Podmienky používania portálu www.odkazprestarostu.skPravidlá komunikácie

Pre riešenie podnetov je popri faktickej presnosti veľmi dôležitý aj spôsob napísania podnetu. Nielen pre samosprávu, ale aj po vyriešení podnetu si ho môžu prečítať tisíce ďalších ľudí, ktorí si vytvoria názor na Odkazprestarostu.sk.

Náš portál sme tvorili s pozitívnym odkazom a budeme veľmi radi, keď aj komunikácia bude čo najpozitívnejšia a bude prispievať k zlepšeniu verejného priestoru na celom Slovensku.


Pravidlá platia pre obsah vytvorený užívateľom, samosprávou či administrátorom.

 1. V komunikácii na portáli sa vyjadrujte k danej téme, a to vecne a fakticky.

  Odkazprestarostu.sk prináša obsah, ktorý vyvoláva rôzne emócie. Ak je podnet, či komentár príliš dlhý a plný emócií môže sa ľahko stratiť jeho podstata. Stručný a výstižný popis problému napomôže k jeho rýchlemu riešeniu a pochopeniu.

 2. Nevyjadrujte sa urážlivo a vulgárne o akejkoľvek spoločenskej skupine, jednotlivcovi či menšine.

  Hlásime sa ku konštruktívnej komunikácii, ktorá vedie k riešeniam problémov. Odmietame preto vulgárnu a urážlivú komunikáciu. Za vulgarizmus je považovaný výraz na základe významu, nie formy. Slová v ktorých sú písmená, alebo hlásky nahradené znakmi sú považované rovnako za vulgarizmy.

  Ak uvážite, že pre kvalitu podnetu je prínosné zmieňovať charakteristiky aktérov a aktérok spojených s nahlasovaným problémom alebo situáciou, buďte, prosím, opatrní pri výbere slov. Výrazy ako napríklad „neprispôsobiví“, „naši spoluobčania“, „cigáň“, „mužatka“, „neger“ alebo spojenia „špinavý ako Róm“ sú nielen diskriminačné, ale pre konkrétnych ľudí, ktorých sa dané pomenovania týkajú, sú tieto slová urážlivé, a preto absolútne nevhodné. Okrem toho vyvolávajú silne negatívne asociácie a vedú k šíreniu predsudkov o celej spoločenskej skupine. Vyvarujte sa tiež výrazom ako „bezďák“ alebo „indivíduum“, ktoré vedú k dehumanizácii ľudí. Od verbálnej dehumanizácii, a teda k zníženiu hodnoty ľudského života osôb, je len krok k diskriminácii a násiliu páchanému na nich. Namiesto týchto nevhodných slov používajte neutrálne výrazy ako „ľudia bez domova“, „obyvatelia/obyvateľky“, „osoby“, „človek/ľudia“ a pod.

 3. Nepodnecujte k nenávisti, rasovej a etnickej neznášanlivosti či páchaniu trestnej činnosti.

  Portál Odkaz pre starost(k)u slúži nielen na nahlasovanie problémov vo Vašom okolí a jednoduchšiu komunikáciu so samosprávou, ale prostredníctvom diskusie aj ako platforma na hľadanie riešení pre konkrétne problémy vašej obce a mesta. Vyzývanie na represívne riešenie problémov, podobnými vyjadreniami ako napríklad „Cigáni do plynu!“, „Cigáni za hranice!“ alebo „Bezďáci do lochu“, však nevedie k ich skutočnému vyriešeniu. Práve naopak, vyzýva k porušovaniu základných ľudských práv iných, a teda k trestnej činnosti. Vyvarujte sa preto podnecovaniu násilia či nenávisti voči akýmkoľvek spoločenským skupinám a menšinám.

 4. Pri nahlasovaní podnetov alebo ich komentovaní neopodstatnene nezmieňujte etnický pôvod, rasu, národnostnú príslušnosť aktérov a aktérok spojených s nahláseným alebo komentovaným podnetom.

  Príkladom neopodstatnených a zbytočných informácií je na portáli Odkaz pre starost(k)u zmieňovanie etnického pôvodu (a to najmä rómskeho) aktérov a aktérok, ktorí vystupujú v nahlasovanom probléme. Rovnako ako nezmieňujeme etnický pôvod v prípade, keď sa porušovania pravidiel dopúšťa „Neróm“. Pokiaľ takto zbytočne zmieňujeme etnický pôvod či národnostnú príslušnosť, prispievame k zbytočnej stigmatizácii celej komunity a šíreniu predsudkov a stereotypov o nej. Snažíme sa preto používať len také vyjadrenia, ktoré sú nevyhnuté pre riešenie problému.

 5. Nezovšeobecňujte negatívne správanie na celú spoločenskú skupinu alebo menšinu.

  Pokiaľ sa osoba alebo skupina osôb dopustí porušenia pravidiel (napr. znečistenia verejného priestranstva), nezovšeobecňujte toto správanie na celú spoločenskú skupinu, či menšinu, ktorej sú členmi a členkami. Takéto vzorce správania nie sú podmienené etnicitou ani príslušnosťou k žiadnej spoločenskej skupine. Rozširovanie stereotypov a predsudkov, a teda nepravdivých informácií, vedie k znižovaniu životných šancí a tým aj kvality života skupín, ku ktorým sa tieto stereotypy vzťahujú.

 6. Nevystupujte pod iným ako vlastným menom alebo prezývkou.

  Vydávanie sa za niekoho iného môže mariť konštruktívne riešenie podnetov, tak ako aj vážne poškodiť danú osobu, ktorej meno bolo zneužité. Za svoju aktivitu na portáli Odkazprestarostu.sk sa nemáte prečo hanbiť a tak vystupujte pod svojim celým menom. Anonymita zvyšuje na internete komfort, ale na druhej strane znižuje vážnosť Vašich názorov a argumentov.

 7. Neuvádzajte v komunikácii na portáli osobné údaje konkrétnych fyzických osôb (meno, adresa, telefónne číslo a pod.).

  Právo na súkromie je na Slovensku garantované zákonom. Rovnako aj právo na ochranu dobrého mena. Vyhnite sa preto uverejňovaniu všetkých osobných údajov. Samostatné meno nie je súkromný osobný údaj. Snažte sa však vyhnúť nepodloženým obvineniam, ktorými môžete porušiť právo na ochranu dobrého mena danej osoby.

 8. Ak závažne obviníte voleného zástupcu/kyňu, musíte svoje tvrdenie doložiť, alebo dokázať.

  Keďže chod samosprávy platia predovšetkým jej obyvatelia/ky zo svojich daní, pracovníci/čky a predstavitelia/ľky samosprávy musia byť pripravení zniesť istú dávku kritiky. Táto kritika by ale nemala byť založená na vyjadreniach plných urážok. Obviňovanie a napádanie zodpovedných k riešeniu problému neprispeje. Zároveň môže byť adresované nesprávnych osobám.

 9. Nepropagujte cudzie spoločnosti alebo webové stránky, ktoré s daným podnetom nemajú súvislosť.

  Odkazprestarostu.sk slúži predovšetkým na riešenie problém vo verejnom priestore. Nie je elektronickým trhoviskom. Nezahlcujte portál irelevantnou reklamou.

 10. Opakovane nevkladajte ten istý komentár.

  Opakovaným vkladaním nezvýšite dopad vášho názoru alebo podnetu. Pridávate iba prácu administrátorovi, ktorý bude musieť váš komentár odstrániť, čím ho pripravíte o čas, ktorý mohol stráviť komunikáciou s občanmi a samosprávou pri náprave ďalších podnetov.


Práva zriaďovateľa

 1. Podnety z portálu odkazprestarostu.sk sú súčasťou štatistík a dát potrebných na hodnotenie samospráv, z tohto dôvodu si portál odkazprestarostu.sk vyhradzuje právo podnety uchovávať po nevyhnutnú dobu, a to i po odstránení účtu z ktorého bol podnet podaný, prípadne po zablokovaní takéhoto účtu.
 2. V prípade, že odoslaný podnet nesúvisí s funkciou tejto stránky, portál odkazprestarostu.sk si vyhradzuje právo tento podnet nezverejniť a nezahrnúť ho do štatistík uverejňovaných na stránke odkazprestarostu.sk.
 3. Portál odkazprestarostu.sk si vyhradzuje právo odstrániť komunikáciu, ktorá porušuje pravidlá komunikácie.
 4. Ak používateľ opakovane poruší niektoré z pravidiel komunikácie, portál odkazprestarostu.sk si vyhradzuje právo zablokovať jeho účet.

Súhlasy pri nahlasovaní podnetu

 1. Pridaním a uložením fotografie alebo videa potvrdzujem, že tým neporušujem autorské práva iných osôb.
 2. Pridaním podnetu súhlasím s uchovávaním a archivovaním tohto podnetu portálom odkazprestarostu.sk po nevyhnutnú dobu, a to i po odstránení môjho účtu, prípadne po jeho zablokovaní administrátorom.
 3. Pridaním podnetu súhlasím so zasielaním občasných noviniek z portálu odkazprestarostu.sk.

Portál odkazprestarostu.sk si vyhradzuje právo Podmienky používania jednostranne zmeniť alebo upraviť. Posledná verzia Podmienok používania a Pravidiel komunikácie je zverejnená po kliknutí na „Podmienky používania“ v dolnej časti našich webových stránok.PODMIENKY POUŽÍVANIA SÚ PLATNÉ OD 17.2.2021 A ÚČINNÉ OD 3.3.2021

V prípade otázok, nejasností či porušenia pravidiel sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára.