Ulica B. S. Timravy-Cesty a chodníky-iné

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Vyriešený
meno
Adam 28. októbra 2021

Dobrý deň , mám jednu otázku. Z akého dôvodu nie je možné mať odstavené vozidlo v časti garážovej zástavby(viď prvá fotka, kde je aj vlastník pozemku MH SR) stým, že majiteľ svojej garáže sa nachádza na mieste? Ak by tam auto bolo odstavené a majiteľ sa na mieste nenachádza tak beriem, že prídu MSP a budú vec riešiť ako priestupok. Aj, keď nie som si istý či je to oprávnené, keď pozemok vlastní štát a nie mesto. Pýtam sa z toho dôvodu, pretože som sa tak isto informoval na na MH SR, kde mi bolo povedané, že to nie je možné nakoľko mesto nemá pozemok so štátom vysporiadaný a pozemok, ktorý je na prvej fotke patrí MH SR. Na druhej foto je ďalšia časť garáži, kde už pozemok patrí mestu Trnava. Majitelia garáži tam nikomu nezavadzajú je to v mieste, kde je slepá ulica.

29. október 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho na riešenie na odbor dopravy. O riešení podnetu budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie.
Kto? odbor dopravy

Mesto Trnava
29. október 2021

Adam

Pre doplnenie pridávam ďalšie foto, ako je vyznačená zóna R1, v krúžku je miesto, kde sú garáže. Sú mimo zóny R1. Garáž tam mám 11 rokov. 11 rokov tam nebol problém mať odstavené vozidlo stým, že sa na mieste nachádzate. Dokonca nebol problém tam mať aj zaparkované vozidlo, aj keď je to miesto, kde by som osobne auto nenechal...
Zaujímavé je, že ani jednu zimu som tam nevidel z mesta auto, ktoré by odhŕňalo sneh, upratovalo listy alebo by odstraňovali vznikajúce čierne skládky. Raz som sa na túto vec dotazoval a odpoveď bola, že to nie je mestský pozemok.
Nikto nechce bojovať proti mestu proti veciam, ktoré sú schválené, ale ak je nejaká chyba alebo problém, na ktorý sa príde po schválení je problém to prehodnotiť ? Upraviť, aby sa to nemuselo takto riešiť? Mesto je tu pre ľudí, aby si vzájomne pomáhali. No tuto to tak nevyzerá.
29. október 2021

Adam

Pridávam ďalšiu fotku, kde sa občan dožadoval pokosiť trávu na Coburgovej ulici... Odpoveď z mesta: Coburgová ul nie je mestská, preto ju mesto kosiť nebude!!!. Vlastníkom je železnica to znamená... Že by sa o to mala postarať železnica. Tým pádom je jasné, že mesto NEBUDE kosiť, upratovať priestor pri garážach na B. S. Timravy ul. Prečo? Veď, preto, lebo to nieje mestský pozemok, ale posielať tam hliadky MSP, aby riešili majiteľov garáži a vyberali pokuty do mestskej kasičky už je v poriadku.
31. október 2021

Adam

Budem vďačný ak ten kto túto skutočnosť bude preverovať, čiže odbor dopravy, Neodbije tento problém tým §23 o zastavení a státí. Pretože zdôrazním to ešte raz pre istotu. Jedná sa o garážovú zástavbu a slepú ulicu, kde nie je žiadna cestná premávka ani dopravné značenie, vyznačené zákazové čiary o státí a zastavení. Vodič stojí pred svojou garážou a fyzicky sa nachádza na mieste. Neohrozuje žiadneho účastníka cestnej premávky. Nebráni žiadnym vozidlám pri vjazde alebo výjazde vozidla.
Podľa § 25 vodič nesmie zastaviť a stáť na :
a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti
b) pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
c) na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,
d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,
e) na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,
f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre nástupište a vyznačený priestor,
g) na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi,
h) na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály,
i) na vnútornom jazdnom pruhu,
j) na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde o vnútorný jazdný pruh,
k) na cestičke pre cyklistov,
l) vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m,
m) na moste,
n) pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,
o) na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie,
p) na električkovom koľajovom páse,
q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,
r) na kruhovom objazde,
s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,
t) na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej 3, 5 m,
u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.

Nech sa páči podľa § 25 môžte vidieť KDE VODIČ NESMIE ZASTAVIŤ ANI STÁŤ.
Každé jedno písmeno v paragrafe sa ani len nezhoduje s týmto problémom, ktorí tu riešime.
02. november 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou
upravuje zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmetná lokalita je označená dopravnou značkou IP 27 ako Zóna s plateným alebo regulovaným státím. Pravidlá vyplývajúce z dopravného značenia platia v celej zóne, resp. vo všetkých jej verejnosti prístupných častiach, bez ohľadu na vlastníctvo pozemku. V súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že značky Zóna s plateným alebo regulovaným státím (č. IP 27a) a Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím (č. IP 27b) vyznačujú oblasť, kde státie vozidiel je dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej značky a spresňujúcich údajov, napríklad času regulácie alebo platenia, spôsobu platenia alebo regulovania a podobne. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom území stáť zakázané. V lokalite je možné iba zastavenie, čo je v zmysle § 2 ods. 2, písm. y) zákona o cestnej premávke uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu.
Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ vozidlo stojí v oblasti vyznačenej značkou č. IP 27a mimo vyznačených parkovacích miest, dochádza k porušeniu vyššie citovaného ustanovenia a to napriek tomu, že vozidlo nikoho neobmedzuje ani neohrozuje.
Kto? Mestská polícia Trnava

Mestská polícia Trnava
02. november 2021

Micro

Pravidlá vyplývajúce z dopravného značenia platia v celej zóne, resp. vo všetkých jej verejnosti prístupných častiach, bez ohľadu na vlastníctvo pozemku....

Postačilo by zabezpečiť, aby uvedený pozemok vo vlastníctve MH SR nebol verejne prístupný?
Napríklad rampou alebo bránou?
02. november 2021

Zdenko

Ohladne spomínanej problematiky sme mali snahu diskutovat na mestskom zastupiteĺstve koncom septembra tohoto roku.Boli sme tam traja obyvatelia za sídlisko Podjavorinska.Donekonečna sme vysvetlovali ,že stav,že parkoviská sú poloprazdne 24 hodin denne ,že mestská polícia vyslovene číha či sa niekto nezdrží o 5 minút dlhšie a potom sa správa k občanom ako k zločincom,že sa dopustili ťažkého zločinu a dovolili si zaparkovať pred vlastnou garážou nie je dobrý ,a nikdy nebola situácia tak vyhrotená ako je od augusta tohoto roku,kedy sa zrazu zo sídliska,kde mesto posledných 20 rokov neinvestovalo euro,zrazu stala lukratívna štvrt ako súdim podĺa výšky parkovného.Ved uznajte,cez 60 eur za jeden víkend.Na sídlisku,kde som posledné roky do omrzenia vypisoval,že aj na B.S.Timravy žijú ludia,motoristi a bolo by vhodné aj tu pozematat .Kde na moju priamu požiadavku podanú prvý krat.v roku 2004 ohladne čiernych skladok mi bolo tu,cez túto apku odpísane,že mesto nevlastní dane pozemky a citujem,,nemôže plytvat peniazmi trnavčanov za čistenie pozemkov čo mestu nepatria,, .Zrazu to nie je pravda.Ked zistil pán primátor,kde sa dá zarobit na jeho nadštandartný plat,zrazu sa mesto ide hlásit k pozemkom,ktoré mu nepatria.Hamba.Našťastie,máme ďalších dvoch kandidátov na primátora,a jesen 2022 je za rohom.
02. november 2021

Zdenko

Pre hodnovernost mojho príspevku ,pozrite si moj prispevok a nasledne odpoved naň . nemôžu.robit Odpoveď samosprávy Dobrý deň, v prílohe zverejňujeme mapu s vyznačením plochy vlastníctva dotknutej parcely (E 971) a list vlastníctva (LV 11248). Vlastník pozemku je Slovenská republika 1/1, správca Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 82715 Bratislava 212. Mesto Trnava zabezpečuje čistenie na pozemkoch, ktoré má vo vlastníctve. Iný prístup sa považuje zo zákona za nehospodárne nakladanie s verejnými financiami určenými na chod a správu mestského majetku, ktoré mesto získava od občanov platiacich dane. Mestský úrad Trnava 5afbeb442f601.pdf Považujete odpoveď samosprá .
02. november 2021

Dusan

Peticia za znizenie dani=zamietnute!
Peticia za upravu trasy cyklochodnika =zamietnute!
Ziadost sa mohlo parkovat pred vlastnou branou kde nikoho neobmedzujete= zamietnute!
Absencia zdraveho rozumu!
Ako uz bolo spomenute,volby sa blizia,treba zmenu vratane poslancov a primatora.
Staci si pozriet ako sahlasovalo za zvysenie dani,3.12.2019 ktori poslanci ako hlasovali a ktori zamietli navrh na znizenie platu primatora.
05. november 2021

Dusan

Tak som si dal tu namahu a zistil ako pani "bojovali" za obcanov,co sa tykalo zvysenia dani z nehnutelnosti.
A kto ma chut ,moze si to pozriet aj zo zaznamu,na prilozenom linku.
http://trnava.videostream.sk/zasadnutie_2019-12-03/HerVie/HerVieHtml5.html
06. november 2021

Adam

Dušan tu už ti nikto nebude z mesta odpisovať podľa nich je to vyriešené tým, čo napísalo MSP Trnava. Len asi nepochopia, problém vyriešený nie je.
06. november 2021

Dusan

Ja to nepotrebujem aby niekto odpisal,ja len chcem aby ludia vedeli ako sa hlasovalo,ja som pozeral aj cely cca 2h zaznam. Je mi z nich na grcku. Jedna banda hnusna(az na par vynimiek),oni tie peniaze vytiahli od obcanov aby mohli vlastne robit projekty,nie ze by to bolo nutne lebo SMER zaviedol nieco co stalo samospravy peniaze lebo priblizne tolko aj dostali zvysene podielove dane.
Jednoducho bezocivost a arogancia moci,len tak sa da charakterizovat tato skupina okolo Brocku.
05. december 2021

Zdenko

ÚKOL ZNEL JASNE : .vyzbierať čo najviac na parkovnom.A čo sa nestalo? Ĺudia pochopili o čo ide radnici,a svoje autá preparkovali pred parné kúpele a Billu.Deti sa majú kde hrať,ale.... .Je totok riešenie ? Mať parkoviská,kde neparkujú autá ?Posielam fotku z 4.12.2021.Parkovisko ,neparkovisko....Fakt úlet.
05. december 2021

Majo

Chcu to dat uz aj na Spartakovskej kde som ani raz okrem sobotnych trhov (vtedy odnikial vecsinou domov nejdem takze nevadi) nemal problém zaparkovat a este si mozem vecsinou aj vyberat ztak 30 volnych miest. Zato ked to zavedu v celom meste, staci ked opustim 100x200 metrov zonu spartakovska tak budem platit rovnako ako Sobrančan vsade v Trnave!!!

Tiez viz. Foto, je sobota, je karantena vsetci su doma, a len na tejto foto viem naratat 20 volnych miest. V okoli kde sa da vsade parkovat tak ze to mam od auta domov do 100 metrov by som ich nasiel 50+.
05. december 2021

Majo

Spravna fotka, sorry
05. december 2021

Majo

Taktiez ma zaujima kto bude stat tuto, ked sa to spoplatni. Momentalne 0 áut.
05. december 2021

Zdenko

Prináša to zaujimavé situácie.Prišli k nám do činžiaku na revíziu plynových spotrebičov.Kým chodil revizák po činžiaku s pípatkom na plyn,tak mu mestský policajti napálili pokutu,lebo chudák nepochopil,že musí mať lístok.Cedula SPP na aute nezabrala.ZAPLATIT.Pán primátor chce peniaze.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania