Vrak s papučou na Ružinovskej

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Ružinov

Vyriešený
meno
Jan Bakos 23. decembra 2017

Na rohu Ružinovskej a (tuším) Stropkovskej stojí vrak vozidla.
Mestská polícia ho už ocenila papučou (asi ich majú prebytok), ale vzhľadom na to, že z neho očividne unikajú prevádzkové kvapaliny by bolo správne vrak urýchlene odstrániť.
(§ 67 Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch, odseky 2-3)

21. december 2017

Jan Bakos

Pre informáciu:
§ 67 (Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 91/2016 Z. z., 313/2016 Z. z., 90/2017 Z. z.) )
(1) Držiteľ vozidla je povinný
a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a
b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
(2) Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v odseku 1 písm. a) a vozidlo poškodzuje životné prostredie, uplatní sa postup podľa odsekov 3 a 4.
(3) Vozidlo podľa odseku 2 je povinný odstrániť a následne umiestniť na určené parkovisko
a) správca cesty, ak sa vozidlo odstraňuje z cesty alebo verejného priestranstva,
b) obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje, ak ide o iné miesto než podľa písmena a) alebo
c) vlastník nehnuteľnosti uvedenej v písmene b), ak nedal súhlas na odstránenie vozidla obcou.
(4) Osoba povinná podľa odseku 3 bezodkladne po zistení, že ide o prípad podľa odseku 2, zabezpečí splnenie povinnosti podľa odseku 3; náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla. O odstránení a umiestnení vozidla na určené parkovisko ten, kto túto činnosť vykonal, bezodkladne písomne upovedomí
a) držiteľa vozidla, ak je známy, a súčasne ho oboznámi aj s dôsledkami jeho nečinnosti,
b) vlastníka vozidla, ak je známy, a nie je držiteľom tohto vozidla, o skutočnosti podľa písmena a) a dôsledkoch nečinnosti držiteľa vozidla,
c) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva,
d) obec, s výnimkou prípadu, ak povinnosť podľa odseku 3 a tohto odseku plní obec sama.
24. december 2017

Anonymný užívateľ

Odporúčam prispievateľom na tento portál zasielať podnety o vozidlách bez platnej TK a EK priamo aj na Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Bude to rýchlejšie a určite účinnejšie! :-)
https://www.minv.sk/?okresny-urad-bratislava
24. december 2017

Edita Višvaderova

Pekne auto skoda ho
28. december 2017

cestár

Vážený pán Bakos, toto je profesionálna odpoveď, kde sa môžu viacerí poučiť a poukazuje na úbohosť, nezáujem a aroganciiu samosprávy, že vôbec nereagovala. Mám pocit, že by sme mali prestať platiť dane. Za takýto výsledok činnopsti, to skutočne nemusíme. Hanba verejnej správe, česť pár slušným jedincom.
29. december 2017

Anonymný užívateľ

"Ďakujem" za mínusky. Asi patríte medzi obsedantných zberačov vrakov, čo nemajú na opravy a svojho hrdzavého pokladu sa nechcú vzdať. :-)
30. január 2018

Anonymný užívateľ

Ten vrak tam stále stojí! Je jasné, že v tomto štáte to stále nefunguje ani v roku 2018!
30. január 2018

Anonymný užívateľ

Tento vrak "očividne" bráni vodičom, ktorí vychádzajú zo sídliska, v riadnom výhľade! Je len otázkou času, kedy sa tu stane smrteľná nehoda!
30. január 2018

Jan Bakos

A má aj papuču? Mám rozpísanú infožiadosť pre mestských, že či ich majú dostatok. Tak ju tuším aj pošlem.
30. január 2018

Anonymný užívateľ

Jan Bakos, každý deň určite tadiaľ ide mestská polícia a nič!!!
30. január 2018

Nacbo Ynmynona

Mestská polícia, podľa ich vlastných slov, nedáva odťahovať autá. Dokonca aj na autách stojacich v križovatke som videl len papuču (a aj to len zriedkakedy).
Tento vrak navyše stojí na cestičke pre chodcov a cyklistov, odkial by ho mali ihneď odtiahnuť, aj keby neblokoval výhľad a nie ešte takto.
Na počet papúč som zvedavý aj ja. Mestská polícia v tejto MČ tuším prezentovala číslo 20 alebo 40, ale to si asi len zle pamätám, lebo mi to príde málo. Hlavne ak nimi plytvá na takéto vraky.
30. január 2018

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
mojou chybou nebol novší podnet poukazujúci na tento vrak pridelený ako aktualizácia tohto staršieho podnetu. Keďže magistrát odpovedal na ten novší podnet,nebudem už tieto dva zlučovať a teda si prosím pozrite vývoj podnetu na linku https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/47692/vrak-brani-vo-vyhlade-v-krizovatke

S pozdravom
Zuzana Žurkinová
administrátorka portálu
30. január 2018

Jan Bakos

Ďakujeme pekne za informáciu, nič sa nestalo.
14. február 2018

Anonymný užívateľ

Dnes je 14. februára! a ten vrak tam stále stojí. Bráni v riadnom výhľade vodičom, ktorí vychádzajú zo Stropkovskej a preto je na tomto mieste každý deň ohrozená bezpečnosť účastníkov premávky!
14. február 2018

Jan Bakos

Poslal som mestskej polícii Infožiadosť: (Odpoveď na otázku 1 asi poznáme, ale som zvedavý, či sme to určili správne)
1. Akého priestupku sa dopustil vrak vozidla BL133GU na chodníku Ružinovskej ulice (viď https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/47191/vrak-s-papucou-na-ruzinovskej), že si zaslúžil blokovacie zariadenie ("papuču")? Autá na danom chodníku parkujú bežne a nič sa nedeje (1.5m zachovávajú).
2. Prečo nebol vrak vozidla ani po skoro dvoch mesiacoch odtiahnutý z miesta kde očividne porušuje dopravné predpisy?
3. Koľkými blokovacími zariadeniami disponuje Mestská polícia?
4. Koľko blokovacích zariadení (aspoň orientačne) je aktuálne umiestnených na vozidlách dlhšie ako týždeň?
5. Koľko blokovacích zariadení (aspoň orientačne) je využívaných na znehybňovanie nepojazdných vozidiel a vrakov?
14. február 2018

Anonymný užívateľ

MÚ a polícia to myslí vážne, že keď je na aute papuča, tak je zabezpečená bezpečnosť premávky?!
22. február 2018

Jan Bakos

Odpoveď od MP:
K bodu 1) Dňa 11. 12. 2017 o 0719 hod. preverovala hliadka Okrskovej stanice Ružinov MsP oznámenie o motorovom vozidle zn. Ford, ktoré je zaparkované na chodníku Ružinovskej ul. Podľa hodnotenia hliadky aktuálne nešlo o staré vozidlo podliehajúce režimu upraveného VII. časťou zákona č. 223/2001 Z. z. v platnom znení o odpadoch (vozidlo s platnou EČV, emisnou a technickou kontrolou, neohrozujúce životné prostredie bolo odstavené po dopravnej nehode), netvorilo prekážku v pohybe chodcov v zmysle ustanovenia § 52 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. v platnom znení o cestnej premávke. Keďže však pre vodičov vychádzajúcich na Ružinovskú ulicu smerom od Komárnickej ulice tvorilo prekážku vo výhľade na vozidlá idúce po hlavnej ceste, jeho vodič sa dopustil priestupku podľa ustanovenia § 25 ods. 1 písm. u) cit. zákona. Keďže vozidlo je po dopravnej nehode a má poškodenú prednú časť, nie je možné jeho odstránenie klasickým odťahovacím vozidlom, preto v súlade s ustanovením § 16a zákona č. 564/1991 Zb. v platnom znení o obecnej polícii bol na vozidle použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Objasňovanie priestupku vykonáva Okrsková stanica Ružinov MsP.

K bodu 2) Keďže vozidlo je po dopravnej nehode a má poškodenú prednú časť, nie je možné jeho odstránenie klasickým odťahovacím vozidlom.

K bodu 3) MsP má k dispozícii 168 ks technických prostriedkov na zabránenie odjazdu osobného motorového vozidla a 2 ks imobilizérov na motocykle.

K bodu 4) K tomuto bodu MsP nemá k dispozícii žiadne štatistické údaje – počet imobilizérov umiestnených na vozidlách sa denne mení.

K bodu 5) Hliadky MsP neimobilizujú vraky vozidiel resp. nepojazdné vozidlá. Tieto zariadenia sa využívajú na znehybnenie vozidiel, ktorých vodiči sa dopustili priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého riešenie je v kompetencii MsP (§ 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 564/1991 Zb.).
13. marec 2018

Anonymný užívateľ

Ten kaflas tam už konečne nestojí. Podnet vyriešený, len neviem koho zásluhou?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania