Na lány-Cesty a chodníky-iné

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

Vyriešený
meno
Eva a cestujúci 13. júna 2019

Nepokosená tráva z priľahlého pozemku padajúca na chodník pre chodcov až po prechod pre chodcov a lezúce kliešte do kočíkov a na okoloidúcich.

17. jún 2019

Eva a cestujúci

Už viac ako 10 rokov to kosilo za majiteľa Ing. Hajaša Mesto za Chomových čias. A na zástavke pod nohami detí a v tráve je drvený azbest, ktorý tam majiteľ vyhrnul v r. 2018.
25. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet, ktorý sme poslali zodpovedným osobám na riešenie. Mesto Žilina.
Kto? Odbor životného prostredia, MsÚ Žilina

Andrea Bialoňová, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
26. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, vlastníkom pozemkov sme zaslali výzvu na pokosenie predmetných pozemkov v zmysle platnej legislatívy. Mesto Žilina.
Kto? Odbor životného prostredia, MsÚ Žilina

Andrea Bialoňová, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
31. august 2019

Matúš

Podnet by už mohol byť vyriešený. Môže to niekto overiť?
31. august 2019

Eva a cestujúci

V pondelok sa začína školský rok a azbest je stále nad zástavkou v tráve. Trávnatý pás okolo chodníka bol pokosený až v auguste, ale úsek medzi zástavkou a prechodom pre chodcov je po búrkach opäť zavalený odkvitnutými dvojmetrovými trávami a kvitnúcimi žihľavami. Je to vnútroblok tejto časti Budatína okolo nového kostola s prekrásnou vitrážou a vyzerá to ako na najposlednejšej nekosenej lúke na jeseň vďaka majiteľovi pozemku, ktorý si nepovažuje dodržiavať zákony a VZN, lebo na to zrejme má a Mesto mu to toleruje.
01. september 2019

Matúš

Bolo by možné podnet opäť zaslať samospráve kvôli azbestu, prosim?
01. september 2019

Eva a cestujúci

Azbest vyhrnul majiteľ pozemku v r. 2018 na jeseň na hranicu pozemku v mieste zástavky MHD.Úrad verejného zdravotníctva to zdokumentoval, dal na rozbor a označil miesto ako skládku nebezpečného odpadu. Mesto dostalo od ÚVZ podnet na riešenie a dalo to na prešetrenie stavebnej inšpekcii. ktorá skonštatovala, že všetko je v poriadku,nič sa tam nestavia. Je to trestuhodná nedbalosť samosprávy.
03. september 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame samospráve.

Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
[email protected]
17. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, vo veci znečistenia pozemku bude v uvedenej lokalite vykonaná obhliadka a preverenie situácie. Na základe jej výsledkov samospráva uskutoční ďalšie kroky, ktoré povedú k vyriešeniu tohto podnetu. Mesto Žilina.
Kto? Odbor životného prostredia, MsÚ Žilina
Kedy? december 2019

Mgr. Andrea Bialoňová, odbor tlačový a zahraničných vecí MsÚ Žilina
24. september 2019

Eva a cestujúci

V decembri 2019 netreba kosiť a ak bude sneh, ani sa nedá odpratať azbest. Je smutné, že v najbližšom období bude vykonaná konsekrácia nového chrámu, ktorý bude z dvoch strán obkľúčený "reprezentatívnym vzhľadom" odkvitnutej buriny a úplne zanedbaného pozemku odvtedy /r.2006/, ako ho Mesto predalo terajšiemu majiteľovi. Toľko občania
28. december 2019

Eva a cestujúci

Devastácia na pozemku pokračuje. 28.11.2019 majiteľ Ing. Peter Hajaš zrezal bez povolenia dve šesťdesiatročné lipy, ktoré sú chránené v zmenenom územnom pláne M-Ža. Mestský úrad Žilina, odbor životného prostredia doposiaľ nekoná a sankcie nenapravia ekologické škody destabilizujúce vnútroblok Budatína. Zrezaním líp bola odstránená hluková bariéra pred materskou škôlkou s 50 deťmi a rodinnou zástavbou proti hluku z rýchlostnej cesty smer Čadca, ktorú bude musieť Mesto Ža následne riešiť.
28. december 2019

Eva a cestujúci

Pre admin: Mesto Žilina problém s kosením a kliešťami, odstránením azbestu zo zástavky MHD, a riešením ďalšej devastácie zrezaním líp bez povolenia na pozemku ku dňa 28.12.2019 nevyriešil.
10. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, mesto Žilina ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky vo veci výrubu 2 ks drevín druhu lipa konalo a nevydalo povolenie na výrub predmetných drevín. Mesto Žilina uskutočnilo všetky právne úkony, ktoré mu dovoľovali právne predpisy na úseku ochrany prírody a krajiny.
Mesto Žilina nie je kompetentný orgán na riešenie nepovoleného výrubu drevín a z toho dôvodu nemá ako konať. Vo veci však koná v zmysle § 66 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá je kompetentným orgánom pri riešení priestupkov a správnych deliktov. Mesto Žilina so Slovenskou inšpekciou životného prostredia plne spolupracuje pri riešení podozrenia z priestupku. Mesto Žilina.
Kto? Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, MsÚ Žilina

Mgr. Andrea Bialoňová, odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou, MsÚ Žilina
12. január 2020

Eva a cestujúci

Podnet mal dať odbor ŽP Mesta Žiliny bezprostredne na ďalšie konanie stavebnému úradu, nakoľko bol porušený územný plán Mesta Žiliny v tejto lokalite prijatým dodatkom č. 5 v apríli 2018, to znamená, zastaviť protizákonný postup majiteľa pozemku v pripravovanej stavebnej činnosti v územnom konaní, pretože porušil ochranu vzrastlých stromov a tým poškodil ekologickú stabilitu dotknutého územia, otvoril Materskú škôlku v Budatíne, ktorej zriaďovateľom je Mesto, hluku z cesty 1. triedy na Čadcu a smogu z výfukových plynov, poškodil hydrológiu územia z hľadiska zadržiavania vody.
12. január 2020

Eva a cestujúci

Štátne inšpekcia životného prostredia nemá kompetencie zamedziť protizákonnému konaniu na pozemku, má možnosť riešiť porušenia len sankciami. Túto kompetenciu má teraz stavebný úrad konaním vo veci porušovania prijatého územného plánu s vyvodením dôsledkov na ďalšiu stavebnú činnosť maiteľa !
22. október 2020

Roman Šimo

Vie sa posun v tejto veci?
07. december 2020

Eva a cestujúci

Okolie chodníka do 1 m začalo kosiť Mesto ZA. U vlastníka pozemku nenastal posun. Chce vykynožiť stromy a postaviť 75 b.j. v rozpore s územným plánom na zachovanie vzrastlej zelene.
V 43. týždni bol vybudovaný nový chodník pre peších. Vzápätí staveb. úrad začal územné konanie vo veci rozkopania nového chodníka za účelom líniovej stavby vlastníka pozemku pre 75 b.j.
07. december 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
nakoľko pôvodný podnet sa týkal kosenia trávy okolo chodníka a kosenie už prebieha, podnet označujeme ako vyriešený.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania