haburskej.

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
dobrý_sused 17. augusta 2017

Poprosil by som o odstránenie odstaveného Oplu bez platnej TK a EK pred garážmi na Haburskej.
Ďakujem

18. august 2017

Odpoveď samosprávy

Pekný deň,

ďakujeme za podnet. Informáciu odstúpime okresnému úradu.

MU Bratislava Ružinov
18. august 2017

Nivy

odstránenie kam?
Kde má Ružinov odstavné parkovisko pre podobné prípady?
22. august 2017

Tomáš

Máme podobného "vydareného" suseda, tiež mu vypršali TK a EK vlani v júni, kedy to bolo aj nahlásené na Odkaz pre starostu, vzhľadom na to, že auto stálo na mieste niekoľko rokov bez pohnutia. Majiteľa ešte vlani vyzývali na obnovenie kontrol, čo nespravil, napriek tomu, že výzvy si prevzal a až po roku (v júni 2017) od nahlásenia podnetu mu auto DI vyradil. Napriek tejto skutočnosti auto stále stojí na svojom mieste... Samospráva by mala pružnejšie riešiť takýchto darebákov, ktorí sa o svoje autá nestarajú a zaberajú miesto ostatným, aktívnym vodičom.
23. august 2017

Nivy

Tomáš:
1. DI nemôže auto vyradiť z premávky preto, že nemá platnú STK a EK
2. Ak z auta zmizli značky, tak asi preto, lebo majiteľ požiadal o dočasné vyradenie
3. neexistuje nijaký právny nárok, aby si práve ty (alebo iný "aktívny vodič") parkoval na jeho mieste. To je dosť rozšírený omyl, že si niekto myslí, že má právo alebo nárok na bezplatné parkovanie. To, že bývaš v okolí, ti negarantuje žiadne nároky ba voľné parkovacie miesto.
4. Ak tam parkuje bez EČV, tak dostane výzvu - nálepku na okno, že odstrániť do 60 dní. Až po uplynutí tej 60-dňovej doby môžu auto z miesta odtiahnuť.
5. stačí, ak majiteľ preparkuje auto na súkromný pozemok (napr. veľké parkovisko Drieňová/Haburská) a pokyn na odtiahnutie auta môže dať iba majiteľ pozemku, aj to zase iba za špecifických podmienok (nesmú ho dať zošrotovať, na šrotovisko ho ani nezoberú - musia ho uskladniť a skontaktovať sa s majiteľom).
6. a to hlavné - mesto by malo konečne zriadiť jedno centrálne parkovisko pre podobné prípady. Napr. vo Viedni je jedno také pod diaľnicou, ako sa odbočuje na Semmeringer Haide. https://goo.gl/maps/gmU78iepSeR2
23. august 2017

Tomáš

Miletič, nemáš celkom pravdu. DI môže vozidlo vyradiť z evidencie PZ aj na základe rozhodnutia Okresného úradu, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Každé vozidlo, ktoré nie je trvalo, alebo dočasne vyradené z evidencie musí mať platnú technickú aj emisnú kontrolu, pokiaľ im podlieha. Ak ich nemá platné, OÚ buď vyzve majiteľa, aby si splnil svoju zákonnú povinnosť, prípadne mu rovno zašle pozdrav v podobe pokuty. Ak na výzvy nereaguje, OÚ môže vydať rozhodnutie o vyradení z evidencie PZ, ktoré zašle DI. K bodu 2: Podľa platných predpisov je majiteľ vozidla povinný odstrániť trvalo, alebo dočasne vyradené vozidlo z verejnej komunikácie alebo verejného priestranstva do 30 dní od vyradenia. Pokiaľ tak neurobí, urobí to zaňho správca komunikácie na jeho náklady. Samozrejme, to je už krajné riešenie, pokiaľ majiteľ nereaguje na výzvy. K bodu 3: Myslíš si, že je v poriadku, ak si niektorí naši menej zodpovední spoluobčania robia z verejných parkovísk verejné odkladiská starých vozidiel (ktoré zjavne nepotrebujú), ktoré takto stoja aj niekoľko rokov? Keby takto rozmýšľal každý, o chvíľu by to neboli parkoviská, ale vrakoviská.
23. august 2017

Nivy

Tu je celé znenie zákona:

§ 51 - zákon 223/2001 Z.z
Povinnosti držiteľa starého vozidla

(1) Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento držiteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa § 52a alebo spracovateľovi starých vozidiel.

