Lysákova 14, opustené vozidlo bez EK a TK

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Dúbravka

Vyriešený
meno
Rastislav Filípek 18. augusta 2018

Na Lysákovej 14, Bratislava Dúbravka je ďalšie dlhodobo odstavené osobné auto BL-611FJ s dávno neplatnou EK a TK. Ohrozuje životné prostredie, narúšať estetický vzhľad obce, prekáža chodcom a parkovaniu. Prosím Vás o označenie vozidla výzvou na odstránenie v lehote 60 dní a následne po uplynutí tejto zákonom stanovenej lehoty zabezpečenie odstránenie vozidla na náklady jeho držiteľa. Ďakujem

20. august 2018

Odpoveď samosprávy

Predmetné vozidlo nie je možné odstrániť z dôvodov uvedených v § 67 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch. O neplatnosti TK predmetného vozidla informujeme príslušný okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácií, ktorý nariadi držiteľovi vozidla vykonať povinnú technickú kontrolu vozidla.

Tak ako pri všetkých podnetoch týkajúcich sa odstavených nefunkčných vozidiel, základným problémom brániacim ich urýchlenému odstráneniu je to, že ochrana vlastníckych práv majiteľa vozidla má prednosť pred verejným záujmom. Procedúra, ktorá predchádza zákonnému odtiahnutiu nepojazdného vozidla z vereného priestranstva trvá obvykle minimálne pol roka a bežne rok a viac. Mestská časť alebo magistrát môžu konať len v rámci svojich zákonných možností.

MČ Bratislava-Dúbravka vykoná obhliadku vozidla a posúdi či nastali dôvody na odstránenie vozidla a ďalej bude konať v zmysle platných zákonov.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ Dúbravka
20. august 2018

Rastislav Filípek

Dajte mu prosím na okno aspoň nejakú výzvu. Keď majiteľ uvidí že sa o neho zaujímajú úrady, tak s autom snáď aj sám pohne. Ďakujem
31. august 2018

Lukáš Bartošovič

Este by som doplnil, ze vozidlo je nepojazdne, obe prave pneumatiky vypustili dusu. EK/TK zhruba rok neplatne, tak mu aspon "vyrubte" pokutu, mozno si majitel lepsie premysli, kde bude parkovat s takouto ojazdeninou.
18. september 2018

Rastislav Filípek

Máte prosím nejaký stav riešenia, aspoň vyjadrenie od úradov?
Bolo by pekné keby sa odpratanie vraku podarí napr. do komunálnych volieb...
Ďakujem
19. september 2018

Odpoveď samosprávy

Pán Filípek, stanovisko mestskej časti máte hneď hore ako prvú reakciu na podnet. Pre istotu prikladám ešte raz.

Mestá a obce nemajú právomoc sledovať a kontrolovať EČV alebo platnosť technickej a emisnej kontroly vozidiel. Mestá a obce v prípade odstraňovania vozidiel musia postupovať v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Dôvodom na odstránenie vozidla podľa tohto zákona nemôže byť chýbajúce EČV alebo neplatnosť TK a EK, nakoľko to zákon neumožňuje a platnosť alebo neplatnosť TK a EK nemá žiadny vplyv na vykonanie ustanovenia § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Dôvody ako poškodzovanie, ohrozovanie ŽP, alebo narúšanie estetického vzhľadu obce musia byť preukázateľné, nie len pre samotné odstránenie vozidla ale aj v rámci konania podľa §67 ods. 5 zákona o odpadoch o tom či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, ktoré vedie okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP. V prípade ak neboli dodržané zákonné dôvody okresný úrad nevydá potrebné rozhodnutie a spracovateľ vozidiel nemôže vozidlo začať „likvidovať“.

Platnosť TK a EK je povinný preverovať orgán polície, okresný úrad odbor dopravy a pozemných komunikácií. O neplatnosti TK predmetného vozidla informujeme príslušný okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácií, ktorý nariadi držiteľovi vozidla vykonať povinnú technickú kontrolu vozidla.

Tak ako pri všetkých podnetoch týkajúcich sa odstavených nefunkčných vozidiel, základným problémom brániacim ich urýchlenému odstráneniu je to, že ochrana vlastníckych práv majiteľa vozidla má prednosť pred verejným záujmom. Procedúra, ktorá predchádza zákonnému odtiahnutiu nepojazdného vozidla z vereného priestranstva trvá obvykle minimálne pol roka a bežne rok a viac. Mestská časť alebo magistrát môžu konať len v rámci svojich zákonných možností.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ Dúbravka
19. september 2018

Rastislav Filípek

Hmm aspon prosim informaciu ci ste vykonali obhliadku a informovali ste prosim prislusny odbor dopravy? Dakujem
23. október 2018

Monika

Vrak Mercedesu na Lysákovej ulici

Opusteny nepojazdny Mercedes C oproti vchodu Lysákova 12
23. október 2018

Rastislav Filípek

Môže nás tešiť že vrak už je v Zozname vozidiel nespôsobilých na premávku na verejných komunikáciách - Nahlásené vozidlá v procese riešenia pracovníkmi miestneho úradu:
https://www.dubravka.sk/files/documents/miestny_urad/zoznamy/vraky-evidencia.pdf
23. október 2018

Odpoveď samosprávy

Každé jedno vozidlo, ktoré sem občania nahlásia je následne riešené našim pracovníkom referátu životného prostredia. Zákonný postup a naše možnosti sú uvedené v obšírnej odpovedi obvykle hore.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ Dúbravka
05. november 2018

Lukáš Bartošovič

a tabulky ECV su prec, dalsi krok bude...
13. december 2018

Rastislav Filípek

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
§ 43

Prekážka cestnej premávky

(4) Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je

c) bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.

(5) Ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky alebo ak ide o vozidlo uvedené v odseku 4 a v § 25, môže o jeho odstránení rozhodnúť aj policajt; také vozidlo odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa Policajný zbor alebo správca cesty podľa rozhodnutia policajta. Ak ide o vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste, o odstránení vozidla rozhodne policajt, ak tak neurobil skôr ten, kto prekážku spôsobil, alebo správca cesty.
14. december 2018

Odpoveď samosprávy

Nie je možné vytrhnúť z kontextu zákona jediné ustanovenie jedného zo zákonov, dávame do pozornosti ustanovenia par. 141 Zákona o cestnej premávke, ktorý ukladá MČ v tomto prípade povinnosť postupovať aj podľa Správneho poriadku. To vozidlo je zároveň súkromným majetkom so zodpovedajúcou právnou ochranou. V prípade motorových vozidiel mestská časť musí postupovať podľa špeciálneho zákona, ktorým je Zákon o odpadoch a tento postup je opísaný vyššie.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ Dúbravka
14. december 2018

Rastislav Filípek

Gratulujem Vám.
O vyjadrneie som listom požiadla p.starostu.
Možno by ste sa mohli inšpirovať v Karlovej Vsi:
https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/karlova-ves/51819-z-karlovej-vsi-bolo-odstranenych-tento-rok-uz-44-nepojazdnych-motorovych-vozidiel
11. január 2019

Rastislav Filípek

Informácia z vyjadrenia MČ Dúbravka:
MČ Bratislava-Dúbravka skonštatovala že dané vozidlo nespĺňa dôvody na jeho odstránenie uvedené v § 67 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch a preto požiadala Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o uloženie povinnosti držiteľovi vozidla podrobiť vozidlo technickej kontrole alebo vozidlo vyradiť z evidencie vozidiel. Po rozhodnutí okresného úradu o vyradení vozidla z evidencie MČ zabezpečí jeho odtiahnutie.
13. marec 2019

Lukáš Bartošovič

ale inak je to celkom sympaticky "veteran"
zatial vsak nevyradeny z prevadzky, Okresny urad by mal posilnit stavy zamestnancov v ramci Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
pre zaujimavost, Lysakovu spravuje Magistrat hlavneho mesta https://tinyurl.com/y4e752f2
13. marec 2019

Rastislav Filípek

Oficiálny list som poslal na Magistrát Ba aj na mestskú časť. Vyjadrenia boli zhodné, viď. môj komentár z 11.1.2019.
25. apríl 2019

Rastislav Filípek

Vyjadrenie OU Ba, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:
Vozidlo EČV: BL611FJ zn. MERCEDES -BENZ odstavené na Lysákovej ulici v Dúbravke, bez platnej technickej a emisnej kontroly bolo nahlásené MČ Dúbravka a dňa 22.02.2019 bolo začaté správne konanie vo veci nariadenia vykonať technickú kontrolu pravidelnú mimo ustanovených lehôt. V prípade nepodrobenia vozidla nariadenej technickej kontrole, Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií bude postupovať v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a začne konanie vo veci trvalého vyradenia predmetného vozidla.
Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nie je kompetentný odstraňovať vozidlá z verejného priestranstva.
25. apríl 2019

Rastislav Filípek

Zaujímavé je že OU Ba začal konať 22.2.2019, pričom m.č.Dúbravka ešte 20.8.2019 deklarovala že nahlasuje vozidlo na OÚ Ba. By som rád vedel kde sa pohybiovalo toto "nahlásenie" 6 mesiacov.
Čoskoro to bude rok od nahlásenia podnetu, pričom toto "vozidlo" sa nehýbe už niekoľko rokov.
Hlavne že mč.Dúbravka nemala problém auto presúvať odťahovou službou a postaviť ho z polovice na chodník keď maľovali čiary na platené parkoviská ktoré teraz prenajímajpú
.
Rozhodol som sa tneto prípad zverejniť v miestnych novinách, uvidíme kam sa posunieme.
09. jún 2019

Novomestan

Vozidlo tam stále zaberá tak cenné parkovacie miesto.
10. jún 2019

Rastislav Filípek

Podnet som riešil listovou korešpondenciou už s m.č.Dúbravka, Magistrátom Ba, Obvodným úradom, požiadal som aj Dúbravské Noviny o pomoc. Tu je čerstvé zistenie Dúbrvských Novín:
Podnet som riešila s Oddelením životného prostredia m.č.Dúbravka.
Vyjadrenie hlavného mesta v tom zmysle že akonáhle okresný úrad odbor dopravy a pozemných komunikácií vyradí vozidlo z evidencie Vozidiel a zároveň uloží držiteľovi vozidla povinnosť vozidlo odstrániť tak nevzniká žiadna povinnosť mestskej časti/obci odstrániť takéto vozidlo v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.
Ale ten okresný úrad (v tomto prípade odbor dopravy a pozemných komunikácií) je povinný zabezpečiť to, aby povinná osoba vykonala povinnosť, ktorú mu tento úrad vykonať uložil. Mestská časť nezabezpečuje vykonateľnosť rozhodnutia ktoré vydal iný úrad, v tomto prípade okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácií.
Nie je možné pliesť zákon o odpadoch a zákon č. 106/2018 Z. z.

Takže jedna inštitúcia sa vyhovára na druhú a na občanov spokojne kašlú...-
19. jún 2019

Jan Biely

Už chýbajú ŠPZ
20. jún 2019

Rastislav Filípek

Znova som poslal urgencie na riešenie na m.č.Dúbravka aj na Okresný úrad. Uvidíme či sa znova jeden na druhého vyhovoria.
11. júl 2019

Lukáš Bartošovič

vozidlo zapocalo svoj rozklad a okolita vegetacia tomu akiste pomoze
kedy bude vrak odstraneny? zrejme vtedy, ked bude vyzerat nejako takto https://www.odkazprestarostu.sk/23399 (mimochodom, podnet 23399 by bolo vhodne oznacit ako vyrieseny)
16. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Páni Filípek a Bartošovič,
vážime si vašu aktivitu pri identifikovaní dlhodobo odstavených a nepoužívaných vozidiel v Dúbravke a rovnako aj chápeme vašu frustráciu, že tieto vozidlá stále stoja na svojom mieste a z vášho pohľadu sa nič nezmenilo. Vyriešeniu problému s dlhodobo odstavenými nepoužívanými vozidlami nijako nepomôžu vaše útoky na všetky úrady okolo. Nikto z nás zamestnaných na úradoch miestnej samosprávy nie je autorom zákonov v SR, my sa nimi bohužiaľ musíme len riadiť. Samospráva môže konať len presne tak ako nám určujú právne predpisy platné v SR, nesmieme konať nad ich rámec. Ak nám raz zákon neumožňuje vozidlo odtiahnuť tak ho odtiahnuť nesmieme. Vysvetlenie som Vám už napísal desiatky ráz na rôznych odkazoch, váš nesúhlas s právnou realitou nič na právnom postavení miestneho úradu v Dúbravke nezmení.
Neviem vám povedať čo sa bude musieť stať, aby Národná rada SR uprednostnila obmedzenie ústavou zaručeného práva občanov na majetok pred verejným záujmom a umožnila obciam odtiahnuť a zlikvidovať tieto vozidlá. Zatiaľ tomu nič nenasvedčuje napriek snahám ZMOSu a ÚMS.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ
16. júl 2019

Rastislav Filípek

p.Bagar, vy píšete čo sa vám zachce len aby ste nemuseli konať. Ste smiešny, radšej nepíšte nič.
Ako príklad Karlovu Ves som vám už odporúčal 14.12.2018.
Choďte sa poradiť do Nitry aj s kolegami z magistrátu BA:
https://mynitra.sme.sk/c/20719825/z-nitry-odviezli-prve-vraky-parkuju-v-susednom-okrese.html
24. júl 2019

Maco

Vozidlo bude najblisie dni odsranene.....
29. júl 2019

Rastislav Filípek

Podnet sa môže uzavrieť, auto je od piatka preč. V mene okolitých obyvateľov ďakujem tomu kto auto odtiahol.
Predpokladám že samospráva to nezabezpečila.
Na zamyslenie je, či si zabezpečenie poriadku muselo trvať rok naťahovania s úradmi, otravnej úradnej komunikácie a nervozity pre všetrky strany.
Samospráva si môže vrak vymazať zo svojho webového zoznamu.
Vzývam samosprávu aby pre riešenie vrakov, okrem suchej evidencie, našla aj skutočne efektívny postup, viď. viaceré príklady uvedené v tejto téme.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania