Vrak s papučou na Ružinovskej

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Ružinov

Neriešený

Zaslal: Jan Bakos, 21. decembra 2017

Na rohu Ružinovskej a (tuším) Stropkovskej stojí vrak vozidla.
Mestská polícia ho už ocenila papučou (asi ich majú prebytok), ale vzhľadom na to, že z neho očividne unikajú prevádzkové kvapaliny by bolo správne vrak urýchlene odstrániť.
(§ 67 Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch, odseky 2-3)

21. december 2017

Jan Bakos

Pre informáciu:
§ 67 (Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 91/2016 Z. z., 313/2016 Z. z., 90/2017 Z. z.) )
(1) Držiteľ vozidla je povinný
a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a
b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
(2) Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v odseku 1 písm. a) a vozidlo poškodzuje životné prostredie, uplatní sa postup podľa odsekov 3 a 4.
(3) Vozidlo podľa odseku 2 je povinný odstrániť a následne umiestniť na určené parkovisko
a) správca cesty, ak sa vozidlo odstraňuje z cesty alebo verejného priestranstva,
b) obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje, ak ide o iné miesto než podľa písmena a) alebo
c) vlastník nehnuteľnosti uvedenej v písmene b), ak nedal súhlas na odstránenie vozidla obcou.
(4) Osoba povinná podľa odseku 3 bezodkladne po zistení, že ide o prípad podľa odseku 2, zabezpečí splnenie povinnosti podľa odseku 3; náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla. O odstránení a umiestnení vozidla na určené parkovisko ten, kto túto činnosť vykonal, bezodkladne písomne upovedomí
a) držiteľa vozidla, ak je známy, a súčasne ho oboznámi aj s dôsledkami jeho nečinnosti,
b) vlastníka vozidla, ak je známy, a nie je držiteľom tohto vozidla, o skutočnosti podľa písmena a) a dôsledkoch nečinnosti držiteľa vozidla,
c) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva,
d) obec, s výnimkou prípadu, ak povinnosť podľa odseku 3 a tohto odseku plní obec sama.
24. december 2017

Anonymný užívateľ

Odporúčam prispievateľom na tento portál zasielať podnety o vozidlách bez platnej TK a EK priamo aj na Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Bude to rýchlejšie a určite účinnejšie! :-)
https://www.minv.sk/?okresny-urad-bratislava
24. december 2017

Edita Višvaderova

Pekne auto skoda ho
28. december 2017

cestár

Vážený pán Bakos, toto je profesionálna odpoveď, kde sa môžu viacerí poučiť a poukazuje na úbohosť, nezáujem a aroganciiu samosprávy, že vôbec nereagovala. Mám pocit, že by sme mali prestať platiť dane. Za takýto výsledok činnopsti, to skutočne nemusíme. Hanba verejnej správe, česť pár slušným jedincom.
29. december 2017

Anonymný užívateľ

"Ďakujem" za mínusky. Asi patríte medzi obsedantných zberačov vrakov, čo nemajú na opravy a svojho hrdzavého pokladu sa nechcú vzdať. :-)

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.