Pomoc


Čo je to Odkazprestarostu.sk?

Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI. Projekt má ambíciu prispieť ku skvalitneniu miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi a to vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán.

2. Čo môžem nahlásiť?

Späť na vrch

Portál Odkazprestarostu.sk slúži hlavne pre hlásenie problémov týkajúcich sa hmotných vecí, ktoré môžu byť upratané, opravené, vymenené, alebo odstránené. Podnet sa musí viazať ku konkrétnej lokalite, preto pri nahlasovaní vyžadujeme fotografiu (alebo video záznam). Nenahlasujte urgentné problémy alebo problémy, ktorých riešenie je len v kompetencii polície.

3. Do akých kategórií môžem zaradiť môj podnet?

Späť na vrch

Podnety, pre ktoré je portál určený spadajú do nasledujúcich kategórií:

 • Cesty a chodníky (výtlky, schody, bariéry, obrubníky)
 • Dopravne značenie (prechody pre chodcov, semafory)
 • Opustené a nepojazdné vozidlá (vraky)
 • Zeleň a životné prostredie (čierne skládky, zvieratá
 • Mestský mobiliár (koše, detské ihriská, lavičky, sochy)
 • Verejný poriadok (nočný kľud, reklama, grafity)
 • Verejné služby (kanalizácia, osvetlenie, školy, MHD)
 • Čierne stavby a stavebné úpravy (budovy, ploty)
 • Všetko ostatné

V prípade nahlasovania lokálnych problémov, ktoré nespadajú pod uvedené kategórie a sú v kompetencii miestnych samospráv, zvoľte kategóriu s názvom Všetko ostatné.

4. Ako nahlásiť podnet?

Späť na vrch

Nahlásiť podnet môžete buď po kliknutí na odkaz "Nahláste podnet" v pravej hornej časti webovej stránky, alebo priamo z Vášho mobilu prostredníctvom mobilných aplikácií. Pre nahlásenie podnetu je nevyhnutné priložiť aspoň jednu fotografiu aktuálneho stavu. Takáto dokumentácia uľahčuje identifikáciu podnetu a zároveň potvrdzuje jeho vierohodnosť. Rovnako pomôže, keď je na fotografii vidieť širšie okolie, kde sa podnet nachádza. Preto by malo byť Vašim prvým krokom odfotografovanie podnetu.

Pri nahlasovaní podnetu je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií, určiť lokalizáciu vpísaním ulice, priložiť fotografiu a vyplniť Vaše kontaktné údaje. Prosím zadajte reálny e-mailový kontakt, keďže môžete byť zo strany portálu kontaktovaný pre doplnenie Vášho podnetu. Nakoniec podnet uložíte kliknutím na tlačidlo "Odoslať podnet".

5. Čo sa deje s podnetom po odoslaní?

Späť na vrch

Po odoslaní prejde Váš podnet krátkou kontrolou jedným z našich administrátorov tak, aby podnety odosielané zodpovedným subjektom obsahovali všetky náležitosti potrebné pre ich identifikáciu a riešenie. Ak zistíme, že Váš podnet je zhodný s podnetom, ktorý sa na portáli už nachádza, kategorizujeme takýto podnet ako duplicitný, dostanete upozornenie, že Váš podnet bol zverejnený ako aktualizácia staršie evidovaného podnetu.

Ak dôjde k potvrdeniu podnetu, nasleduje jeho bezprostredné odoslanie tej samospráve, v ktorej katastri sa podnet nachádza. O odoslaní podnetu Vás systém automaticky informuje prostredníctvom e-mailovej notifikácie. Od tohto momentu sa detaily Vášho podnetu začnú zobrazovať aj na našom portáli.

6. Čo sa deje s podnetom po prijatí samosprávou?

Späť na vrch

Po odoslaní podnetu príslušnej samospráve administrátori portálu očakávajú odpoveď zodpovedného pracovníka samosprávy. Táto odpoveď v ideálnom prípade obsahuje dátum riešenia podnetu a postup, ktorý bude k vyriešeniu viesť. Takisto môže obsahovať informáciu o tom, že odoslaný podnet nepatrí do kompetencie samosprávy, pričom do siedmich dní má samospráva sama možnosť zmeniť zodpovednosť za jeho riešenie na iný subjekt. Po uplynutí tejto lehoty môže zodpovednosť za riešenie podnetu zmeniť len administrátor. Ak samospráva nezašle odpoveď do štrnástich dní od prijatia podnetu, podnet je automaticky označený ako Neriešený.

7. Čo znamenajú jednotlivé statusy podnetov?

Späť na vrch

V čase, kedy plynie samospráve alebo inému zodpovednému subjektu lehota na zaslanie odpovede, je podnetu priradený status Zaslaný. Status V riešení figuruje pri podnetoch, na ktoré zodpovedný subjekt odpovedal a v odpovedi identifikoval konkrétny postup vedúci k odstráneniu problému.

Označenie podnetu statusom Neriešený neznamená, že podnet je takto označený definitívne. Na základe neskoršej reakcie samosprávy administrátor zmení status podnetu na V riešení alebo Vyriešený, takisto ako v prípade obdržania aktualizácie podnetu, ktorá indikuje vyriešenie podnetu, bude podnetu priradený status Vyriešený.

Status Uzavretý prideľujeme podnetom, ktorým nie je možné jednoznačne prideliť na základe odpovede od samosprávy či aktualizácií a komentárov od užívateľov žiadny z iných statusov. Status môže byť podnetu pridelený z niekoľkých dôvodov:

 1. 1.) Podnet bol vyriešený, avšak bez zásahu samosprávy. Vyriešil ho čas (napr. zmena počasia), alebo iný subjekt (napr. dobrovoľníci).
 2. 2.) Samospráva nesúhlasí s riešením navrhovaným zadávateľom podnetu a k tomuto rozhodnutiu uviedla zrozumiteľné argumenty.

8. Čo je funkcia aktualizovať podnet?

Späť na vrch

V ktoromkoľvek momente riešenia podnetu má užívateľ, ako aj všetci ostatní užívatelia portálu, možnosť aktualizovať podnet, a teda poukázať na jeho súčasný stav. Dodatočné informácie môžu poukázať na zmenu jeho stavu - zlepšenie alebo aj zhoršenie daného podnetu, alebo na neriešenie podnetu pričom na základe aktualizácií môže byť zmenený status podnetu. Odoslanie aktualizácie je možné prostredníctvom odkazu "Aktualizovať podnet," ktorý sa nachádza na každej podstránke s detailmi podnetu.

9. Načo je funkcia sledovania podnetu?

Späť na vrch

Zaujal Vás konkrétny podnet? Napíšte svoju e-mailovú adresu do vyznačeného formulára v dolnej časti pravého stĺpca na stránke s príslušným podnetom a sledujte vývoj podnetu prostredníctvom e-mailových notifikácií. Zmeny podnetu, o ktorých budete informovaný zahŕňajú pridanie aktualizácie inými užívateľmi, nové komentáre, prijatie reakcie zodpovedného subjektu na podnet a každú zmenu statusu. Ukončiť odber e-mailových notifikácií môžete kliknutím na odkaz v závere každého systémom zaslaného e-mailu.

10. Ako si vytvorím účet?

Späť na vrch

Po pridaní a schválení ľubovoľného podnetu je na doméne Odkazprestarostu.sk užívateľovi zriadený účet na základe jeho zadaných kontaktných údajov. Prístupové údaje sú užívateľovi zaslané e-mailom spolu s potvrdením o odoslaní jeho podnetu zodpovednému pracovníkovi príslušnej samosprávy.

Každý užívateľský účet je aktivovaný bezprostredne po zaslaní prístupových údajov užívateľovi. Prihlásiť sa na účet je možné z hlavnej stránky domény Odkazprestarostu.sk po kliknutí na odkaz Prihlásenie, alebo priamo cez odkaz https://www.odkazprestarostu.sk/login.

Po prihlásení sa zobrazia základné informácie, ktoré o užívateľovi evidujeme v našich databázach (meno, priezvisko, e-mail) a zoznam všetkých ním pridaných schválených podnetov. Užívateľ má možnosť zmeny hesla a výberu profilovej fotografie, ktorá sa v prípade, že si užívateľ neželá zostať pri pridávaní podnetu v anonymite, zobrazí na stránkach príslušných zaslaných podnetov.

Primárna funkcia účtu je poskytnúť užívateľovi možnosť aktualizovať ním pridané podnety prostredníctvom zaslania dodatočného opisu zmeneného stavu problému s možnosťou pridať fotografie alebo video dokumentujúce aktuálny stav. Informácie poskytnuté užívateľom, ktorý podnet pridal, majú v systéme priradenú najvyššiu prioritu a sú uprednostnené pred aktualizáciou podnetu inými užívateľmi prostredníctvom formuláru umiestneného na verejne dostupnej stránke príslušného podnetu.

V prípade dokázania opakovaného zadávania nepravdivých podnetov zo strany užívateľa si administrátor domény vyhradzuje právo užívateľský účet zablokovať.

Zoznam najaktívnejších užívateľov a prehľad o stave riešenia nimi zaslaných podnetov nájdete na nasledovnej adrese.

11. Sú moje osobné údaje v bezpečí?

Späť na vrch

Od každého užívateľa, ktorý podáva podnet prostredníctvom stránky Odkazprestarostu.sk, vyžadujeme zadanie jeho mena a e-mailovej adresy, pričom vyplnenie priezviska nie je povinné. E-mailová adresa slúži výhradne na komunikáciu administrátora stránky s užívateľom tak, aby bol užívateľ informovaný o každej zmene súvisiacej s jeho pridaným podnetom. Prostredníctvom e-mailu dostane každý užívateľ, ktorý pridáva podnet, informácie o tom, ako postupovať pokiaľ bude chcieť opis alebo dokumentáciu podnetu na našich stránkach aktualizovať (napríklad v prípade, že bol podnet vyriešený alebo sa nahlásený stav dokonca zhoršil). Zadané e-mailové adresy nebudú na našej stránke zverejnené, nikdy ich neposkytneme tretím osobám a garantujeme, že nebudú zneužité. Pri pridávaní každého podnetu odporúčame kvôli evidencii počtu podnetov od toho istého užívateľa používať vo formulári pre nahlasovanie podnetov vždy rovnakú e-mailovú adresu.

Meno (v prípade uvedenia aj priezvisko), ktoré užívateľ do systému zadá, bude uvedené aj v nahlásení podnetu zaslanom zodpovednému zamestnancovi na príslušnom miestnom úrade.

Zadaním svojej e-mailovej adresy nám dávate oprávnenie na zasielanie pravidelných informácií o nových technických možnostiach na doméne Odkazprestarostu.sk a zasielanie pravidelných štatistických prehľadov s vyhodnotením a porovnaním samospráv za nami zvolené časové obdobie.

12. Kde si môžem prezrieť nahlásené podnety?

Späť na vrch

V sekcii Štatistiky máte možnosť prehliadať a porovnávať súhrnné informácie o počte pridaných, riešených a neriešených podnetov v jednotlivých samosprávach a počte hlásených podnetov v rôznych kategóriách. Štatistiky sú systémom domény generované automaticky na základe informácií obsiahnutých v databázach domény a zodpovedajú reálnemu stavu v čase ich prezerania. Štatistiky sú vytvorené pre všetky zapojené samosprávy. Môžete si zvoliť časové obdobie, za ktoré chcete štatistiky vidieť.

Prehliadať si môžete takisto jednotlivé podnety v sekcii Nahlásené podnety pomocou niekoľkých filtrov ako napríklad lokalita, status riešenia podnetov, kategória časové obdobie. Následne môžete získať komplexný prehľad o tom, ako na podnety občanov reagujú kompetentní úradníci, prípadne volení zástupcovia občanov v jednotlivých samosprávach a tak vyhodnocovať úspešnosť jednotlivých zodpovedných subjektov pri riešení konkrétneho typu problémov.

13. Ako môžem využiť funkciu RSS?

Späť na vrch

Každý užívateľ si po kliknutí na odkaz RSS jednotlivých mestských častí v pravej dolnej časti hlavnej stránky môže zvoliť mestskú časť, kategóriu problému a stav riešenia podnetov, ktoré systém generuje do jednotlivých RSS kanálov. Užívateľom vybrané správy z RSS kanálov dokážu odoberať programy ako Outlook alebo Thunderbird. Ak máte vo svojom počítači nainštalovaný jeden zo spomenutých programov (alebo obdobné programy), po potvrdení výberu kategórií v možnostiach RSS na stránke budú odbery nastavené vo Vašom počítači automaticky. Do systému RSS sú zahrnuté aj aktualizácie stavu riešenia jednotlivých podnetov. V prípade, že sa napríklad zmení stav niektorého z podnetov zo statusu Zaslaný na status Vyriešený, užívatelia stránky budú o tejto zmene okamžite upovedomení.

14. Prečo moja obec/ mesto nie je na Odkazprestarostu.sk? Čo môžem spraviť ak chcem, aby sa zapojili?

Späť na vrch

Myslíme si, že mať Odkazprestarostu.sk vo všetkých mestách a obciach za cenu, že väčšina z nich bude plniť štatistiky neriešených podnetov, nemá zmysel. Preto je dôležité najprv pracovníkom samosprávy vysvetliť, že mať Odkazprestarostu.sk vo svojom meste sa neoplatí len obyvateľom, ale aj im, lebo ich bezplatne informuje o aktuálnych problémoch v meste a v prípade, že si svoju prácu robia dobre a na podnety obyvateľov reagujú rýchlo a ochotne, predstavuje pre nich skvelú PR príležitosť. Až keď budú o tom presvedčení, budú aj spolupracovať. Preto je najdôležitejší krok oboznámenie primátora/ starostu o Odkazprestarostu.sk. Pri rozširovaní do väčších miest vycestujeme radi my a projekt predstavíme osobne. V prípade menších miest a obcí si však z kapacitných dôvodov nemôžeme dovoliť zakaždým vycestovať a stretnúť sa so zástupcami mesta/obce. Ak ste teda z menšieho mesta alebo obce, napíšte nám, že by ste chceli Odkazprestarostu.sk u Vás spravovať, my vám poskytneme materiály na prezentáciu pred zástupcami mesta/obce a zaškolíme Vás, ako administrovať portál. Je to jednoduché a zvládnuteľné aj bez predchádzajúcej skúsenosti s administrovaním webových stránok.

Samozrejme, budeme v začiatkoch aj inak nápomocní. Ak by vznikol problém v komunikácii s miestnou samosprávou, zapojíme sa do nej.