(2) Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.

(3) Držiteľ starého vozidla je do splnenia povinnosti podľa odseku 1 povinný

a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny,
b) umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí.

(4) Ak držiteľ starého vozidla nesplní povinnosť podľa odseku 3 písm. a), urobí tak správca cesty (na ceste alebo verejnom priestranstve) alebo obec (na inom mieste), a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené obvodným úradom životného prostredia podľa § 53 ods. 8 (ďalej len "určené parkovisko"); náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla. O odstránení starého vozidla jeho odovzdaním na určené parkovisko ten, kto ho zabezpečil, bezodkladne písomne upovedomí
a) držiteľa starého vozidla a súčasne ho oboznámi aj s dôsledkami podľa odseku 6 v prípade jeho nečinnosti,
b) inšpekciu,
c) obvodný úrad životného prostredia,
d) obec.

(5) Ak si do dvoch mesiacov od upovedomenia podľa odseku 4 písm. a) držiteľ starého vozidla neprevezme staré vozidlo z určeného parkoviska, obvodný úrad životného prostredia začne konanie o tom, či vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát. Ak obvodný úrad životného prostredia rozhodne o tom, že vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát, držiteľom starého vozidla sa štát stáva dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak obvodný úrad životného prostredia rozhodne inak, v rozhodnutí zároveň určí, že staré vozidlo je odpadom.

(6) Ten, čieho staré vozidlo pripadlo podľa odseku 5 štátu, má nárok na náhradu vo výške rozdielu ceny starého vozidla určenej ku dňu, keď sa štát stal držiteľom starého vozidla, a súčtu nákladov spojených s určením tejto ceny, neuhradených nákladov spojených s postupom podľa odseku 4 a trov konania podľa odseku 5; nárok na náhradu možno uplatniť na obvodnom úrade životného prostredia, ktorý rozhodnutie o pripadnutí starého vozidla štátu vydal, do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

(7) Ten, komu držiteľ starého vozidla neuhradil náklady spojené s postupom podľa odseku 4, môže nárok na náhradu týchto nákladov uplatniť na obvodnom úrade životného prostredia, ktorý rozhodnutie o pripadnutí starého vozidla štátu vydal, do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia, a to vo výške, ktorú oznámil obvodnému úradu životného prostredia na účel náhrady podľa odseku 6; uspokojením tohto nároku sa povinnosť držiteľa starého vozidla uhradiť náklady podľa odseku 4 považuje za splnenú.

(8) Ak držiteľ nadobudne staré vozidlo kúpou alebo darovaním, alebo dedením, prechádzajú na neho spolu s držbou aj povinnosti podľa odseku 3 písm. a) a b).

(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 platia rovnako aj v prípade, ak sa o vyradení starého vozidla z evidencie vozidiel koná bez žiadosti jeho držiteľa.
13. september 2017

Jan Bakos

Vrak pred garážami na Haburskej

Pred garážami na Haburskej stojí auto bez platnej TK a EK.
Zaberá tak nielen cenné parkovacie miesto, ale špatí okolie a predstavuje riziko úniku technologických kvapalín.
Prosím teda o jeho odstránenie.
23. október 2017

Jan Bakos

Vrak na Haburskej pri garážach

Pri garážach na Haburskej je odstavené vozidlo bez platnej TK a EK. Navyše má aj rozbité okno.

Vysypané sklo považujem za poškodzovanie životného prostredia (§ 67 odsek 2 Zákon č. 79/2015) a prosím teda o odstránenie vraku.
Ako plán B navrhujem postup podľa odseku 10, nakoľko vozidlo narušuje estetický vzhľad obce.
24. december 2017

Edita Višvaderova

Vrak tam stale hnije
08. apríl 2018

Edita Višvaderova

Vrak tam stale hnije
16. máj 2018

El Padre

Stav v máji 2018 - vymenené rozbité okno inak žiadna zmena...a to sú voľby za rohom.
15. august 2018

Lukáš Bartošovič

Opel je stale tam! fotene 15. augusta 2018
21. október 2018

Lukáš Bartošovič

Presli viac nez dva mesiace od poslednej aktualizacie - ale Opel je stale tam. Vrta mi v hlave, preco je pri zodpovednosti za riesenie uvedene "Iné", ked miesto posledneho odpocinku modreho Opla spravuje Magistrat (aspon podla katastralnej mapy, vid https://tinyurl.com/y7z664tl ).
22. október 2018

Jan Bakos

Iné je Okresný úrad, na ktorý MČ Ružinov dlhodobo hádže všetky vraky. V rozpore s vyššie citovaným zákonom a praxou všetkých ostatných MČ a Magistrátu.
19. november 2018

Netro

Vrak auta BA605CZ

Dlhodobo odstavené vozidlo s vyše 2 roky starou TK a EK
13. január 2019

Lukáš Bartošovič

nebudete tomu verit, no Opel stoji na rovnakom mieste aj v roku 2019...
14. apríl 2019

Lukáš Bartošovič

pomaly 20 mesiacov od nahlasenia podnetu, no Opel sa nikam nepohol
je vsak zaujimave, ze s vynimkou kratkodobo rozbiteho okna vyzera vozidlo vcelku obstojne (napriklad v porovnani s Fabiou v podnete 64617)
28. apríl 2019

Lukáš Bartošovič

vozidlo prislo o prednu tabulku ECV, zadnu zatial ma
17. júl 2019

Lukáš Bartošovič

vozidlo prislo uz aj o zadnu tabulku - ale ziskalo krasnu a zivotaschopnu burinu
recnicka otazka - co tam este ma odbudnut (pribudnut), aby sa podnet tohto Opla pohol vpred?
mimochodom, na mieste pribudol dalsi potencialny vrak, taktiez Opel (BL-841GU), ktory sa z miesta nepohol bezmala 3 mesiace...
18. júl 2019

Nivy

Mesto ho nemá kam odtiahnuť. Už sa to tu viackrát preberalo.
18. júl 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý den,
podnet opätovne preposielame samospráve.

Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
sedlak.odkaz@gmail.com
22. júl 2019

Lukáš Bartošovič

@Nivy mozno mate mierne neaktualne informacie (ciastocne podporene podnetom tohto Opla), no mesto odtahuje, trochu pomalsie, no predsa
napr. Dubravka https://www.odkazprestarostu.sk/57085 (9. jul)
Ruzinov https://www.odkazprestarostu.sk/57527 (25. jun)
Petrzalka https://www.odkazprestarostu.sk/58864 (7. maj)
22. júl 2019

Nivy

@Lukáš Bartošovič: no veď práve, prečítajte si tie linky, ktoré ste skopírovali. Mesto vraky neodťahuje, nemá kam. Odťahuje nejaký "Erik Kevin Meszaros", zrejme rovno do šrotu alebo autá rozoberá na náhradné diely - a čudujem sa, že sa k tomu verejne priznáva. Odtiahnuť auto z ulice bez akéhokoľvek poverenia od mesta, štátu či polície = krádež. Aj keby to bol hrdzavý vrak.
22. júl 2019

Nivy

samospráva to podrobne rozpísala v tom prípade z Dúbravky:

Mestá a obce NEMAJÚ PRÁVOMOC sledovať a kontrolovať platnosť technickej a emisnej kontroly vozidiel. Mestá a obce v prípade odstraňovania vozidiel musia postupovať v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Dôvodom na odstránenie vozidla podľa tohto zákona nemôže byť neplatnosť TK a EK, nakoľko to zákon neumožňuje a platnosť alebo neplatnosť Tk a EK NEMÁ ŽIADNY VPLYV na vykonanie ustanovenia § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Dôvody ako poškodzovanie, ohrozovanie ŽP, alebo narúšanie estetického vzhľadu obce musia byť preukázateľné, nie len pre samotné odstránenie vozidla ale aj v rámci konania podľa §67 ods. 5 zákona o odpadoch o tom či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, ktoré vedie okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP. V prípade ak neboli dodržané zákonné dôvody okresný úrad NEVYDÁ potrebné rozhodnutie a spracovateľ vozidiel nemôže vozidlo začať „likvidovať“.
23. júl 2019

Lukáš Bartošovič

@Nivy Dubravku radsej prilis nekopirujme, tam ked vidim TEN ucelovo sformulovany a pre danu MC milosrdny/vyhodny text, je mi jasne, ze ak predmetny vrak niekto neukradne/nezapali, bude sa na mieste povalovat velmi dlho
co sa tyka pana Meszarosa, mylite sa, je to pracovnik autorizovanej firmy, ktora zabezpecuje pre mesto legalny odtah vrakov... vyhladajte si Rovami s.r.o, pripadne pozrite sem https://www.odkazprestarostu.sk/65728
ak mam povedat za seba, povazujem za velmi pozitivne, ze nas informuje o odtahu toho-ktoreho vraku alebo crepu
je to rychla a aktualna informacia z prvej ruky a potom sa nam na portali nekopia podnety, ktore su v skutocnosti davno vyriesene, len samosprava zabudla informovat svojich obcanov o stastnom konci, napr. https://www.odkazprestarostu.sk/2805
23. júl 2019

Nivy

ten text, ktorý zverejnila MČ Dúbravka, je v súlade so zákonmi, ktoré sa odťahovania vozidiel z mestských komunikácií priamo týkajú.
Napríklad - neplatnosť TK a EK nie je dôvodom na odťah vozidla. Je úplne zbytočné pridávať sem podnety, kde ktorému autu vypršala platnosť STK - úplne, ale úplne zbytočné.
Odvolávate sa na prípad z Petržalky, kde sa ale jednalo o zhorené, teda znehodnotené vozidlo. Odťah auta s prepadnutou STK alebo EK, na pokyn mestského úradníka (napr. mestského policajta), je jednoznačným zneužitím právomoci a to je trestné. Navyše, ak odťah vykoná súkromná firma, a nie firma zriadená priamo mestom resp. mestskou časťou. Zaujímalo by ma, či ROVAMI s.r.o., okrem toho že porušuje zákon samotným odťahovaním (okrem vozidiel, ktoré sú jednoznačnou ekologickou záťažou, viď zákon o odpadoch) odtiahnuté vozidlá následne aj 12 mesiacov skladuje, ako jej vyplýva povinnosť zo zákona? Alebo ich okamžite rozoberajú na diely, aby ich u nich nikto nenašiel?

Ak si myslíte, že tento text je nepravdivý, skúste prelistovať rozsudky, týkajúce sa Napríklad https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip7-G_zsnjAhVI2KQKHTFBCE0QFjAFegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fobcan.justice.sk%2Fcontent%2Fpublic%2Fitem%2F8ae091b5-c62a-447c-a60b-2aee35be439a&usg=AOvVaw3vl52Yxrqtqq-yYNIgwjRt ale nájdete ich určite oveľa viac. Aj tresty pre samozvané odťahovky a mestských úradníkov, prekračujúcich svoje právomoci. .
Ak sa vám to zdá prehnané, skúste prelistovať rozsudky.
23. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu životného prostredia.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
23. júl 2019

Nivy

otázka na samosprávu: na základe akej zmluvy odťahuje firma ROVAMI s.r.o. (IČO: 44964382) nepojazdné autá z ulíc Bratislavy do Bernolákova, aby ich následne rozoberali a rozpredávali na náhradné diely?
V Centrálnom registri zmlúv žiadna zmluva s mestom, ani so žiadnou MČ Bratislavy nie je.
Ani firma AUTOVRAKOVISKO s.r.o. (IČO: 35686375) toho istého majiteľa nemá žiadnu zmluvu s mestom ani MČ, len s Recyklačným fondom. Existuje nejaká zmluva, ktorá nie je zverejnená v CRZ?
30. júl 2019

Anka

Haburská-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Dlhodobo odstavene auto bez ECV
19. august 2019

Lukáš Bartošovič

zdravim, nas oblubeny Opel ma na celnom skle vyzvu na odstranenie vozidla s lehotou 60 dni
takze 15.10.2019 sa konecne dockame jeho zmiznutia a recyklacie
po 790 dnoch od nahlasenia podnetu, ale stale lepsie ako legendarny podnet 11475 (20.08.2014 - 30.07.2019)
19. august 2019

Nivy

po 790 dňoch - lenže, ako som medzitým zistil, Magistrát má zmluvu s firmou Autovrakovisko s.r.o. iba od 6.11.2018. S firmou P+K s.r.o. má zmluvu síce už od 2016, ale takú, že aj priemerný právnik vysúdi od mesta náhradu škody pre majiteľa vozidla.
05. september 2019

Lukáš Bartošovič

uvidime, ci majitel prejavi zaujem o vozidlo, zrejme niekedy pocas poslednych 5 dni bolo na vraku rozbite okno spolujazdca
ked sa rovnaka udalost dotkla Opla v oktobri 2017, okno bolo najprv zalepene foliou, neskor vymenene (aktualizacia z maja 2018)
12. september 2019

PeTeR

Vrak pred garazami niekolko mesiacov - Haburska

vozidlo nema ECV a ma prepadnutu TK a EK (06/2016)
22. september 2019

Lukáš Bartošovič

ano, toto vozidlo nema vselico - okrem ineho prakticky ziadne sklo v pravych prednych dverach
06. október 2019

Lukáš Bartošovič

este zhruba 10 dni a tento smutny vrak konecne poputuje na "urcene parkovisko"
07. október 2019

Nivy

Ako dlho ho tam musia podľa zákona skladovať?
11. november 2019

Lukáš Bartošovič

zdravim, ako dlho? hm, venoval som par minut citaniu mnohonasobne odkazovaneho zakona https://www.epi.sk/zz/2015-79#p67 a v spleti paragrafov a odsekov som vydoloval, ze "Ak je držiteľ vozidla známy a ak si do jedného mesiaca od jeho upovedomenia neprevezme vozidlo z určeného parkoviska a súčasne ho v tejto lehote neprevezme ani vlastník vozidla, ktorý nie je držiteľom tohto vozidla, bezodkladne po uplynutí tejto lehoty príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát." a dalej som nasiel zopar rozhodnuti, napr. https://esluzby.bratislava.sk/Upload/EDEM/NoticeBoardEntry/14675/ouba-oszp2-2019.pdf kde sa pise, ze sa po tomto konani drzitelom vozidla stalo iste "vrakovisko" a ze by dalej s vozidlom mali nakladat podla prislusnych paragrafov (ale vsetci vieme, co sa bude dalej diat a vzhladom na neaktivitu tam zmienovanej majitelky Marie C. si vozidlo naozaj zasluzi zosrotovat - za mierne ironicke alebo symbolicke povazujem, ze pani pochadza z Dubravky)
v kazdom pripade, nasmu haburskemu vraku uplynula 60 dnova lehota, takze sup-sup, objednajme odtahovu sluzbu
je mozne, ze odtahovka uz objednana bola, dokonca navstivila predmetne miesto, ale vozidlo sa jej odtiahnut nepodarilo - s vynimkou 1-2 dni v tyzdni je Opel permanentne zablokovany vpredu i vzadu (pricom firma ma k dispozicii len "natahovaciu plosinu", vid podnet 57935)
13. november 2019

Jan Bakos

Podľa informácií v Ružinovskom echu minimálne do Vianoc
13. november 2019

Lukáš Bartošovič

dobre vediet, vdaka, cize do Vianoc budem sledovat iba prisun/odsun, statickym vrakom dam pokoj
inak, celkom pekny vyvojovy diagram sa nachadza v odkazovanom minulom cisle casopisu http://www.ruzinovskeecho.sk/clanok/co-robit-ked-v-mojom-okoli-stoji-vrak
este by mohli napisat zopar postrehov z OU, ktory je najpomalsim clankom celej retaze...
09. december 2019

Lukáš Bartošovič

zdravim, vrak Opla postupil na vyssi level, stal sa z neho "karavan"

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania