Ulica Trhová-Verejné služby-iné

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

V riešení
meno
Peter Vejmelka 18. septembra 2023

V zápisnici zo zasadania MZ Trnava zo dňa 27.06.2023 je v časti „Materiál č. 1.1“ písm. „zz“ na strane 8 uvedené, že moja pripomienka číslo 50 k návrhu VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava bola akceptovaná – citujem:
„zz/ pripomienku pod por. č. 50 vznesenú p. Petrom Vejmelkom akceptovať“
Rovnako pri zápise o hlasovaní – strana 24 zápisnice – je uvedené, že, citujem:
„Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržali sa 3, nehlasovali 2) mestské zastupiteľstvo sa stotožnilo s odporúčaním mestskej rady akceptovať pripomienku pod por. č. 50.“.
Podľa toho moja pripomienka bola akceptovaná a v schválenom znení VZN 609 mala byť zapracovaná.
Nie je to však pravda, moja pripomienka zapracovaná nebola, o čom svedčí rovnaké znenie toho článku v návrhu VZN, aj v platnom VZN 609.

20. september 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho na vyjadrenie. O riešení podnetu budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie

Mestská polícia Trnava
20. september 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
v rámci vyhodnocovania pripomienok k návrhu VZN o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na území mesta Trnava sa spracovateľ materiálu stotožnil s Vašou pripomienkou a navrhol:
„Časové intervaly, za ktoré je možné realizovať jednotlivé formy úhrad budú súčasťou prílohy č. 2.“
Mestská rada mesta Trnava, ktorá pripomienky prerokovávala k stanovisku spracovateľa uviedla:
„MR sa stotožnila so stanoviskom spracovateľa materiálu.“.
Následne bolo počas schvaľovania materiálu na Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava prijatá zmena, na základe ktorej bola príloha
VZN doplnená o novú tabuľku, ktorá sa v zverejnenom návrhu VZN nevyskytovala.

Mestská polícia Trnava
20. september 2023

Peter Vejmelka

Odpoveď k mojej pripomienke č. 2 (č. 50 v zápisnici zo zasadania MZ) je postačujúca (došlo k doplneniu prílohy 2 VZN), ale moja pripomienka č. 6 k zneniu článku 7 ods. 1 (č. 54 v zápisnici zo zasadania MZ), kde je uvedený ako jeden z dôvodov mojej pripomienky aj dôvod uvedený v mojej pripomienke č. 2, bola zamietnutá.
Trvám však na tom, že znenie článku 7 odsek 1 je pre prvýkrát, alebo pre občas tam parkujúcich vodičov nevykonateľné a od mestskej polície im hrozí pokuta, a to najmä pre mimotrnavských vodičov, ktorí prídu parkovať iba jednorazovo, ako napr. turisti. Preto je potrebné znenie čl. 7 ods. 1 zrušiť alebo prepracovať. Dôvod som vysvetlil v mojej pripomienke č. 6 (č. 54 v zápisnici zo zasadania MZ).
Ďalší dôvod nevykonateľnosti čl. 7 ods. 1 je uvedený tiež v nasledujúcom ods. 2 čl. 7, lebo znenie ods. 2 je v protirečení so znením ods. 1. V ods. 2 je uvedené, že, citujem: „Informácie o výške SMS úhrady, telefónnom čísle, na ktoré je nutné SMS zaslať, vzore textu SMS a ďalšie relevantné informácie sú uvedené na informačných tabuliach rozmiestnených v zónach“, teda nie sú uvedené na platenom parkovacom mieste, z ktorého má vodič podľa znenia čl. 7 ods.1 po zastavení vozidla ihneď poslať SMS!!! Ako sa „ihneď“ dostane vodič k informáciám o SMS, keď nezastaví pri informačnej tabuli (tam by prekážal ostatným okolo idúcim vozidlám!), ale zastaví až na voľnom parkovacom mieste?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania